MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież  niepełnosprawną intelektualnie  w stopniu głębokim.


Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów, poszerzanie zainteresowań otoczeniem, uzyskanie niezależności  w codziennym funkcjonowaniu.


Uczestnictwo w zajęciach stwarza osobie niepełnosprawnej intelektualnej możliwość obcowania  z rówieśnikami, poznawania nowego środowiska, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Uczniowie są kwalifikowani do udziału w  zajęciach na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymagana dokumentacja prowadzona przez nauczyciela to: dziennik zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i zeszyt obserwacji dla każdego wychowanka.

Zeszyt obserwacji zawiera informacje dotyczące:

1) zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów);

2) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja);

3) podejmowania aktywności własnej (niekierowanej);

4) koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania zadania), w tym czasu tej

koncentracji;

5) współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania;

6) opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);

7) dominującego nastroju i emocji;

8) gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów);

9) umiejętności w zakresie samoobsługi;

10) udziału w czynnościach porządkowych;

11) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania, reakcje nauczyciela na

zachowania trudne, zmiany w zachowaniu);

12) sposobów komunikowania się;

13) innych istotnych zachowań.

Program opracowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci  i młodzieży   z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia 23 kwietnia 2013 r. i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych.

Podstawą do rozpoczęcia pracy z naszymi uczniami jest opracowanie przez nauczycieli we współpracy z psychologiem i rodzicami Kontraktu z  rodzicami  dziecka nauczanego  indywidualnie oraz Indywidualnego Programu Rewalidacyjno - Wychowawczego dostosowanego do możliwości i umiejętności psychofizycznych danego ucznia. Program poprzedzony jest wnikliwą obserwacją dziecka oraz oceną rozwoju ucznia. Wytyczone w programach cele realizowane są podczas zajęć, na których uczniowie nabywają umiejętności z zakresu komunikacji z otoczeniem, samoobsługi, uspołecznienia, usprawniania ruchowego oraz rozwijania wielozmysłowym poznawaniem otoczenia.

W roku szkolnym 2018/2019 objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi są 3 osoby w wieku od 18 do 24 lat. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.     

Nabór dzieci odbywa się przez cały rok szkolny. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w naszej szkole są prowadzone drugi rok w formie zajęć indywidualnych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone zajęcia są przez następujących nauczycieli: p. Edytę Molczyk  p. Ewę Drozdowską, p.Annę Jastrzębską - Kowalczyk, p. Tamarę Strąk, p. Celinę Rudnicką,  W pracy z uczniem wykorzystywane są elementy metod: Knilla, Denisona, W. Sherborne, rehabilitacja, różnego rodzaju masaże, które mają na celu jak najlepsze usprawnianie dziecka.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć