• Projekt "Moja Przyszłość 3"

   • Informacje o projekcie

    W ramach wsparcia dwudziestu uczniów naszej szkoły uczestniczy w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym. Jeden z nauczycieli rozpoczął studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i coaching kariery.

     

     

     

     

    Ostatniego dnia ubiegłego roku Powiat Bydgoski podpisał umowę o dofinansowanie projektu ”Moja Przyszłość 3”, którego realizacja rozpocznie się 1 maja.

    Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i szkoła podstawowa), nauczyciele uczący (pracujący) w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. Projekt zakłada poprawę efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz realizację staży dla uczniów w terminie do 30.06.2023 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 84 uczniów i 3 nauczycieli, a także 2 szkoły (w tym 2 szkoły będą doposażone: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim i Liceum Ogólnokształcące w Koronowie). Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych/zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie LOK wezmą udział w projekcie edukacyjnym opartym na metodzie eksperymentu. Uczniowie LOKu wezmą również udział w wysokiej jakości stażach. Wsparciem zostaną objęci nauczyciele poprzez udział w studiach podyplomowych. Uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej wezmą udział w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego.

    Efektem realizacji projektu będzie:
    - nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez uczniów biorących udział w projekcie,
    - uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli,
    - dwie szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
    - jedna ze szkół wykorzysta doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
    - uczniowie podniosą, nabędą, uzupełnią umiejętności praktyczne poprzez odbycie stażu zawodowego.

    Okres realizacji projektu - 01.05.2022 - 30.06.2023.

    Wartość projektu - 144 761,26 zł, w tym:

    - dofinansowanie -  137 523,19 zł,

    - wkład własny Powiatu Bydgoskiego -  7 238,07 zł.

     

    Ogloszenie o naborze MP3.docx

    Ogloszenie o naborze MP3.pdf

    Formularz zgloszeniowy MP3.docx

    Formularz zgloszeniowy MP3.pdf