• MOJA PRZYSZŁOŚĆ 2

    • Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć/warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe 117 uczniów, kursy/szkolenia i studia podyplomowe 26 nauczycieli oraz realizację staży 9 uczniów w terminie do 30.09.2022 r.

     Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

                  Wsparciem w projekcie zostanie objętych 117 uczniów i 26 nauczyciel, a także 2 szkoły. Dwie szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne oprogramowania, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

               Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i 1 szkoła podstawowa).

                Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności i zarządzania czasem. Uczniowie będą również objęci wsparciem tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji przyrodniczych.

             Dziewięciu uczniów zostanie objętych wsparciem w postaci stażów zawodowych u pracodawców.

      

     Efektem realizacji projektu będzie:

     - nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 94 uczniów biorących udział w programie,

     - uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 24 nauczycieli,

     - dwie szkoły wykorzystają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

     - jedna ze szkół wykorzysta doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

     - 9 uczniów podniesie, nabędzie, uzupełni umiejętności praktyczne poprzez odbycie stażu zawodowego.

      

     Okres realizacji projektu - 01.05.2020 - 30.09.2022.

      

     Wartość projektu - 195 568,75 zł, w tym:

     - dofinansowanie -  166 233,43 zł,

     - budżet państwa - 19 556,88 zł

      

     - wkład własny Powiatu Bydgoskiego -  9 778,44 zł

    • WYJAZD EDUKACYJNY - PLANETERIUM

    •  Dnia 21 października 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę do toruńskiego Planetarium ramach projektu „Moja Przyszłość 2”. Planetarium to jedna z największych atrakcji Torunia, w której popularne pokazy astronomiczne - zależnie od tematu - opowiadają o wielkości i budowie Wszechświata, opisują najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, przybliżają tajemnice planet i galaktyk. Tę niezwykłą podróż zaczęliśmy od zwiedzania kosmicznej Bazy MARS#17. Uczniowie, niczym członkowie załogi,  mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją było nie tylko monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu "Czerwonej Planety" czy właściwe gospodarowanie energią. Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i pobudza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę. Następnie rakietą w kosmiczną podróż zabrał dzieci  pan astronom, który w przystępny sposób opowiadał o niebie, układzie gwiazd i o  planetach podczas seansu "Cudowna podróż". Dzięki temu uczniowie wyruszyli w rejs na Księżyc, wylądowali na Marsie, przelatywali przez pierścienie Saturna i uzyskali odpowiedź na wiele pytań. Wszyscy byli zachwyceni filmem, który dostarczył im wiele wrażeń, a także pogłębił ich wiedzę o planetach i gwiazdach. Kolejnym punktem  wyjazdu edukacyjnego było zwiedzanie wystawy Geodium, która jest  poświęcona Ziemi. Cztery makiety (wulkan, ocean, lodowiec i cywilizacja człowieka) są kartami z dziejów naszej planety. Obracający się model globusa ukazuje wygląd Ziemi widzianej z kosmosu, a kolejne stanowiska opisują m.in. pole magnetyczne, konwekcję, płyty tektoniczne, trzęsienia Ziemi czy też źródła energii odnawialnej. Interaktywność pobudza wyobraźnię i pozwala uczniom na samodzielne prowadzenie prostych doświadczeń oraz rozwijanie zainteresowań. Ostatnim punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście, gdzie zjedliśmy smaczny posiłek. Wycieczkę można zaliczyć do bardzo udanych.  Wróciliśmy zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń.

     Koordynator projektu „Moja Przyszłość 2”

                 Anna Jastrzębska – Kowalczyk