MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Pedagog / Psycholog

Doradztwo zawodowe

 

 

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

DLA ZESPOŁU SZKOŁ 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Zespole Szkół w Koronowie

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (…) ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 4. Statuty Zespołu  Szkół :

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie

Statut Gimnazjum nr 2 w Koronowie ( wygasające)

Statut Szkoły Branżowej I-go stopnia w Zespole Szkół w Koronowie

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie

 

 

 

§ 1. Założenia programowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły zawodowej.

Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań

i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej.
W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej jest procesem długotrwałym.

Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII – VIII i wygasającego gimnazjum należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej. Doradztwo zawodowe w szkole branżowej I- go stopnia oraz wygasającej zawodowej, to przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, zarobkowej. Dobre przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy, to przede wszystkim kształtowanie cech dobrego pracownika, wdrażanie do odpowiedzialności za powierzoną pracę.

 

§ 2. Cel główny

Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

 

§ 3. Cele szczegółowe:

 1. W klasach I – III  szkoły podstawowej, w tym grupy edukacyjno-terapeutycznej poziomu szkoły podstawowej  : PREORIENTACJA ZAWODOWA
 1. Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
 2. Zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać.
 3. Omówienie charakteru pracy ludzi różnych zawodów oraz narzędzi i urządzeń potrzebnych do jej wykonywania.
 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w tym grupy edukacyjno-terapeutycznej poziomu gimnazjum: ORIENTACJA ZAWODOWA
 1. Poznanie zakładów pracy w okolicy i regionie.
 2. Omówienie pracy zawodowej mieszkańców okolicy i jej znaczenie dla społeczności lokalnej .
 3. Omówienie charakteru pracy ludzi w różnych regionach Polski.
 4. Święta ludzi pracujących w różnych zawodach- omówienie znaczenia, podkreślenie wagi tych świat.
 5. Twórczość ludowa w różnych regionach Polski – omówienie zagadnienia.
 6. Twórczość artystyczna ludzi – podkreślenia znaczenia twórców sztuki dla społeczeństwa. Omówienia znaczenia talentu i szczególnych uzdolnień.

 

 1. W klasach VII-VIII  szkoły podstawowej  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego : DORADZTWO ZAWODOWE

 

 1. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;
 2. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;
 3. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia?
 4. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.
 5. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
 6. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
 7. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
 8. wdrażanie uczniów do samopoznania ( autodiagnoza)
 9. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
 10. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
 11. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
 12. wyrabianie szacunku dla samego siebie;
 13. poznanie możliwych form zatrudnienia;
 14. poznanie lokalnego rynku pracy;
 15. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 16. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;
 17. udzielanie doradztwa zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej- dla klasy III wygasającego gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego

 

 

 

 1. W klasach  I i II szkoły  branżowej I-go stopnia i klasach wygasającej szkoły zawodowej  DORADZTWO ZAWODOWE

 

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadpodstawowych jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających:

 1. pogłębianie poznawania samego siebie,
 2. analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy,
 3. rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych,
 4. wsparcie uczniów w sytuacji wyboru,
 5. kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,
 6. przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.

 

 1. W klasach I-III szkoły przysposabiającej do pracy program Doradztwa Zawodowego zakłada następujące cele:
 1. Wyrabianie umiejętności swobodnego korzystania z informacji o rynku pracy i zatrudnieniu w zawiązku z ich ograniczeniami psychofizycznymi i  możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych.
 2. Kształtowanie cech dobrego pracownika, odpowiedzialności za powierzona pracę,
 3. Kształtowanie poczucia przydatności własnej pracy.

 

 

 

 

 

 

§ 4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;
 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego systemu Doradztwa Zawodowego;
 9. w zakresie współpracy z rodzicami:

- podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

- doskonalenie umiejętności wychowawczych,

- przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

- indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowe go.

 

§ 5. Sposoby i formy +realizacji działań doradczych w  Zespole Szkól w Koronowie

 1. Zajęcia w klasach I-III – poradnictwo zawodowe oraz w klasach  IV-VI  - orientacja zawodowa  –  oraz zajęcia
  w grupach edukacyjnych wszystkich etapów, czyli szkoła podstawowa, wygasające gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy,  to zajęcia grupowe i indywidualne realizowane podczas godzin do dyspozycji wychowawcy klasy oraz na przedmiotach nauczania , wynikają z realizowanych treści , a także w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego( indywidualnie i grupowo).
 2. Zajęcia w klasach VII i VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego oraz w klasach I i II szkoły branżowej I-go stopnia zajęcia doradztwo zawodowe wynikają z ramowego planu nauczania , prowadzone są przez doradcę zawodowego, zgodnie z opracowanym programem i w ustalonym wymiarze.
 3. Zajęcia w klasie III gimnazjum wygasającego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z planem pracy i wymiarem czasu.
 4. Działania z zakresu preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego realizowane są
  w formach:
 5. zajęć grupowych w klasach.
 6. pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych na zajęciach z wychowawcą (godzinach wychowawczych);
 7. spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów;
 8. wycieczek do zakładów pracy i instytucji kształcących;
 9. konkursów
 10. udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
 11. udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 12. pracy z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowe i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;
 13. prowadzenia zakładki informacyjnej na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
 14. wywiadów i spotkań z absolwentami (w tym badania losów absolwentów).

 

§ 6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 2. poznawanie siebie, zawodów;
 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
 4. indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

 

§ 7. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu
   i kierunku kształcenia;
 3. wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 5. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 7. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
  i podjęcia roli zawodowej;
 3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
 4. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły;
 5. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.;
 6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
 2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły,
 1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
 2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
 3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji
  i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców, itp.;
 4. Korzystanie z zasobów szkolnych – biblioteka, materiały dydaktyczne. – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
 5. Aktualizowanie informacji na stronie www szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów
   i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

 

§ 8. Osoby odpowiedzialne .

Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

 1. wychowawców,
 2. nauczycieli przedmiotu,
 3. pedagoga szkolnego,
 4. psychologa szkolnego
 5. doradcę zawodowego,

 

We współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami wspierającymi działania doradcze w szkole.

 Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.

 

 

 

 

§ 9. Przewidywane rezultaty.

 

 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele:

 1. potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy;
 2. rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;
 3. potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów;
 4. poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego;
 5. znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w poprzednim etapie edukacyjnym;
 6. potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.
 7. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

Uczniowie:

 1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu;
 2. potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej;
 3. potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony;
 4. znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy,
   a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat;
 5. potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne
  i zawodowe.
 6. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.

Rodzice:

 1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;
 2. rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
 3. wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
 4. znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;
 5. potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
 6. potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

 

oprac. J.Szatkowska

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Koronowie
  ul. Sobieskiego 16
  86-010 Koronowo
 • Tel./ fax 52-38-22-929
  kom. 508-480-281

Galeria zdjęć