• O szkole

    • W skład Zespołu Szkół w Koronowie wchodzą:

     1. Specjalna Szkoła Podstawowa nr 3

     2. Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

     3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

      

     Nasza szkoła to nie tylko placówka, ale drugi dom, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie, są pozytywnie motywowani, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, są doceniani, akceptowani, mimo swojej niepełnosprawności posiadają talenty i mają możliwość ich rozwoju.

      

     NASZE ATUTY:

     • Wyspecjalizowana, profesjonalna kadra pedagogiczna
     • Opieka pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki
     • Fachowa terapia metodą Biofeedback
     • Integracja sensoryczna
     • Terapia pedagogiczna
     • Nauczanie indywidualne (orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
     • Indywidualne programy nauczania
     • Rewalidacja dzieci i młodzieży, czyli optymalne usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych uczniów
     • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
     • Siłownia
     • Bezpłatne podręczniki
     • Możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji dla uczniów oraz ich opiekunów
     • Klasy do 16 osób
     • Imprezy integracyjne, wspólne wyjazdy, wycieczki, spotkania

      

     NASZE SUKCESY:

     • Szkoła bez przemocy
     • Szkoła z klasą
     • Uczniowie są laureatami oraz finalistami konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, m. in. w Krakowie, Tucholi, Sępólnie Krajeńskim, Bydgoszczy, Tarnowie, Szubinie, Żninie, Strzelnie, Grodkowie
     • Wyróżnienia i nagrody Starosty Bydgoskiego i Kuratora Oświaty

            - Nagrody Radnych Powiatu Bydgoskiego

                     

     RODZICU, WYCHOWAWCO, PEDAGOGU!        

                  daj szansę dziecku        

     • Wychowywać się i uczyć wśród przyjaznych dla niego rówieśników z podobnymi problemami,
     • Wzięcia udziału w konkursach, olimpiadach,
     • Kompensowania i korygowania stwierdzonych niedoborów rozwojowych.

      

     Nasza szkoła to nie tylko placówka, ale drugi dom, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie, są pozytywnie motywowani, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, są doceniani, akceptowani, mimo braków rozwojowych posiadają talenty i mają możliwość ich rozwoju.

      

     Organizacja procesu kształcenia zawodowego

     w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Koronowie:

      

     Stałe kontakty szkoły ze środowiskiem pracodawców oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy pozwalają młodzieży na zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów. Uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu w prywatnych zakładach pracy, jako młodociani pracownicy.

     Nauka w ZSZ trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym (dla uczniów zdobywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych).

       Nauka toczy się trzema równoległymi torami:


                 - nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole

     - nauka zawodu w zakładach pracy w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

      - nauka teorii przedmiotów zawodowych na miesięcznych kursach w każdym roku kształcenia w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy  

         Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy poznają tajniki różnych zawodów. Przygotowują proste potrawy, przetwory, wypieki, szyją, haftują, pracują w drewnie i metalu. Uczą się opieki nad zwierzętami i roślinami.

      Wymagane dokumenty do ZSZ: 

     • podanie o przyjęcie do szkoły
     • życiorys
     • 4 aktualne fotografie   
     • odpis aktu urodzenia  z numerem PESEL
     • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego
     • karta zdrowia ucznia
     • opinia pedagoga szkolnego
     • opinia wychowawcy klasy
     • wykaz ocen za I semestr z kl.III gimnazjum
     • świadectwo ukończenia gimnazjum
     • zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych z OKE
     • zaświadczenie lekarskie Medycyny Pracy o zdolności do nauki wybranego kierunku zawodu
     • zaświadczenie o miejscu praktyk z wybranego przez siebie zakładu pracy

     Szkoła zapewnia pomoc w przygotowywaniu w/w dokumentów.