• 2019/2020

    •  

     " DĄŻĘ DO SAMODZIELNOŚCI "

     Program nauczania z zakresu przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla II etapu edukacujnego, powstał w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w stopniu Umiarkowanym i Znacznym z dnia 14 lutego 2017 roku.

     Treści nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną powinny być dostosowane do induwidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Przy wyborze treści nauczania nauczyciel powinnien brać pod uwagę wspieranie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych oraz społecznych uczniów. Program przeznaczony jest do realizacji w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie przy Zespole Szkół w Koronowie. Uczniowie, do których jest on kierowany mają problemy z logicznym myśleniem i wyciąganiem wniosków a ich zdolności percepcyjne są zaburzone. Dlatego bardzo ważne jest wielokrotne powtarzanie nauczanych kwestii i czynności. Stąd też nie przewidujemy podziału treści na poszczególne lata nauki, pozostawiamy tę kwestię nauczycielowi, który zna swoich uczniów i dostosuje treści do ich możliwości.  Program zawiera ogólne założenia i kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej skierowane do zespołu uczniów będących w stanie opanować podstawowe techniki szkolne na poziomie elementarnym.

     Głównym celem programu jest stowrzenie uczniom warunków do doświadczania, eksperymentowania, trenowania różnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. Chcemy aby uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w klasie szkolnej jak i podczas wyjść z nauczycielem w celu poznawania śodowiska lokalnego.

     Michalina Gaszak-Partyka, Joanna Grochowska

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     "POROZUMIEWAM SIĘ"

     Program powstał w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu nauczania dla uczniów 
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – zajęcia rozwijające komunikowanie się, dla uczniów grupy edukacyjno-terapeutycznej,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
     policealnej. 

                 Program jest propozycją kształcenia kompetencji komunikacyjnych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystujący aktualną bazę pomocy dydaktycznych oraz terapeutycznych dostępnych w placówce. Program zakłada, że sprawniejsze komunikowanie się uczniów przyczyni się do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym. Celem programu jest poprawienie funkcjonowania uczniów w życiu społecznym poprzez podniesienie ich kompetencji komunikacyjnych.

                 Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku. Dla każdego ucznia komunikującego się werbalnie oraz niewerbalnie zespół nauczycieli powinien stworzyć indywidualny zestaw pomocy do komunikowania się odpowiadający indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia. Zestaw ten powinien być dostępny na wszystkich zajęciach w szkole oraz w domu.

                 Program zakłada podnoszenie kompetencji komunikacyjnych na różnych poziomach w zależności od aktualnych zdolności ucznia, m.in. poprawę sprawności werbalnej, rozwój słownictwa, samodzielność w konstruowaniu wypowiedzi w mowie i piśmie, udoskonalanie artykulacji, nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację, naukę nowych form komunikacji, rozwój umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, kształtowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej do skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji, wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej. Zdolności komunikacyjne są fundamentem porozumiewania się z innymi, a także z samym sobą. Jeśli sprawniej wyrażamy siebie, sygnalizujemy, pokazujemy, nazywamy, swoje potrzeby, myśli, pragnienia, obawy, mamy szansę na pełniejszą integrację, zarówno z drugim człowiekiem, jak i grupą. 

      

                 Program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w grupie edukacyjno-terapeutycznej. Adresatami programu są dzieci w wieku 7-16 lat. Z uwagi na różnorodność deficytów komunikacyjnych, dobór treści nauczania dokonany został z uwzględnieniem podziału uczniów na następujące grupy: 

     1) A - uczniowie niemówiący, z największymi ograniczeniami komunikacyjnymi (ze sprzężoną niepełnosprawnością);

     2) B - uczniowie komunikujący się werbalnie, u których występują deficyty kompetencji komunikacyjnych wynikające z zaburzeń intelektualnych;

     3) C - uczniowie wymagający podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w zakresie nawiązywania i rozwijania interakcji społecznych (autyzm, mutyzm);

      

     Michalina Gaszak-Partyka, Joanna Grochowska