• REGULAMIN DO POBRANIA


     REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

     PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Żyj zdrowo”.

      

      

      

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Żyj zdrowo”.

      

     Konkurs trwa od 07.02.2022 do 04.03.2022 r.

      

      

      

     1. Organizator:

      

     Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16 pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Pana Wojciecha Porzycha.

      

     1. Uczestnicy:

      

     Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego ze szkół specjalnych
     w dwóch kategoriach:

      

     Kategoria 1: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w tym grupy terapeutyczne

      

     Kategoria 2: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej  w tym grupy terapeutyczne

      

      

     1. Cele konkursu:

      

     Pobudzanie wyobraźni i kształtowanie inwencji twórczej; Rozwijanie zdolności manualnych;

      

     Gromadzenie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie pracy z zastosowaniem różnych technik plastycznych;

      

     Kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia;

      

     Utrwalenie zachowań promujących zdrowy styl życia.

      

      

     IV.         Zadanie do wykonania:

      

     Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Żyj zdrowo” dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, szkice, wycinanka, wydzieranka, collage, frottage, wydrapywanka.

      

     1. Wymogi dotyczące prac:

      

     Format pracy A3 lub A4.

      

     Prace        muszą   być   odpowiednio  utrwalone   i   zabezpieczone  (niezrolowane

      

     i niezgniecione).

      

     Każda praca musi zawierać: dołączony formularz zgłoszeniowy z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, , nazwa szkoły dokładny adres i nr tel.

      

     Szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna, numer telefonu nauczyciela; zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną dołączono do niniejszego regulaminu)

     Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

      

     Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Uczestnik konkursu musi być autorem swojej pracy.

      

      

     VI.

     Ocena prac i nagrody:

      

      

     Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja dokona

      

     oceny prac konkursowych w dwóch kategoriach i wyłoni laureatów (I, II, III miejsce oraz

      

     wyróżnienia). Prace będą oceniane pod względem oryginalności i pomysłowości, estetyki

      

     i  dokładności  wykonania,  kompozycji,  ogólnego  wrażenia  estetycznego.  Organizator

      

     przewiduje  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe  dla  laureatów  i  wyróżnionych  uczestników

      

     konkursu   oraz   podziękowania   dla   nauczycieli/opiekunów.   Nagrody,   dyplomy,

      

     podziękowania  zostaną  przesłane  za  pośrednictwem  poczty do  danej  szkoły/placówki

      

     w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu.

      

     VII.       Sposób zgłaszania prac konkursowych:

      

     1. Prace wraz wypełnionym i podpisanym formularzem, zgodą na przetwarzanie danych osobowych
      i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu oraz opiekuna, a także klauzulą informacyjną, RODO należy dostarczyć do 04.03.2022 r. za pośrednictwem poczty na adres Zespół Szkół w Koronowie, ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo z dopiskiem Konkurs plastyczny „Żyj zdrowo”.

      

     1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

      

               Przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego                celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

      

               Nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora (prezentowanie                            publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły/placówki
               oraz imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły/placówki opiekuna danej pracy konkursowej).

      

     1. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne w zgłoszonej pracy konkursowej.

      

     VIII.       Informacje dodatkowe.

      

     Uczestnik konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem. Praca konkursowa nie może być wcześniej, ani w trakcie trwania konkursu publikowana w żaden sposób, nie może także brać udziału w innych konkursach. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 794 148 437 albo 691 284 748 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: grochowskajoanna80@gmail.com

      

     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

      

      

      

      

      

     Ja niżej podpisany*

      

     ……………………………………………………………………………………………………………

      

     Imię i nazwisko uczestnika

      

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Żyj zdrowo” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

      

     Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 80 poz. 904).

      

     Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska, klasy
     oraz miejsca nauki uczestnika konkursu wykonanej pracy konkursowej w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowaniem przez Zespół Szkół w Koronowie m.in. na stronie Powiatu Bydgoskiego
     http://powiat.bydgoski.pl/ , stronie internetowej Zespołu Szkół w Koronowie https://zsskoronowo.edupage.org/ oraz portalu społecznościowym Facebook Zespołu Szkół w Koronowie . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

      

      

     Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

      

      

      

     Miejscowość, data……………………………………………………………………………………

      

      

      

     Podpis uczestnika* ……………………………………………………………………………………

      

      

      

      

      

      

      

     *) Podpis składa pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny.

      

     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

      

      

      

     Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………………………..

      

     Imię i nazwisko opiekuna

      

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
     „Żyj zdrowo” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
     na podstawie przepisów prawa. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
     w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu
     oraz informowania o konkursie.

      

     Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 80 poz. 904).

      

     Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu wykonanej pracy konkursowej w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowaniem przez Zespół Szkół w Koronowie, m.in. na stronie Powiatu Bydgoskiego http://powiat.bydgoski.pl/ , stronie internetowej Zespołu Szkół w Koronowie https://zsskoronowo.edupage.org/ oraz portalu społecznościowym Facebook Zespołu Szkół w Koronowie . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo
     ani terytorialnie.

      

      

      

     Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

      

      

      

     Miejscowość, data ………………………………………………………………………………………………………………………….

      

      

      

     Podpis opiekuna …………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     Formularz zgłoszeniowy

      

     na konkurs plastyczny pt. „Żyj zdrowo” organizowany przez Zespół Szkół w Koronowie.

      

      

      

     Termin składania prac: do 04.03.2022 r

      

      

      

      

      

     Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………

      

     Klasa:…………………………………………………………………..…………………………………

      

     Nazwa i adres szkoły:

      

     …………………………………………………………………………………………………………..

      

     ……………………………………………………………………………………………………………

      

     Nr tel. szkoły:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………

      

     Imię i nazwisko nauczyciela:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………

      

     Numer telefonu nauczyciela:

      

     …………………………………………………………………………………………………………..

      

     Zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ……………………………………….

      

     Data i podpis nauczyciela/opiekuna

      

     Klauzula informacyjna RODO

      

      

      

      

     1. W celu przeprowadzenia konkursu potrzebne jest podanie danych: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu nauczyciela/ opiekuna.

      

     1. Administratorem ochrony danych osobowych jest Zespół Szkół w Koronowie;

      

               86-010 Koronowo, ul. Sobieskiego 16 reprezentowany przez Dyrektora.

      

     1. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu podczas organizacji konkursu oraz po jego zakończeniu w celu podsumowania.

      

           4. Podanie danych osobowych niezbędnym jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w konkursie.
                Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ---------------------------------------

      

     Data i podpis*

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     *Podpis składa pełnoletni uczestnik konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny.