• Projekt unijny- Równe szanse na start od najmłodszych lat

    • „Równe szanse na start od najmłodszych lat”–

     projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-019/13

     współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     działanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

      

     Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2013/ 2014. Przeznaczony jest dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do trzech rodzajów zajęć:

     1. zajęcia komputerowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzi pani Grażyna Filarska
     2. zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy- zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzi pani Dorota Wojciechowska- Woźny
     3. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzi pani Grażyna Talarek

      

     Grażyna Filarska


     Realizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu „Równe szanse na start od najmłodszych lat”

      

           Uczniowie klasy łączonej I-III Szkoły Podstawowej od kilku miesięcy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu "Równe szanse na start od najmłodszych lat".

        W styczniu 2014 r. tematyka zajęć matematyczno-przyrodniczych dotyczyła obliczeń kalendarzowych, doskonalenia techniki rachunkowej, dodawania i odejmowania, zabaw oraz gier matematycznych usprawniających spostrzegawczość, pamięć i uwagę. Uczniowie odczytywali temperaturę zaznaczając dane na kartach pracy, a także dokonywali pomiaru odległości za pomocą miary. Dzieci świetnie bawiły się, a jednocześnie doskonaliły poznane umiejętności matematyczne. Szereg pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu znacznie ułatwił uczniom pracę oraz wpłynął na atrakcyjność zajęć.

                                        

            W ramach projektu odbyły się również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Formy i metody pracy uwzględniały rodzaj wady postawy, wiek oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Dzieci w zajęciach uczestniczyły bardzo chętnie, ponieważ wykorzystywano maty do ćwiczeń korekcyjnych stóp, woreczki gimnastyczne, piłki rehabilitacyjne, gimnastyczny tor przeszkód – pomoce zakupione ze środków projektu.

                                     

            W ubiegłym miesiącu odbyły się także zajęcia komputerowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Uczniowie ćwiczyli technikę pisania i czytania z uwzględnieniem programów edukacyjnych, wyszukiwali sylab, tworzyli sylaby otwarte, segregowali, wypisywali oraz uzupełniali litery w wyrazach.

                                      

     Zestawienie liczby godzin z dotychczas przeprowadzonych zajęć
      

     Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych

     Zajęcia korekcyjne Zajęcia komputerowe dla dzieci
     z trudnościami
     w czytaniu i pisaniu
     Październik 2013 1 1 1
     Listopad 2013 4 3 3
     Grudzień 2013 3 3 3
     Styczeń 2014 4 4 4
     Łącznie
     od początku realizacji projektu
     12 11 11