MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Biblioteka

W naszej bibliotece

Biblioteka Zespołu Szkół w Koronowie- opiekun Agnieszka Wajnert

    


 

ROK SZKOLNY 2018/2019

         

Biblioteka czynna jest dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców - 15 godz. tygodniowo.

W zbiorach biblioteki znajduje się ok. 3 tys. książek, bajek na nośnikach CD, DVD, multimediów.

Pomieszczenie biblioteczne przeszło podczas wakacji 2011 r. generalny remont.

Uczniowie korzystać mogą również z czytelni podczas przerw, jak i po lekcjach w celu odrobienia zadań domowych (wypożyczane są im wówczas pozycje z księgozbioru podręcznego) lub w celu zrelaksowania się przy czytaniu ulubionych książek.

W bibliotece znajdują się następujące działy:

- nowości wydawnicze

- księgozbiór podręczny

- bajki i wierszyki

- powieści historyczne

- lektury.

W roku szkolnym 2018/2019 obchodzimy rok Ireny Sendlerowej. Z tej okazji odbędzie się cykl lekcji bibliotecznych z prezentacjami multimedialnymi. 

 

PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespół Szkół w Koronowie

na rok szkolny  2018/2019

 

PRACA PEDAGOGICZNA

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej    i medialnej uczniów i wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

Termin

wykonania

Tworzenie warunków       do zdobywania informacji z różnych źródeł

 

 

 

 

Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz.   
Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej  i wypożyczania książek.

Uczenie poszanowania książek i czasopism               oraz poprawnego zachowania w bibliotece.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej

Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

 • reklamowanie książek,
 • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
 • wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
 • organizację świąt bibliotecznych,
 • przeprowadzenie imprez i konkursów   czytelniczych.

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

Przygotowanie użytkowników do korzystania                z różnorodnych źródeł informacji                   i do samokształcenia

Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni .

Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.  

Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

i wyzwalanie twórczych postaw

Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb    i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem   indywidualnych uzdolnień uczniów. 

 Pomoc  w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów                       

 

Wyróżnianie najlepszych czytelników :

-  „Czytelnik miesiąca” – wybrane miesiące                                      

-  dyplomy.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

cały rok

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

- zakończenie roku szkolnego

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym,               rodzicami

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia.

 

Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

                                             

 Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego.

 

Współpraca z bibliotekami w naszym mieście- Biblioteką Pedagogiczną oraz  Biblioteką Miejską w Koronowie

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

 

Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

 Doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z nowościami  metodycznymi i                              wydawniczymi.

Samokształcenie.

 

bibliotekarz

 

wg planu

 

 

cały rok


 

PRACE

 BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

 

 

Zadania

 

 

Sposoby realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin realizacji

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

 

 

 

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego.

Sprawozdawczość półroczna i roczna.

Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

wrzesień

cały rok

 

 

 

 

Organizacja udostępniania zbiorów,                     gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.

 Ewidencja - bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

Selekcja zbiorów - inwentaryzacja ubytków.

Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa książek.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

raz na 3 lata

 

 

Prace administracyjne

Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków; przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów.

Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników;  założenie kart czytelniczych dla nowych uczniów                                                 

 

Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.

Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.

Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

cały rok

 

 

czerwiec

 

 

 

                                                                                                         Autor:

Agnieszka Wajnert

 

                                                  

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć