• Doradztwo zawodowe

    •  

      

      

     PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

     DLA ZESPOŁU SZKOŁ 

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

     w Zespole Szkół w Koronowie

      

      

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949).
     2. Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania
      i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
     3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (…) ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
     4. Statuty Zespołu  Szkół :

     Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie

     Statut Gimnazjum nr 2 w Koronowie ( wygasające)

     Statut Szkoły Branżowej I-go stopnia w Zespole Szkół w Koronowie

     Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie

      

      

      

     § 1. Założenia programowe

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły zawodowej.

     Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań

     i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej.
     W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

     Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej jest procesem długotrwałym.

     Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII – VIII i wygasającego gimnazjum należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej. Doradztwo zawodowe w szkole branżowej I- go stopnia oraz wygasającej zawodowej, to przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, zarobkowej. Dobre przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy, to przede wszystkim kształtowanie cech dobrego pracownika, wdrażanie do odpowiedzialności za powierzoną pracę.

      

     § 2. Cel główny

     Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

      

      

     § 3. Cele szczegółowe:

     1. W klasach I – III  szkoły podstawowej, w tym grupy edukacyjno-terapeutycznej poziomu szkoły podstawowej  : PREORIENTACJA ZAWODOWA
     1. Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
     2. Zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać.
     3. Omówienie charakteru pracy ludzi różnych zawodów oraz narzędzi i urządzeń potrzebnych do jej wykonywania.
     1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w tym grupy edukacyjno-terapeutycznej poziomu gimnazjum: ORIENTACJA ZAWODOWA
     1. Poznanie zakładów pracy w okolicy i regionie.
     2. Omówienie pracy zawodowej mieszkańców okolicy i jej znaczenie dla społeczności lokalnej .
     3. Omówienie charakteru pracy ludzi w różnych regionach Polski.
     4. Święta ludzi pracujących w różnych zawodach- omówienie znaczenia, podkreślenie wagi tych świat.
     5. Twórczość ludowa w różnych regionach Polski – omówienie zagadnienia.
     6. Twórczość artystyczna ludzi – podkreślenia znaczenia twórców sztuki dla społeczeństwa. Omówienia znaczenia talentu i szczególnych uzdolnień.

      

     1. W klasach VII-VIII  szkoły podstawowej  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego : DORADZTWO ZAWODOWE

      

     1. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;
     2. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;
     3. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia?
     4. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.
     5. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
     6. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
     7. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
     8. wdrażanie uczniów do samopoznania ( autodiagnoza)
     9. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
     10. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
     11. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
     12. wyrabianie szacunku dla samego siebie;
     13. poznanie możliwych form zatrudnienia;
     14. poznanie lokalnego rynku pracy;
     15. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
     16. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;
     17. udzielanie doradztwa zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej- dla klasy III wygasającego gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego

      

      

      

     1. W klasach  I i II szkoły  branżowej I-go stopnia i klasach wygasającej szkoły zawodowej  DORADZTWO ZAWODOWE

      

     Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadpodstawowych jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających:

     1. pogłębianie poznawania samego siebie,
     2. analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy,
     3. rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych,
     4. wsparcie uczniów w sytuacji wyboru,
     5. kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,
     6. przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.

      

     1. W klasach I-III szkoły przysposabiającej do pracy program Doradztwa Zawodowego zakłada następujące cele:
     1. Wyrabianie umiejętności swobodnego korzystania z informacji o rynku pracy i zatrudnieniu w zawiązku z ich ograniczeniami psychofizycznymi i  możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych.
     2. Kształtowanie cech dobrego pracownika, odpowiedzialności za powierzona pracę,
     3. Kształtowanie poczucia przydatności własnej pracy.

      

      

      

      

      

      

     § 4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

     1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
     2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
     3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
     4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
     5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
     6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;
     7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
     8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego systemu Doradztwa Zawodowego;
     9. w zakresie współpracy z rodzicami:

     - podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

     - doskonalenie umiejętności wychowawczych,

     - przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

     - indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowe go.

      

     § 5. Sposoby i formy +realizacji działań doradczych w  Zespole Szkól w Koronowie

     1. Zajęcia w klasach I-III – poradnictwo zawodowe oraz w klasach  IV-VI  - orientacja zawodowa  –  oraz zajęcia
      w grupach edukacyjnych wszystkich etapów, czyli szkoła podstawowa, wygasające gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy,  to zajęcia grupowe i indywidualne realizowane podczas godzin do dyspozycji wychowawcy klasy oraz na przedmiotach nauczania , wynikają z realizowanych treści , a także w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego( indywidualnie i grupowo).
     2. Zajęcia w klasach VII i VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego oraz w klasach I i II szkoły branżowej I-go stopnia zajęcia doradztwo zawodowe wynikają z ramowego planu nauczania , prowadzone są przez doradcę zawodowego, zgodnie z opracowanym programem i w ustalonym wymiarze.
     3. Zajęcia w klasie III gimnazjum wygasającego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z planem pracy i wymiarem czasu.
     4. Działania z zakresu preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego realizowane są
      w formach:
     5. zajęć grupowych w klasach.
     6. pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych na zajęciach z wychowawcą (godzinach wychowawczych);
     7. spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów;
     8. wycieczek do zakładów pracy i instytucji kształcących;
     9. konkursów
     10. udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
     11. udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
     12. pracy z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowe i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;
     13. prowadzenia zakładki informacyjnej na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
     14. wywiadów i spotkań z absolwentami (w tym badania losów absolwentów).

      

     § 6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

     1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
     2. poznawanie siebie, zawodów;
     3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
     4. indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
     5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
     6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
     7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

      

     § 7. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

     1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
     2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu
       i kierunku kształcenia;
     3. wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
     1. rynku pracy,
     2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
     3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
     4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
     5. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
     6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
     7. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,
     1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
     2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
      i podjęcia roli zawodowej;
     3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
     4. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły;
     5. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.;
     6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
     1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
     2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły,
     1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
     2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo, itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
     3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji
      i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców, itp.;
     4. Korzystanie z zasobów szkolnych – biblioteka, materiały dydaktyczne. – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
     5. Aktualizowanie informacji na stronie www szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów
       i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

      

     § 8. Osoby odpowiedzialne .

     Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

     1. wychowawców,
     2. nauczycieli przedmiotu,
     3. pedagoga szkolnego,
     4. psychologa szkolnego
     5. doradcę zawodowego,

      

     We współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami wspierającymi działania doradcze w szkole.

      Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.

      

      

      

      

     § 9. Przewidywane rezultaty.

      

     1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

     Nauczyciele:

     1. potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy;
     2. rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;
     3. potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów;
     4. poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego;
     5. znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w poprzednim etapie edukacyjnym;
     6. potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.
     7. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

     Uczniowie:

     1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu;
     2. potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej;
     3. potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony;
     4. znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy,
       a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat;
     5. potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne
      i zawodowe.
     6. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.

     Rodzice:

     1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;
     2. rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
     3. wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
     4. znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;
     5. potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
     6. potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

      

     oprac. J.Szatkowska