• 2018/2019

    • " UCZYMY SIĘ OD INNYCH "

     Innowacja pedagogiczna pt. „Uczymy się od innych” skierowana była do uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie. Realizowana od października 2018r. do czerwca 2019r., prowadzona przez Celinę Rudnicką.

     Opracowując innowację pedagogiczną w dobie reformy oświatowej wyszłam naprzeciw potrzebom uczniów, dbając o ich wszechstronny rozwój. Innowacja stworzyła uczniom okazję do poznania zanikającej sztuki rękodzielniczej, pobudzania twórczego potencjału
     w działaniach manualnych. Do połowy XX wieku przedmioty wykonywane ręcznie były wykorzystywane do codziennego użytku. Rozwój cywilizacyjny w dużej mierze pozwolił na zatracenie umiejętności ręcznych wyrobów na rzecz maszyn i nowoczesnych urządzeń. Dzieci i młodzież stykając się z wyrobami rękodzielniczymi, niejednokrotnie nie potrafią nazwać ręcznie wykonanego narzędzia do przedmiotu. Jednym ze sposobów zbliżenia młodego pokolenia do korzeni własnych przodków było, prowadzenie warsztatów rękodzielniczych. Metoda uczymy pt. „Uczymy się od innych” pozwala rozwinąć umiejętności komunikacji, prezentacji i przekazywania wiedzy w prosty i zrozumiały sposób. Uczniowie poprzez samodzielne planowanie i prowadzenie zajęć przejmują więcej odpowiedzialności, za to czego, jak i po co się uczą, a także czego, jak i po co będą uczyć innych. To uczniowie stają się nauczycielami i poza przekazywaniem swoich umiejętności i wiedzy koleżankom
     i kolegom z innej szkoły starają się zaangażować uczniów w proces uczenia, proponując im różne aktywizujące metody pracy i ćwiczenia. Samodzielne poprowadzenie zajęć wymaga od uczniów nie tylko wcześniejszego opanowania materiału, ale też przemyślenia sposobu pracy z potencjalnymi odbiorcami aby dopasować do nich formę prezentacji i ćwiczeń. Uczniowie naszej szkoły spotykali się na warsztatach z koleżankami i kolegami z zaprzyjaźnionej placówki z Karnowa. Spotkania te pozwalały na wymianę doświadczeń.
          Realizując program poprzez wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, stworzono uczestnikom warunki do wszechstronnego rozwoju, pobudzono fantazję
     i przyczyniono się do wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.
     Zajęcia te pomogły uczniom zobaczyć „siebie”, zobaczyć innych ludzi obok „siebie” oraz „siebie” na tle innych. Proponowane ćwiczenia skłoniły do aktywności wszystkich uczestników warsztatów. Powyższa forma zajęć ułatwiła uczniom wzajemne poznanie się, integrowanie, budowanie klimatu zaufania i otwartości, oraz nawiązywania przyjaźni. Wykonując pracę na obręczach dziewiarskich i metodą quilling’u, uczniowie wzajemnie uczyli się i byli nauczycielami, przekazywali sobie cenne rady, wiedzę i umiejętności.

     Uczestnicy warsztatów osiągnęli umiejętności, którymi potrafią dzielić się z innymi. Nauczyli się estetyki, wykazali się sprawnością manualną, organizacją własnego warsztatu
     i ekonomicznego wykorzystywania materiału. Zajęcia spowodowały wzrost poczucia wartości uczestników, pobudziły i rozwinęły wrażliwość estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze.

     Celina Rudnicka

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Wszystko jest poezją/…/

                                             E. Stachura

     W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły brali udział w realizacji innowacji pedagogicznej „Wszystko jest poezją”. Autorami innowacji były nauczycielki: J. Cieślak, D. Daczkowska, T. Strąk. Celem innowacji było zachęcanie uczniów do obcowania z wartościowymi tekstami poetyckimi, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, dostarczanie przeżyć i wzruszeń, inspirowanie twórczych działań, rozwijanie wiary uczniów we własne możliwości, wzmacnianie poczucia wartości.

     W ramach prowadzonych działań innowacyjnych odbyły się następujące wydarzenia:

     1. 30.10.2018

     Prezentacja multimedialna „Literatura polska w hołdzie dla Niepodległej”.   

     Spotkanie wpisywało się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, miało charakter literacki. Połączone było z ogólnopolską akcją Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

     W trakcie spotkania przybliżono historię Narodowych Czytań, krótko opowiedziano treść Przedwiośnia. Obejrzano fragmenty czytania lektury przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę

     i jego małżonkę. Następnie uczniowie wysłuchali fragmentów Przedwiośnia czytanych przez nauczycieli. Obejrzano prezentację multimedialną „Literatura polska w hołdzie dla Niepodległej”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z fragmentami powieści i wierszy wybranych z proponowanych przez Prezydenta utworów z „Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości”.

     Uczniowie wysłuchali czytanych przez nauczycieli fragmentów „Potopu” – Obrona Jasnej Góry oraz „Nad Niemnem” Pożegnanie Powstańców Styczniowych.

     Czytanie fragmentów połączone było z oglądaniem zdjęć z adaptacji filmowych książek.

     Uczniowie obejrzeli  i wysłuchali również Koncertu Jankiela, Poloneza i Inwokacji z filmu

     A. Wajdy „Pan Tadeusz”. Wybrani uczniowie recytowali poezję niepodległościową i patriotyczną.

     Spotkanie miało charakter podniosły i uroczysty.

     Akcentem kończącym spotkanie było kolorowania flag Polski w ramach przedsięwzięcia 100 flag na 100 lecie Odzyskania Niepodległości.

     W grudniu 2018 w ramach podziękowania za zorganizowanie spotkania otrzymałyśmy od Pana Prezydenta A. Dudy list gratulacyjny, życzenia świąteczne oraz specjalne wydanie Przedwiośnia. W książce zamieszczono dedykację od Prezydenta i jego małżonki.

                                                     

     2. 14.02.2019

     Uczestnictwo naszych uczniów w konkursie recytatorskim w Chełmnie „Spotkanie z poezją miłosną”.

     Nasi uczniowie przygotowali ambitne i odważne teksty poetyckie: fragment „Hymnu o miłości” z Listu św. Pawła do Koryntian”, „Czytanie z Pieśni nad Pieśniami”, „Dwa słowa” A. Mickiewicza, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” W. Młynarskiego, „Kochać” A. Tylczyńskiego, „Zakochani są wśród nas” J. Kondratowicza.

     Piękna recytacja i celujące opanowanie pamięciowe wierszy zostało docenione przez jury konkursowe.

     Aleksandra Urban zdobyła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

     Natomiast pozostali uczniowie Sebastian Megger, Patryk Kaźmierczak, Rafał Rusak, Sara Siekierska, Patrycja Jung w swoich kategoriach wiekowych zajęli IV miejsca.

     Uczniowie otrzymali dyplomy i wartościowe nagrody.

       

     3.  18.02. 2018

     Spotkanie literackie poświęcone poezji miłosnej.

     Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą święta zakochanych. Dowiedzieli się o historii i legendzie związanej ze świętym Walentym, poznali  tradycje i zwyczaje obchodzenia tego święta w różnych krajach świata. Uczniowie obejrzeli film i zdjęcia prezentujące uroki Chełmna - miasta zakochanych. W mieście tym,  znajdują się relikwie  św. Walentego.

     Spotkanie połączone było z prezentacją poezji miłosnej. Wiersze recytowali uczniowie – laureaci konkursu „Spotkanie z poezją miłosną” , który odbył się w Chełmnie 14 lutego 2019 roku.

     Recytacje przeplatane były piosenkami  do tekstów prezentowanych przez naszych uczniów. Usłyszeliśmy utwory w wykonaniu P. Szczepanika, R. Janowskiego i zespołu Skaldów.

     Również nasi nauczyciele wybrali i przedstawili piękne wiersze o tematyce miłosnej. Uczniowie usłyszeli „Rozmowę liryczną” i  „Ile razem dróg przebytych” K.I. Gałczyńskiego,  „Trzeba marzyć”  J. Kofty, „ Między nami nic nie było”  A. Asnyka oraz B. Leśmiana „Nie obiecuję Ci wiele”.

