• Świetlica szkolna

    •     ŚWIETLICA SZKOLNA                    

                                                   

                                

     Nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020 / 2021 pełnią wychowawcy świetlicy tj. p. Joanna Szczęsna oraz p. Joanna Kujawa. Świetlica otwarta jest w godzinach: 7.15 – 15:05.

     Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.

     Świetlica szkolna w roku 2020/2021 prowadzi zajęcia opiekuńczo– wychowawcze według zatwierdzonego planu pracy. Wszystkie działania wychowawców są skierowane ku temu, aby świetlica stała się miejscem przyjaznym dla młodzieży Zespołu Szkół. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach wyznaczonych planem zajęć lekcyjnych i dowozów na dany rok szkolny. Sala świetlicowa wyposażona jest w urządzenia audiowizualne, gry stolikowe, puzzle i materiały do zajęć plastyczno– technicznych.

     Zadania:

     • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania w świetlicy.
     • Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w świetlicy, na terenie szkoły, poruszania się po drogach, regulaminami dowozów.
     • Umożliwianie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji.
     • Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
     • Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy integracyjne, spotkania, czytanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne)
     • Uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne(miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.
     • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,  muzyki czy plastyki.
     • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
     •  

     Nasza świetlica współpracuje z MGOPS w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, rozbitych. W ramach tej współpracy uczniowie otrzymują bezpłatne obiady, które wydawane są w świetlicy codziennie w dniach nauki szkolnej, w godzinach od 12:25 do 12:40.

     Na podstawie planu pracy świetlicy szkolnej w roku  2019/2020 będą realizowane m.in. konkursy, prace plastyczne:

      - wykonanie ramek do zdjęć z wakacji– technika dowolna,

      - wykonanie drzewa genealogicznego rodziny,

      - bezpieczna droga do szkoły– wykonanie znaków drogowych (konkurs wiedzy o bezpieczeństwie),

      - wycinanie i drążenie dyni– wykonanie ozdób na Halloween,

      - wykonanie laurek dla nauczycieli,

      - quizy i zabawy andrzejkowe,

      - udział w kiermaszu świątecznym– przygotowywanie ozdób,

      - kartka świąteczna– konkurs plastyczny,

      - wykonanie masek karnawałowych,

     - wykonanie laurek z okazji dnia Babci i Dziadka,

      - turniej gry w warcaby,

      - budowle z klocków– rozbudzanie wyobraźni uczniów itp.

     - Mój ulubiony bohater baśniowy – konkurs plastyczny,

     - wybieram zdrowie – wybieram życie. Konkurs wiedzy ogólnej.

     - Polska moja Ojczyzna – konkurs ortograficzny.

     - las w kolorach – konkurs ekologiczny, test.

     - Dzień Ziemi – wykonanie globu ziemskiego, technika przestrzenna.

     W naszej świetlicy szczególną  uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia   i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbanie o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań
     i uczuć oraz  dostrzegania ich u innych.

      

     Regulamin Świetlicy Szkolnej

     Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

     Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

     1.organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

     2.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowywanie się w szkole, domu i środowisku szkolnym).

     3.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków: kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

     4.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwijania napotkanych trudności wychowawczych.

     5.Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

     6.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w świetlicy.

      

     Prawa ucznia w świetlicy

     Uczeń ma prawo:

     1.respektować swoich praw i obowiązków.

     2.Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zebraniach i imprezach.

     3.Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.

     4.Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

     5.Życzliwego, podmiotowego traktowania.

     6.Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

     7.Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

     8.Korzystania z pomieszczenia świetlicy, materiałów plastycznych, księgozbioru, zabawek i gier.

      

     Obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej

     Uczeń ma obowiązek:

     1.dbać o ład i porządek.

     2.Zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy.

     3.Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.

     4.Informować każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.

     5.Zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.

     6.Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

     7.Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i podczas posiłku.