• REGULAMIN DO POBRANIA

     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

     KLAUZULA RODO

     REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FILMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARTY KADR”.

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym pn. „Otwarty Kadr”.

     Konkurs trwa od 01.03.2022 r. do 10.06.2022 r.

      

     I.                 Organizator:

     Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16

     pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha.

     Adres e-mail: zsskoronowo@wp.pl

     II.               Uczestnicy:

     Uczestnikiem konkursu może być uczeń, bądź grupa uczniów (tworzących zespół

     filmowy: reżyser, aktorzy, montażysta , a także opiekun grupy).

     Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego ze szkół specjalnych w trzech kategoriach:

     Kategoria 1: uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

     Kategoria 2: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

     Kategoria 3: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

      III.              Cele konkursu:

     ·        Pobudzanie wyobraźni i kształtowanie inwencji twórczej;

     ·        Kształtowanie umiejętności komunikowania się obrazem;

     ·        Zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją kinematograficzną;

     ·        Gromadzenie doświadczeń technicznych i informatycznych poprzez wykonywanie pracy z zastosowaniem różnych technik filmowania oraz montażu;

     ·        Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem.

      

      

          IV.              Zadanie do wykonania:

     Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie i zmontowanie autorskiej etiudy filmowej dowolną techniką, np. kino nieme, animacja poklatkowa, etiuda fabularna, impresja, horror, musical, ekranicacja dizeła literackiego.

      

     V.               Wymogi dotyczące prac:

                -      Tematyka pracy dowolna.

     -      Format pracy MP4.

     -     Długość filmu - do 10 minut.

     -   Film musi być utrwalony na nośniku danych CD lub USB.

     -        Każda praca musi zawierać: dołączony formularz zgłoszeniowy z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, , nazwa szkoły/ dokładny adres szkoły, oraz imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna, numer telefonu nauczyciela; podpisaną klauzulę informacyjną RODO. (Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną dołączono do niniejszego regulaminu)

     -        Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

     -·        Każdy uczestnik/ grupa uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

     -        Uczestnik/ grupa uczestników konkursu musi być autorem/ współautorem swojej pracy.

      

     VI.              Termin nadsyłania prac oraz adres:

     Prace prosimy przesłać za pośrednictwem poczty na adres Zespół Szkół
     w Koronowie, ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo
     z dopiskiem Konkurs filmowy „Otwarty Kadr” w terminie do 27.05.2022 r. (decyduje data nadania).

      

     VII.            Ocena prac i nagrody:

     Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja dokona oceny prac konkursowych w trzech kategoriach i wyłoni laureatów (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia). Prace będą oceniane pod względem oryginalności i pomysłowości, estetyki i dokładności wykonania, kompozycji, ogólnego wrażenia estetycznego oraz kunsztu aktorskiego uczniów. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów. Najlepsze filmy zostaną wyemitowane podczas uroczystego Festiwalu Etiud Filmowych Otwarty Kadr  w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie w dniu 10 czerwca 2022 r. Nagrody, dyplomy, podziękowania zostaną wręczone w trakcie festiwalu.

      

      

     VIII.           Sposób zgłaszania prac konkursowych:

     1.      Prace wraz wypełnionym i podpisanym formularzem oraz klauzulą informacyjną RODO należy dostarczyć do 27.05.2021 r.

     2.      Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

     ·        Przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o ochronie danych osobowych.

     ·        Nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, imienia i nazwiska, nazwy
     i adresu szkoły).

     3.      Uczestnik/ grupa uczestników konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne w zgłoszonej pracy konkursowej.

      

     IX.                Informacje dodatkowe.

     Uczestnik konkursu/ opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem. Praca konkursowa nie może być wcześniej, ani w trakcie trwania konkursu publikowana w żaden sposób, nie może także brać udziału w innych konkursach. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerami tel. 512 741 233 - Michalina Gaszak-Partyka oraz 667 266 749 - Piotr Mitera lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: michalinagaszak@wp.pl

      

      

      

      

     Klauzula informacyjna RODO

      1.      W celu przeprowadzenia konkursu potrzebne jest podanie danych: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu nauczyciela/ opiekuna.

      

     2.      Administratorem ochrony danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie;

     86-010 Koronowo, ul. Sobieskiego 16 reprezentowany przez Dyrektora.

      

     3.      Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu podczas organizacji konkursu oraz po jego zakończeniu w celu podsumowania.

      

     4.      Podanie danych osobowych niezbędnym jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

      

      

      

     ---------------------------------------

     Data i podpis*

      

      

      

      

     *Podpis składa pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny.

         

      

     Formularz zgłoszeniowy

     na konkurs filmowy pn. „Otwarty Kadr” organizowany przez Zespół Szkół w Koronowie

      

     Termin składania prac: do 27.05.2022 r

      

     Imię i nazwisko uczestnika / uczestników konkursu:……………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Klasa:……………………………………………………………………………………………………

     Nazwa i adres szkoły:…………………………………………………...........................................

     ……………………………………………………………………………………………………………

     Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna …………………………………………………………......

     Numer telefonu nauczyciela/ opiekuna…………………………………………………………….

     Zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

      

      

     …………………………………….

      Data i podpis nauczyciela/ opiekuna