     Przygotowano również wystawkę książek i płyt z muzyką miłosną. Znalazły się na niej tomiki poezji M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej,  E. Stachury, ks. J. Twardowskiego, B. Leśmiana, Antologia polskiej poezji miłosnej, płyty M. Bajora oraz R. Janowskiego.

     To była ciekawa lekcja, przybliżająca naszym uczniom bogactwo i piękno poezji  miłosnej.

       

     4. 21.03.2019

     Prezentacja multimedialna „Wiosna, ach to Ty – spotkanie z poezją wiosenną” oraz obchody  Światowego Dnia Poezji. 

     W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się z poezją wiosenną, recytowaną  przez uczniów jak      i nauczycieli, wysłuchali piosenek o tematyce wiosennej, wspólnie odczytano wiersz „Na wiosennej łące” zapisany obrazkami PCS.

     Prezentacja multimedialna ukazała czym jest poezja, przedstawiono  genezę obchodów Światowego Dnia Poezji, nawiązano do  fragmentów mówiących o wiośnie w Panu Tadeuszu oraz wykorzystano wiosenne inspiracje w światowym  malarstwie ( Giuseppe Arcimboldo  - Wiosna)   i muzyce. Uczniowie wysłuchali fragmentów utworu „Cztery pory roku – Wiosna” A. Vivaldiego.

     Dekoracje wiosenne oraz gazetka uatrakcyjniły spotkanie.

         

        

     Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział i zaangażowanie w realizację innowacji.

     D. Daczkowska, T. Strąk, J. Cieślak.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     " DĄŻĘ DO SAMODZIELNOŚCI "

     Program nauczania z zakresu przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne dla II etapu edukacujnego, powstał w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w stopniu Umiarkowanym i Znacznym z dnia 14 lutego 2017 roku.

     Treści nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną powinny być dostosowane do induwidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Przy wyborze treści nauczania nauczyciel powinnien brać pod uwagę wspieranie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych oraz społecznych uczniów. Program przeznaczony jest do realizacji w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Koronowie przy Zespole Szkół w Koronowie. Uczniowie, do których jest on kierowany mają problemy z logicznym myśleniem i wyciąganiem wniosków a ich zdolności percepcyjne są zaburzone. Dlatego bardzo ważne jest wielokrotne powtarzanie nauczanych kwestii i czynności. Stąd też nie przewidujemy podziału treści na poszczególne lata nauki, pozostawiamy tę kwestię nauczycielowi, który zna swoich uczniów i dostosuje treści do ich możliwości.  Program zawiera ogólne założenia i kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej skierowane do zespołu uczniów będących w stanie opanować podstawowe techniki szkolne na poziomie elementarnym.

     Głównym celem programu jest stowrzenie uczniom warunków do doświadczania, eksperymentowania, trenowania różnych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. Chcemy aby uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach odbywających się w klasie szkolnej jak i podczas wyjść z nauczycielem w celu poznawania śodowiska lokalnego.

     Michalina Gaszak-Partyka, Joanna Grochowska

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     "POROZUMIEWAM SIĘ"

     Program powstał w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu nauczania dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – zajęcia rozwijające komunikowanie się, dla uczniów grupy edukacyjno-terapeutycznej,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
     policealnej.

                 Program jest propozycją kształcenia kompetencji komunikacyjnych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystujący aktualną bazę pomocy dydaktycznych oraz terapeutycznych dostępnych w placówce. Program zakłada, że sprawniejsze komunikowanie się uczniów przyczyni się do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym. Celem programu jest poprawienie funkcjonowania uczniów w życiu społecznym poprzez podniesienie ich kompetencji komunikacyjnych.

                 Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku. Dla każdego ucznia komunikującego się werbalnie oraz niewerbalnie zespół nauczycieli powinien stworzyć indywidualny zestaw pomocy do komunikowania się odpowiadający indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia. Zestaw ten powinien być dostępny na wszystkich zajęciach w szkole oraz w domu.

                 Program zakłada podnoszenie kompetencji komunikacyjnych na różnych poziomach w zależności od aktualnych zdolności ucznia, m.in. poprawę sprawności werbalnej, rozwój słownictwa, samodzielność w konstruowaniu wypowiedzi w mowie i piśmie, udoskonalanie artykulacji, nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację, naukę nowych form komunikacji, rozwój umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, kształtowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej do skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji, wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej. Zdolności komunikacyjne są fundamentem porozumiewania się z innymi, a także z samym sobą. Jeśli sprawniej wyrażamy siebie, sygnalizujemy, pokazujemy, nazywamy, swoje potrzeby, myśli, pragnienia, obawy, mamy szansę na pełniejszą integrację, zarówno z drugim człowiekiem, jak i grupą.

      

                 Program przeznaczony jest do realizacji na zajęciach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w grupie edukacyjno-terapeutycznej. Adresatami programu są dzieci w wieku 7-16 lat. Z uwagi na różnorodność deficytów komunikacyjnych, dobór treści nauczania dokonany został z uwzględnieniem podziału uczniów na następujące grupy:

     1) A - uczniowie niemówiący, z największymi ograniczeniami komunikacyjnymi (ze sprzężoną niepełnosprawnością);

     2) B - uczniowie komunikujący się werbalnie, u których występują deficyty kompetencji komunikacyjnych wynikające z zaburzeń intelektualnych;

     3) C - uczniowie wymagający podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w zakresie nawiązywania i rozwijania interakcji społecznych (autyzm, mutyzm);

      

     Michalina Gaszak-Partyka, Joanna Grochowska

      

      


     Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej  MÓJ  REGION  W HISTORII I LEGENDZIE

     w roku szkolnym 2018/2019

     W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy IV – VI w ramach lekcji j. polskiego, historii, religii i plastyki brali udział w realizacji innowacji pedagogicznej MÓJ REGION W HISTORII I LEGENDZIE. Celem innowacji było wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę o własnym regionie . Cele programu nastawione były na rozwój strony poznawczej, a więc zdobywanie i gromadzenie wiedzy o najbliższym regionie, oraz strony emocjonalnej, dzięki osobistemu kontaktowi z najciekawszymi zakątkami i obiektami  okolic naszego miasteczka. Realizacji innowacji sprzyjały liczne wyjścia w teren, podczas których uczniowie poznawali historię okolicy i podziwiali jej rzeczywiste piękno umiejscowione w historii i regionalnych legendach. Uczniowie odbyli wycieczkę do Grabiny, do Regionalnej Izby Pamięci, odbyli spacer po mieści, zwiedzili BAZYLIKĘ MNIEJSZĄ pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ponadto dwukrotnie odbyliśmy multimedialny spacer po Koronowie. Ważnym elementem w pracy z uczniami było kształcenie szeregu umiejętności, takich jak: poszukiwanie i gromadzenie danych, dokumentowanie i prezentowanie swojej pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, praca w grupie i komunikacja. Stosowane formy i metody pracy pozwoliły na wyzwolenie aktywności uczniów, wzbudzenie zainteresowania oraz emocjonalnego identyfikowania się ze swoją miejscowością, regionem i lokalną społecznością. W trakcie realizacji innowacji powstały prace albumowe o najbliższej okolicy, a koronowskie legendy zostały zilustrowane przez uczniów. Prace na bieżąco eksponowane były na gazetkach w klasopracowni. Powstał album fotograficzny przedstawiający pomniki przyrody znajdujące się na terenie naszego miasta i gminy. Prace te wykorzystywane będą przez uczniów naszej szkoły jako pomoce naukowe promujące piękno  naszego regionu. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w konkursie, rozwiązywali szereg zadań sprawdzających ich wiedzę na temat MAŁEJ OJCZYZNY oraz jej historycznych i legendarnych początków. Podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznej odbyło się w Diabelskim Młynie przy degustacji koronowskich lodów, w atmosferze radości i życzliwości. Podczas Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019, które odbywało się w naszej szkole, uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wydział Promocji Miasta i Gminy Koronowo.

     Serdecznie dziękuję nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w realizację innowacji pedagogicznej -   Tamara Strąk