• W naszej bibliotece

    • Biblioteka Zespołu Szkół w Koronowie- opiekun Agnieszka Wajnert

         


      

     ROK SZKOLNY 2018/2019

              

     Biblioteka czynna jest dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców - 15 godz. tygodniowo.

     W zbiorach biblioteki znajduje się ok. 3 tys. książek, bajek na nośnikach CD, DVD, multimediów.

     Pomieszczenie biblioteczne przeszło podczas wakacji 2011 r. generalny remont.

     Uczniowie korzystać mogą również z czytelni podczas przerw, jak i po lekcjach w celu odrobienia zadań domowych (wypożyczane są im wówczas pozycje z księgozbioru podręcznego) lub w celu zrelaksowania się przy czytaniu ulubionych książek.

     W bibliotece znajdują się następujące działy:

     - nowości wydawnicze

     - księgozbiór podręczny

     - bajki i wierszyki

     - powieści historyczne

     - lektury.

     W roku szkolnym 2018/2019 obchodzimy rok Ireny Sendlerowej. Z tej okazji odbędzie się cykl lekcji bibliotecznych z prezentacjami multimedialnymi. 

      

     PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     Zespół Szkół w Koronowie

     na rok szkolny  2018/2019

      

     PRACA PEDAGOGICZNA

     Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej    i medialnej uczniów i wszechstronnego rozwoju ucznia.

      

     Zadania

      

     Sposoby realizacji

      

     Osoba odpowiedzialna

      

     Termin

     wykonania

     Tworzenie warunków       do zdobywania informacji z różnych źródeł

      

      

      

      

     Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz.   
     Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej  i wypożyczania książek.

     Uczenie poszanowania książek i czasopism               oraz poprawnego zachowania w bibliotece.

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

      

      

     wrzesień

      

      

      

     cały rok

      

      

      

      

     Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej

     Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

     • reklamowanie książek,
     • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
     • wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
     • organizację świąt bibliotecznych,
     • przeprowadzenie imprez i konkursów   czytelniczych.

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     cały rok

      

      

     Przygotowanie użytkowników do korzystania                z różnorodnych źródeł informacji                   i do samokształcenia

     Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni .

     Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

     Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.  

     Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

     Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

     Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     wrzesień

      

      

      

      

      

      

      

      

     cały rok

      

      

     Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

     i wyzwalanie twórczych postaw

     Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb    i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem   indywidualnych uzdolnień uczniów. 

      Pomoc  w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów                       

      

     Wyróżnianie najlepszych czytelników :

     -  „Czytelnik miesiąca” – wybrane miesiące                                      

     -  dyplomy.

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

      

      

     bibliotekarz

     cały rok

      

      

     wg potrzeb

      

      

      

      

     - zakończenie roku szkolnego

      

     Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym,               rodzicami

     Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia.

      

     Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

                                                  

      Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego.

      

     Współpraca z bibliotekami w naszym mieście- Biblioteką Pedagogiczną oraz  Biblioteką Miejską w Koronowie

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

      

      

     w ciągu roku

      

      

      

      

      

      

      

     w ciągu roku

      

      

     Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

      

     Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

      Doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z nowościami  metodycznymi i                              wydawniczymi.

     Samokształcenie.

      

     bibliotekarz

      

     wg planu

      

      

     cały rok


      

     PRACE

      BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

      

      

     Zadania

      

      

     Sposoby realizacji

      

     Osoba

     odpowiedzialna

      

     Termin realizacji

     Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

      

      

      

     Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

     Prowadzenie dziennika bibliotecznego.

     Sprawozdawczość półroczna i roczna.

     Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej.

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

     wrzesień

     cały rok

      

      

      

      

     Organizacja udostępniania zbiorów,                     gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

     Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.

      Ewidencja - bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

     Selekcja zbiorów - inwentaryzacja ubytków.

     Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa książek.

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

     cały rok

      

      

      

     raz na 3 lata

      

      

     Prace administracyjne

     Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków; przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów.

     Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników;  założenie kart czytelniczych dla nowych uczniów                                                 

      

     Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.

     Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.

     Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

      

     bibliotekarz

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     cały rok

      

      

      

     wrzesień

      

      

      

      

     cały rok

      

      

     czerwiec

      

      

      

                                                                                                              Autor:

     Agnieszka Wajnert