• NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    •  

     Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

      

      

     W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.

     Zgodnie z §  13 pkt 1 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, co oznacza, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wyłącza się stosowanie terminów rekrutacji określonych Zarządzeniem Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r.

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

     Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

     Podstawa prawna:

     • § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
      w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

      

     Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

     Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

     od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
     od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

     Terminy uzupełnienia wniosków


     Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
     •    do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
     •    do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

     W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

      

     Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej


     Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


     W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.


     Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
     Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.


     Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

     Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym,

     o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

     W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
     W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

     Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

     Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktyki bezpośrednio u pracodawcy. W rekrutacji mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art.16ust.5a ust. z dnia 7 września 1991 o syst. Oświaty (Dz.U.z 2015r. poz. 2156, z póżn. zm.)
     Składają oni dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły od 26 czerwca do 31 lipca.

      

     Terminy dotyczące rekrutacji uczniów w Zespole Szkół – Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia 

     rok szkolny 2020/2021.

      

     Lp.

     Podania i dokumenty

      

     Termin

     1.

     Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

     od 15 czerwca 2020r.

     do 10 lipca 2020 r.

     do godz. 15.00

      

     2.

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
     o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

     od 26 czerwca 2020r.

     do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

      

     3.

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie

     wyniku egzaminu ósmoklasisty.

      

     od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

     4.

     Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

      12 sierpnia 2020 r.

      

     5.

     Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenie o wyborze nauki w szkole.

     od 15 czerwca 2020 r.
     do14 sierpnia 2020 r.

      

     6.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli podjęcia

     nauki i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.

     od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

      

     7.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

     19 sierpnia 2020 r.
     - do godz. 14.00

      

      

     W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

     Rekrutacja do pozostałych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Koronowie (Specjalna Szkoła Podstawowa nr 3 w Koronowie, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koronowie) odbywa się przez cały rok. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Zespołu Szkół w Koronowie telefonicznie pod numerem 523822929, kom. 508 480 281 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.