MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

    ŚWIETLICA SZKOLNA                    

                                              

                           

Nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019 / 2020 pełnią wychowawcy świetlicy tj. p. Joanna Szczęsna oraz p. Joanna Kujawa. Świetlica otwarta jest w godzinach: 7.15 – 15:05.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.

Świetlica szkolna w roku 2019/2020 prowadzi zajęcia opiekuńczo– wychowawcze według zatwierdzonego planu pracy. Wszystkie działania wychowawców są skierowane ku temu, aby świetlica stała się miejscem przyjaznym dla młodzieży Zespołu Szkół. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach wyznaczonych planem zajęć lekcyjnych i dowozów na dany rok szkolny. Sala świetlicowa wyposażona jest w urządzenia audiowizualne, gry stolikowe, puzzle i materiały do zajęć plastyczno– technicznych.

Zadania:

 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania w świetlicy.
 • Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w świetlicy, na terenie szkoły, poruszania się po drogach, regulaminami dowozów.
 • Umożliwianie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji.
 • Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
 • Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy integracyjne, spotkania, czytanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne)
 • Uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne(miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,  muzyki czy plastyki.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
 •  

Nasza świetlica współpracuje z MGOPS w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, rozbitych. W ramach tej współpracy uczniowie otrzymują bezpłatne obiady, które wydawane są w świetlicy codziennie w dniach nauki szkolnej, w godzinach od 12:25 do 12:40.

Na podstawie planu pracy świetlicy szkolnej w roku  2019/2020 będą realizowane m.in. konkursy, prace plastyczne:

 - wykonanie ramek do zdjęć z wakacji– technika dowolna,

 - wykonanie drzewa genealogicznego rodziny,

 - bezpieczna droga do szkoły– wykonanie znaków drogowych (konkurs wiedzy o bezpieczeństwie),

 - wycinanie i drążenie dyni– wykonanie ozdób na Halloween,

 - wykonanie laurek dla nauczycieli,

 - quizy i zabawy andrzejkowe,

 - udział w kiermaszu świątecznym– przygotowywanie ozdób,

 - kartka świąteczna– konkurs plastyczny,

 - wykonanie masek karnawałowych,

- wykonanie laurek z okazji dnia Babci i Dziadka,

 - turniej gry w warcaby,

 - budowle z klocków– rozbudzanie wyobraźni uczniów itp.

- Mój ulubiony bohater baśniowy – konkurs plastyczny,

- wybieram zdrowie – wybieram życie. Konkurs wiedzy ogólnej.

- Polska moja Ojczyzna – konkurs ortograficzny.

- las w kolorach – konkurs ekologiczny, test.

- Dzień Ziemi – wykonanie globu ziemskiego, technika przestrzenna.

W naszej świetlicy szczególną  uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia   i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbanie o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań
i uczuć oraz  dostrzegania ich u innych.

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1.organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

2.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowywanie się w szkole, domu i środowisku szkolnym).

3.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków: kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

4.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwijania napotkanych trudności wychowawczych.

5.Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w świetlicy.

 

Prawa ucznia w świetlicy

Uczeń ma prawo:

1.respektować swoich praw i obowiązków.

2.Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zebraniach i imprezach.

3.Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.

4.Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

5.Życzliwego, podmiotowego traktowania.

6.Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

7.Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

8.Korzystania z pomieszczenia świetlicy, materiałów plastycznych, księgozbioru, zabawek i gier.

 

Obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej

Uczeń ma obowiązek:

1.dbać o ład i porządek.

2.Zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy.

3.Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.

4.Informować każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.

5.Zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.

6.Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

7.Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i podczas posiłku.

                    

    

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć