• REGULAMIN DO POBRANIA

     REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
     I MŁODZIEŻY

             „Najpiękniejsze miejsca i zabytki w województwie kujawsko-pomorskim”.

      

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

     „Najpiękniejsze miejsca i zabytki w województwie kujawsko-pomorskim”.

     Konkurs trwa od 14.02.2022 r. do 11.03.2022 r.

      

     1. Organizator:

     Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16 pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha.

      

     1. Uczestnicy:

      

     Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko- pomorskiego ze szkół specjalnych w dwóch kategoriach:

     Kategoria 1: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w tym grupy terapeutyczne; Kategoria 2: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej w tym grupy terapeutyczne.

     1. Cele konkursu:
      • Pobudzanie wyobraźni i kształtowanie inwencji twórczej;
      • Rozwijanie zdolności manualnych;
      • Gromadzenie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie pracy z zastosowaniem różnych technik plastycznych;
      • Zainteresowanie uczniów ciekawymi miejscami w województwie kujawsko- pomorskim;
      • Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem.

      

     1. Zadanie do wykonania:

      

     Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Najciekawsze

     miejsca i zabytki w województwie kujawsko-pomorskim” dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, szkice, wycinanka, wydzieranka, collage, frottage, wydrapywanka.

     1. Wymogi dotyczące prac:
      • Format pracy A3 lub A4.
      • Prace muszą być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone (niezrolowane i niezgniecione).

     Każda praca musi zawierać: dołączony formularz zgłoszeniowy z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, , nazwa szkoły/ dokładny adres i nr tel. szkoły, imię i nazwisko

      

     nauczyciela- opiekuna, numer telefonu nauczyciela; zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą

     informacyjną dołączono do niniejszego regulaminu)

      • Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
      • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
      • Uczestnik konkursu musi być autorem swojej pracy.

      

     1. Ocena prac i nagrody:

      

     Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja dokona oceny prac konkursowych w dwóch kategoriach i wyłoni laureatów (I, II, III miejsce
     oraz wyróżnienia). Prace będą oceniane pod względem oryginalności i pomysłowości, estetyki i dokładności wykonania, kompozycji, ogólnego wrażenia estetycznego. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów. Nagrody, dyplomy, podziękowania zostaną przesłane za pośrednictwem poczty do danej szkoły/placówki w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu.

      

     1. Sposób zgłaszania prac konkursowych:

      

     1. Prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, zgodą na przetwarzanie danych osobowych  i  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  konkursu  oraz  opiekuna, a  także  klauzulą  informacyjną  RODO  należy  dostarczyć  do  103.2022  r. za pośrednictwem poczty na adres Zespół Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo z dopiskiem Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze miejsca i zabytki
      w województwie kujawsko-pomorskim”.
     2. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
      • Przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
      • Nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły/placówki oraz imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły/placówki opiekuna danej pracy konkursowej).
     3. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne
      w zgłoszonej pracy konkursowej.

      

     1. Informacje dodatkowe.

      

     Uczestnik konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym Regulaminem. Praca konkursowa
     nie może być wcześniej ani w trakcie trwania konkursu publikowana w żaden sposób, nie może także  brać  udziału  w  innych  konkursach.  Niniejszy  regulamin  jest  jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 794 148 437 albo 666 892 310 lub wysyłając zapytanie
     na adres e-mail:
     grochowskajoanna80@gmail.com lub grazfil@interia.pl

      

     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

      

      

     Ja niżej podpisany* ……………………………………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko uczestnika

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Żyj zdrowo” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

     Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 80 poz. 904).

     Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska, klasy oraz miejsca nauki uczestnika konkursu wykonanej pracy konkursowej w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowaniem przez Zespół Szkół w Koronowie m.in. na stronie Powiatu Bydgoskiego http://powiat.bydgoski.pl/, stronie internetowej Zespołu Szkół w Koronowie https://zsskoronowo.edupage.org/ oraz portalu społecznościowym Facebook Zespołu Szkół w Koronowie . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

      

      

      

      

     Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

      

      

     Miejscowość, data ………………………………………………………………………………………………………………………….

      

      

     Podpis uczestnika* ………………………………………………………………………………………………………………………….

      

      

      

      

      

     *) Podpis składa pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny.

      

     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

      

      

     Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko opiekuna

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Żyj zdrowo” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

     Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 80 poz. 904).

     Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu wykonanej pracy konkursowej w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowaniem przez Zespół Szkół w Koronowie m.in. na stronie Powiatu Bydgoskiego http://powiat.bydgoski.pl/, stronie internetowej Zespołu Szkół w Koronowie https://zsskoronowo.edupage.org/ oraz portalu społecznościowym Facebook Zespołu Szkół w Koronowie . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

      

      

     Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

      

      

     Miejscowość, data ………………………………………………………………………………………………………………………….

      

      

     Podpis opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     Formularz zgłoszeniowy

      

      

     na konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze miejsca i zabytki w województwie kujawsko-pomorskim” organizowany przez Zespół Szkół w Koronowie.

      

      

     Termin składania prac: do 11.03.2022 r

      

      

      

      

     Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………………….

     Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………......

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nr tel. szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………………………………………. Numer telefonu nauczyciela: …………………………………………………………………………………………………………..

      

      

      

      

      

      

      

      

     …………………………………………………………. Data i podpis nauczyciela/opiekuna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klauzula informacyjna RODO

      

      

      

     1. W celu przeprowadzenia konkursu potrzebne jest podanie danych: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu nauczyciela/ opiekuna.
     2. Administratorem ochrony danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie; 86-010 Koronowo, ul. Sobieskiego 16 reprezentowany przez Dyrektora.
     3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu podczas organizacji konkursu oraz po jego zakończeniu w celu podsumowania.
     4. Podanie danych osobowych niezbędnym jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

     Data i podpis*

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     *Podpis składa pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny.