MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Projekt "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

INFORMACJA O PROJEKCIE „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

                                                                                       

 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe 166 uczniów i podniesienie kompetencji nauczyciela w terminie do 30.06.2019r.

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 166 uczniów i 1 nauczyciel, a także 5 szkół (w tym 2 szkoły będą doposażone).

 

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice 3 szkół prowadzących kształcenie ogólne (2 licea ogólnokształcące i 1 szkoła podstawowa), uczniowie i uczennice 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (czteroletnie technika), nauczyciel uczący (pracujący) w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

 

Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności , innowacyjności i pracy zespołowej, w zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach specjalistycznych i zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych podczas których realizowana będzie indywidualizacja pracy z uczniem. Uczniowie wezmą udział w warsztatach przyrodniczych, zajęciach laboratoryjnych, językowych z native speaker, kołach z biologii i j. angielskiego.

 

Wsparciem zostanie objęty nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie, dla którego zaplanowano kurs - Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment.

 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi wynikać będzie z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz będzie uwzględniać współpracę z rodzicami. Dwie szkoły zostaną doposażone w specjalistyczne oprogramowania, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

 

Okres realizacji projektu - 01.04.2018 - 30.06.2019

 

Wartość projektu - 170 392,50 zł, w tym:

- dofinansowanie -  161 872,87 zł,

- wkład własny Powiatu Bydgoskiego -  8 519,63 zł.

 

LINK DO ARTYKUŁU DOTYCZĄCEGO REALIZACJI PROJEKTU

"MOJA PRZYSZŁOŚĆ" 

http://powiat.bydgoski.pl/contents/content/392/4634

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć