• INFORMACJA O PROJEKCIE „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

    •                                                                                        

      

      

      

      

     INFORMACJA O PROJEKCIE „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

     Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019r.

      

     Wsparciem w projekcie zostanie objętych 166 uczniów i 1 nauczyciel, a także 5 szkół (w tym 2 szkoły będą doposażone).

      

     Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i 1 szkoła podstawowa), uczniowie i uczennice 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (czteroletnie technika), nauczyciel uczący (pracujący) w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

      

     Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności , innowacyjności i pracy zespołowej, w zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach specjalistycznych i zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych podczas których realizowana będzie indywidualizacja pracy z uczniem. Uczniowie wezmą udział w warsztatach przyrodniczych, zajęciach laboratoryjnych, językowych z native speaker, kołach z biologii i j. angielskiego.

      

     Wsparciem zostanie objęty nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie, dla którego zaplanowano kurs - Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment.

      

     Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi wynikać będzie z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz będzie uwzględniać współpracę z rodzicami. Dwie szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne oprogramowania, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

      

     Okres realizacji projektu - 01.04.2018 - 30.06.2019

      

     Wartość projektu - 170 392,50 zł, w tym:

     - dofinansowanie -  161 872,87 zł,

     - wkład własny Powiatu Bydgoskiego -  8 519,63 zł.

      

     LINK DO ARTYKUŁU DOTYCZĄCEGO REALIZACJI PROJEKTU

     "MOJA PRZYSZŁOŚĆ" 

     http://powiat.bydgoski.pl/contents/content/392/4634