• Zespół Szkół w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Koronowie.

   Data publikacji strony: 2011-07-02

   Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-03

   Strona Zespołu Szkół w Koronowie jest częściowo zgodna 
   z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
   • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych


   Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest pani Michalina Gaszak-Partyka oraz pan Przemysław Talarek. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3822929 oraz (kom.) 508480281. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pocztą na adres: Zespół Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo, woj. kuj.-pom. lub mailowo: zsskoronowo@wp.pl

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl


   Dostępność architektoniczna

   Zespół Szkół w Koronowie realizuje swoje zadania w lokalizacji przy ul. Sobieskiego 16 w Koronowie. Na teren boiska szkolnego prowadzą dwa wejścia: jedno od ulicy Sobieskiego, natomiast drugie od ulicy Farnej. Do budynku możliwe jest jedno wejście główne, do którego nie prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, sala integracji sensorycznej, gimnastyczna, komputerowa, toalety, gabinet dyrektora oraz wicedyrektora a także sekretariat) na parterze, tam także znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Budynek Zespołu Szkół w Koronowie jest trzykondygnacyjny, węzeł komunikacyjny stanowią schody, wyposażone dodatkowo w schodołaz, który umożliwia komunikację osób z niepełnosprawnością ruchową na wózku inwalidzkim. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnej ani informacji głosowych. W wejściu do budynku oraz udzielaniu informacji dokonują pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół w Koronowie. Na terenie Zespołu Szkół istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Wymaga to jednak wcześniejszego (przynajmniej trzydniowego)  kontaktu telefonicznego – nr 52 3822929 lub mailowego: zsskoronowo@wp.pl w celu zabezpieczenia obecności tłumacza.  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać