• Projekt unijny- Praktyczna szkoła 2

    • 2014/2015

            Z dniem 31.08.2015 r. zakończyła się realizacja projektu pn „Praktyczna szkoła 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół w Koronowie. Celem projektu była poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu bydgoskiego.

            Do projektu przystąpiło łącznie 36 uczniów i uczennic, w tym 17 kobiet i 19 mężczyzn. Zrealizowano szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, tj.

     1. zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:
     - z doradztwa edukacyjno- zawodowego (15 godz.)
     - specjalistyczne z ergoterapii (44 godz.)
     - zajęcia interpersonalne (44 godz.)
     - wyjazd zawodoznawczy do zakładu pracy w Niewieścinie
     - dwa pokazy u pracodawców prowadzone przez mistrzów w zawodzie kucharz
     2. zajęcia  dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych oraz ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych:
     - przygotowujące do egzaminu w zawodzie kucharz (16 godz.)
     - zajęcia z informatyki (44 godz.)
     - dwa 3- dniowe obozy matematyczno- językowe
     3. opieka pedagogiczno- psychologiczna:
     - zajęcia z psychologiem, pedagogiem (44 godz.)
     - dwa 3- dniowe warsztaty terapeutyczne.

            Ponadto w okresie wakacyjnym 8 uczestników projektu, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn, wzięło udział w stażach zawodowych. Miejscem odbywania stażu były trzy firmy z Koronowa i Samociążka. Dzięki udziałowi w stażu uczniowie nie tylko podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, ale również nauczyli się pracy zespołowej, odpowiedzialności oraz otwartości, nabyli umiejętność odnajdywania się w różnych miejscach i sytuacjach.

           W trakcie realizacji projektu baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o sprzęt i pomoce dydaktyczne: robot wielofunkcyjny, komplet garnków, tablica interaktywna, laptop, rzutnik, płyty multimedialne, filmy edukacyjne, książki i płyty interaktywne do matematyki, gry dydaktyczne i słowniki do nauki języka niemieckiego.

              Uczniowie chętnie i systematycznie brali udział w zajęciach, co miało pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój poznawczy, intelektualny i społeczny. Uczestnicy projektu poczynili postępy w nauce i rozwoju na miarę swoich możliwości i umiejętności. Podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, popularyzacja języka niemieckiego, kształtowanie postaw samodzielności, uspołecznienie uczniów, umiejętność pracy w zespole to najważniejsze korzyści płynące z projektu.

      

     Koordynator szkolny:
     Monika Chmarzyńska


     STAŻE ZAWODOWE 2015

           Już po raz drugi w naszej szkole, uczniowie wzięli udział w stażu zawodowym. W okresie wakacyjnym 2 uczennice i 2 uczniów klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Koronowie uczestniczyło w stażu, w ramach reralizacji projektu „Praktyczna szkoła 2”.
         Miejscem odbywania stażu dla dziewczyn kształcących się w zawodzie kucharz był Ośrodek Wypoczynkowy "JULIA" w Samociążku. Pozostali dwaj uczniowie kształcący się w zawodach sprzedawca oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych odbyli staż w firmie "DOM- BUD" pana Zygmunta Brzozowskiego.
         Na początku wszyscy uczestnicy stażu zostali poddani diagnozie kompetencji i kwalifikacji, opracowany został program stażu dla każdego ucznia. Projekt pokrył koszty jakie ponieśli pracodawcy w związku z przygotowaniem stanowiska pracy dla stażystów, koszty związane z dojazdem uczniów na staż oraz stypendia stażowe dla uczniów.
         Udział w stażu umożliwił uczniom nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale również nauczył pracy w zespole, umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach i miejscach, odpowiedzialności, terminowości oraz otwartości. Zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia może okazać się niezbędne w dalszym rozwoju uczniów.

     Kordynator szkolny:
     Monika Chmarzyńska


     Zajęcia pozaszkolne-
     warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji, przeciwdziałania uzależnieniom


             

            W dniach 22.-24.05.2015 r., w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie, odbyły się w warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji i przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Praktyczna szkoła 2”.
           W zajęciach pozaszkolnych wzięło udział 14 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, tj. 3 dziewczynki i 11 chłopców. Uczniowie i opiekunowie grupy zakwaterowani zostali w jednym budynku, w pokojach 3- osobowych, mieli zapewnione całodzienne wyżywienie. Zajęcia odbywały się w przestronnej świetlicy i na świeżym powietrzu. W czasie wolnym uczniowie mieli do dyspozycji boisko do gry w piłkę, ścieżki dydaktyczne oraz salę telewizyjną. Wieczorem zostało zorganizowane ognisko integracyjne dla uczestników warsztatów.

                    

         Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień związanych z agresją i jej wpływem na funkcjonowanie społeczne, rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji, rozumieniem zachowań w określonych sytuacjach oraz mechanizmów uzależnień, skutków uzależnień i związanych z tym zachowań nieakceptowanych społecznie. Zajęcia warsztatowe umożliwiły uczniom naukę praktycznych umiejętności  społecznych w warunkach innych niż klasa szkolna. Dały uczniom możliwość lepszego zrozumienia problemów, z którymi spotykają się każdego dnia. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat agresji i uzależnień, uczyli się jak prawidłowo reagować na określone sytuacje, w których się znaleźli. Zdecydowanej poprawie uległy wzajemne relacje między uczestnikami zajęć, którzy potrafili głośno wyrażać swoją opinię i bronić swojego zdania. Podzieleni na zespoły przedstawiali swoje rozwiązania konkretnych, trudnych sytuacji bez potrzeby stosowania rozwiązań agresywnych, uczyli się wzajemnej współpracy. Na konkretnych przykładach omawiane były zagadnienia dotyczące uzależnień, ich mechanizmów, objawów i skutków.

                          

                                          

     Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, poszerzyli swoje umiejętności praktyczne dotyczące w/w zagadnień. Prowadzone zajęcia z całą pewnością przyczyniły się do zwiększenia kompetencji społecznych uczniów.

      

     Prowadząca zajęcia:
     Maria Skoczyńska- Grygier

     Opiekunowie grupy:
     Agnieszka Wajnert
     Celina Rudnicka


                 

     Wyjazd zawodoznawczy do zakładu pracy w Niewieścinie

      

              W dniu 15 maja 2015 roku w ramach projektu odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Niewieścinie. W wycieczce brali udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z technologią produkcji na poszczególnych działach zakładu. Właściciel zakładu szczegółowo omówił cykl produkcji i oprowadził po całym zakładzie w Niewieścinie. Po zwiedzaniu uczniowie spożyli dwudaniowy obiad na terenie zakładu w barze „EXPRESS”.

                                        Przed zakładem "Niewieścin"

      

               

     Na terenie zakładu

                                                         

     Posiłek w barze „EXPRESS”

      

                                                W biurze zakładu

      

      

     Opiekunowie wycieczki:

     Agnieszka Wajnert

     Celina Rudnicka   

      

     ZAJĘCIA POZASZKOLNE: OBÓZ MATEMATYCZNO- JĘZYKOWY

             W dniach 24-26.04.2015 r. odbył się obóz matematyczno- językowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Praktyczna szkoła 2”. W obozie uczestniczyło 10 uczniów z Zespołu Szkół w Koronowie, w tym 3 uczennice i 7 uczniów.

                      

             Na potrzeby zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne, tzn. książki do nauki matematyki, słowniki polsko- niemieckie oraz materiały interaktywne do nauki języka niemieckiego oraz matematyki. Zajęcia odbywały się w sali lekcyjnej wyposażonej w nowoczesny sprzęt interaktywny, który w znaczny sposób uatrakcyjnił sposób prowadzenia zajęć. Wszyscy uczestnicy obozu oraz opiekunowie mieli zapewnione całodobowe wyżywienie, byli zakwaterowani w trzyosobowych pokojach. Do dyspozycji uczestników była także sala ze stołami do tenisa stołowego i bilardu.

         Udział w zajęciach z języka niemieckiego pozwolił uczniom poszerzyć zakres słownictwa,  zdobyć umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych oraz wypowiedzi pisemnej. Podczas zajęć uczestnicy obozu korzystali z podręcznika interaktywnego oraz słowników niemiecko-  polskich, słuchali dialogów w języku obcym. Uczniowie nauczyli się opowiadać o swoich zainteresowaniach oraz prowadzić krótką rozmowę. Udział w zajęciach przyczynił się do podniesienia kompetencji językowych uczniów.

                                         

                                       

              Zajęcia z matematyki, realizowane podczas wyjazdu, umożliwiły uczniom poszerzenie ich umiejętności w zakresie wybranych zagadnień matematycznych. Uczniowie zdobyli i utrwalili wiadomości, umiejętności i sprawność rozumienia elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku. Treści nauczania realizowane podczas wyjazdu obejmowały elementy kalkulacji zawodowej, niezbędnej do zdania przez uczniów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Rozwiązując zadania praktyczne, uczniowie doskonalili umiejętność stosowania wiedzy matematycznej do zadań związanych z nauczanym zawodem. Przyczyniło się to do podniesienia efektywności kształcenia. Podczas zajęć uczestnicy korzystali z interaktywnych metod nauczania, tj. programu multimedialnego oraz plansz interaktywnych.

             

                                                         

           Zajęcia zorganizowane poza szkołą miały również na celu pokonanie przez uczniów niepełnosprawnych słabości i nieśmiałości w kontaktach społecznych z nowymi ludźmi. Środowisko szkolne, w którym uczniowie przebywają na co dzień jest im bardzo dobrze znane i dla nich przyjazne, natomiast wyjazd ten był dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, którzy w niedalekiej przyszłości będą poszukiwać pracy, wyzwaniem- musieli bowiem pokonać swoje lęki i przezwyciężyć stres w sytuacjach nietypowych. Poza tym, położenie ośrodka wśród lasów, Zalewu Koronowskiego i pięknych krajobrazów w znacznym stopniu uatrakcyjniło pobyt uczniów, pozwoliło im na oderwanie się od smutnej i szarej codzienności.

     Opiekunowie i prowadzący zajęcia:
     Monika Chmarzyńska
     Magda Piasek


     POKAZ U PRACODAWCY PROWADZONY PRZEZ MISTRZA W ZAWODZIE KUCHARZ

            Dnia 13. kwietnia 2015 w ramach projektu "Praktyczna szkoła 2" 11 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i Szkoły Przyspasabiającej do Pracy przy Zespole Szkół w Koronowie uczestniczyło w wyjeździe zawodoznawczym pn. „Pokaz u pracodawcy prowadzony przez mistrza w zawodzie kucharz” do restauracji Maestra przy Operze Nova w Bydgoszczy. Opiekunem była p. mgr inż. Anna Gordon.
           Po restauracji oprowadzał uczniów szef kuchni, p. Michał Śmiegiel oraz menadżerka firmy Gran. Uczniowie zapoznali się z programem pokazu i zasadami zachowania na terenie pomieszczeń produkcyjnych. Szef kuchni zaprezentował poszczególne pomieszczenia magazynowe, obróbki wstępnej, brudnej i czystej, hali produkcyjnej i części restauracyjnej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogatym parkiem maszynowym i nowoczesnymi stanowiskami pracy oraz ze specyfiką pracy restauracji. Tematem przewodnim pokazu była ,,wiosna na talerzu” – czyli nawiązanie menu do aktualnej pory roku. Szef kuchni zaprezentował wszystkie produkty, które były wykorzystane do produkcji potraw. Wytłumaczył młodzieży zasady przygotowywania poszczególnych dań i zachęcił do wspólnej pracy. Pokaz szefa kuchni z zastosowaniem ekskluzywnych produktów był dla naszych uczniów nowym doświadczeniem, a degustacja wykwintnych potraw przy profesjonalnie nakrytym stole - niezapomnianym przeżyciem.

                   

                     

      

     Opiekun podczas wyjazdu:
     Anna Gordon


     02.04.2015

     ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

      

            W indywidualnych zajęciach z psychologiem wzięło udział 6 osób: 3 uczniów i 3 uczennice ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Łącznie odbyło się 16 godzin zajęć, w okresie II – III 2015.

             W toku prowadzonych zajęć zrealizowane zostały zagadnienia rozwijające zaradność społeczną, umiejętność nawiązywania relacji, współdziałania. Uczestnicy zajęć uczyli się rozpoznawania uczuć i emocji, umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami. W zakresie stymulacji funkcji poznawczych rozwijane były procesy myślowe m. in. określanie związków przyczynowo- skutkowych, ćwiczenia pamięci, spostrzegania, zapamiętywania. Usprawniane były funkcje percepcyjne, komunikacja werbalna i pozawerbalna. Ponadto ćwiczona była sprawność manualna i grafomotoryczna.

              W zakresie stymulacji sfery emocjonalno- motywacyjnej wzmacniana była motywacja do działania przede wszystkim poprzez dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć oraz zauważanie i docenianie jego starań i osiągnięć.

              Wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.

      

     Prowadząca zajęcia:
     Maria Skoczyńska- Grygier


     01.04.2015 r.

     ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z ERGOTERAPII

     II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 214/2015

      

            Sześcioro uczniów, w tym 5 mężczyzn i 1 kobieta, ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizowało zajęcia z ergoterapii od 22.01.2015 r. do 30.03.2015 r. .
          W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali potrawy kulinarne zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Głównym celem zajęć było rozwijanie samodzielności uczniów, poprawne przygotowywanie posiłków, planowanie zakupów, organizacja pracy, przestrzeganie zasad BHP i higieny estetycznej. Zasadniczym zamiarem zajęć było poznanie zasad zdrowego stylu odżywiania i jego znaczenia dla prawidłowego rozwoju. Uczestnicy nabyli umiejętności poprawnego przygotowania posiłków, prawidłowego nakrycia, kulturalnego zachowania przy stole i zasad poprawnego spożywania. Zajęcia były namacalną formą nabycia zasad savoir vivre. Warsztaty były doskonałą formą praktycznej nauki gastronomii w domowych warunkach, jak również poznania reguł poprawnie nakrytego stołu i zasad spożywania posiłków. Spożywanie przygotowanych samodzielnie posiłków sprawiało uczestnikom wielką przyjemność. Po degustacji uczniowie potrafili określić smak każdej potrawy i omówić sposób wykonywania spożywanych dań.

                   

                     

     Prowadząca zajęcia:
     Celina Rudnicka


                                                                      

     ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z ERGOTERAPII

     I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

         

              Zajęcia specjalistyczne z ergoterapii w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęły się 11. września i zakończyły 27. listopada 2014 roku, łącznie odbyło się 12 godzin zajęć. Zajęcia będą kontynuowane w II półroczu roku szkolnego 2014/2015.

               Na zajęcia uczęszczało pięciu uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Koronowie. Podczas realizacji zagadnień, zgodnie z przygotowanym programem zajęć, uczniowie wykonywali szereg ćwiczeń z zakresu gospodarstwa domowego. Było to przygotowywanie prostych posiłków, nabywanie umiejętności dekorowania stołów, poprawne nakrywanie, kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawne porządkowanie.

            Głównym zadaniem zajęć było rozwijanie samodzielności uczniów, nauka planowania i organizowania prac, przestrzeganie zasad BHP, utrzymywanie higieny podczas przygotowywania posiłków, wdrażanie zdrowego stylu odżywiania.

             Uczestnictwo w tych zajęciach do doskonała forma zdobywania praktyk kulinarnych. Uczniowie chętnie włączali się w wykonywanie prac kulinarnych, które sprawiały im wiele przyjemności.

               

         

      

     Prowadząca zajęcia:
     Celina Rudnicka


     ZAJĘCIA INTERPERSONALNE

     I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

         

     W zajęciach, które odbywały się raz w tygodniu uczestniczyło 6 uczniów z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Koronowie. Tematyka aktualnie zrealizowanych zajęć obejmowała powtórzenie materiału z ubiegłego roku szkolnego oraz wzbogacenie o nowe treści i ćwiczenia.

          Uczniowie chętnie uczyli się technik komunikacji, oglądali filmy pozyskane dzięki udziałowi w projekcie: „Asertywność”, „Jak pokonać stres?”, „Mowa ciała”,  cykl filmów z zakresu przedsiębiorczości.

           Młodzież z chęcią uczestniczy w w.w. zajęciach, zostaje po swoich zajęciach obowiązkowych. Uczestnicy zajęć są świadomi, że umiejętności interpersonalne są dla nich ułatwieniem w kontaktach społecznych i przyszłej pracy.

      

     Prowadząca zajęcia:

     Beata Drozdowska


     Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: informatyka

     I semestr roku szkolonego 2014/2015

      

           Zajęcia odbywały się z sześcioosobową grupą uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
                 Treści zajęć są poszerzeniem i  kontynuacją opracowanego programu, który był  realizowany na zajęciach w zeszłym roku szkolnym.
            Uczniowie biorący udział w zajęciach są bardzo zróżnicowani pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Bardzo chętnie w nichuczestniczą. Celem organizowanych zajęć było nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnej do pracy z komputerem, a poprzez to ćwiczenie, rozwijanie i kompensowanie zaburzonych funkcji psychofizycznych. Obsługa programów edukacyjnych i gier komputerowych powodują, że cele edukacyjne są realizowane w sposób pośredni; zadanie postawione przed dzieckiem wynika ze scenariusza gry czy programu, który odwraca uwagę od właściwych treści kształcenia, wiedza i umiejętności są zdobywane przez dziecko w sposób niejawny tj. dziecko uczy się poprzez zabawę. Ponadto działania sprawiające uczniowi autentyczną radość wywołują u niego spontaniczne sposoby wyrażania przeżyć, emocji, zarówno w formie niewerbalnej, jak i werbalnej.

     Prowadząca zajęcia:

     Katarzyna Żubik


      

     REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014/2015

          Od września, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, kontynuują udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Praktyczna szkoła 2", tj.
     1. Zajęcia z ergoterapii dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
     2. Zajęcia z informatyki dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
     2. Zajęcia interpersonalne dla uczniów ZSZ.

     W bieżącym roku szkolnym zaplanowane są ponadto:
     - zajęcia z psychologiem
     - zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
     - doradztwo edukacyjno- zawodowe
     - wyjazd zawodoznawczy
     - pokaz u pracodawcy prowadzony przez mistrza w zawodzie kucharz
     - obóz matematyczno- językowy
     - warsztaty terapeutyczne treningu zastępowania agresji i przeciwdziałania uzależnieniom.
     Rekrutacja na w/w formy zajęć prowadzona jest przez cały rok szkolny, a chętni uczniowie mogą zgłaszać się do koordynatora szkolnego projektu- pani Moniki Chmarzyńskiej.

      

     Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w projekcie-

     Monika Chmarzyńska

      


      

     2013/2014

      

     ZAJĘCIA INTERPERSONALNE- II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

           W zajęciach, które odbywały się raz w tygodniu uczestniczyło 6 uczniów z I kl. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Koronowie. Diagnoza wstępna oraz rozmowy z uczniami wykazały zasadność prowadzenia zajęć interpersonalnych.   
        Młodzież poznała na nich techniki zachowań w sytuacjach życiowych, sposoby radzenia sobie ze stresem i pokonywaniem lęku w rozmowie z potencjalnym pracodawcą, ponadto ćwiczenia z zakresu komunikacji, gestykulacji oraz mimiki pozwoliły lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania i zachowania człowieka w konkretnych sytuacjach.
         Uczniom bardzo się te zajęcia podobały. Metody aktywizujące stosowane na lekcjach uatrakcyjniały ich tematykę. Techniki aktywnego słuchania umożliwiały lepsze skupienie i myślenie dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych, którzy jednak w przyszłej pracy muszą okazać się takimi samymi umiejętnościami, jak pracownicy pełnosprawni. Tym bardziej takie zajęcia pozwolą wyrównać braki i nauczyć m. in. sposobów rozmowy z przyszłym pracodawcą oraz aktywne poszukiwanie pracy.

                                                                                                                                                                Prowadząca zajęcia

     Beata Drozdowska


     Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: informatyka w roku szkolnym 2013/2014

         Zajęcia odbywały się z sześcioosobową grupą uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Podczas realizacji opracowanego programu, zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi. Mobilizowały uczniów do włączania się w analizowanie i rozwiązywanie bardzo prostych problemów, na miarę ich możliwości psychofizycznych. Uczniowie biorący udział w zajęciach są bardzo zróżnicowani pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Dlatego też treści dostosowane były ściśle do możliwości psychofizycznych uczniów. U dzieci tych występują nieprawidłowości i zaburzenia o różnych wymiarach i zróżnicowanym nasileniu w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, pod względem rozwoju mowy i rozwoju motorycznego. Dzieci pracowały w wolnym tempie, a poddawane treści oraz kształtowane działania i czynności były wielokrotnie powtarzane i utrwalane.
           Program zajęć realizowany był wybiórczo, pozwalał na realizację własnych pomysłów z uwzględnieniem w bardzo dużym stopniu, zasady indywidualizacji. Zajęcia sprawiały uczniom radość wywołując u nich spontaniczne sposoby wyrażaniaprzeżyć i emocji. Dzieci mimiką, gestami, okrzykami, śmiechem dawały wyraz swojemu zadowoleniu.  
         Głównym celem organizowanych zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebnej do pracy z komputerem, a poprzez to ćwiczenie, rozwijanie i kompensowanie zaburzonych funkcji psychofizycznych.
        Zajęcia miały charakter zabawowy, zgodnie z zasadą „bawiąc- uczyć”. Stanowiły źródło radości i rozrywki, kształtowały umiejętności współżycia w grupie oraz rozwijały umiejętności poznawcze dzieci.

      

     Prowadząca zajęcia

     Katarzyna Żubik

      


     Warsztaty terapeutyczne- Okoniny Nadjeziorne 06-08.06.2014

              W dniach od 6 do 8 czerwca 2014 roku grupa 15 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 9 chłopców z Zespołu Szkół w Koronowie uczestniczyło w warsztatach terapeutycznych poświęconych profilaktyce uzależnień oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy. Warsztaty przeznaczone były dla uczniów klas ponadgimnazjalnych– klasy I- III Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
          W pięknej scenerii ośrodka wypoczynkowego „Bory Tucholskie" w Okoninach Nadjeziornych, uczniowie uczestniczyli w 3-dniowych warsztatach, pod opieką pedagoga Jolanty Szatkowskiej  oraz psychologa Marii Skoczyńskiej- Grygier. Czas wypełniony od pierwszej do ostatniej minuty był bezcenną skarbnicą wrażeń, lekcją wiedzy, przeżyć, dobrej kuchni i zabawy.

             
            W ramach warsztatów uczniowie nabyli  wiedzę na temat uzależnień i przeciwdziałania zgubnym skutkom różnych nałogów. Rozwięli  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, rozwijania zachowań asertywnych. W atmosferze życzliwej pomocy i relaksu uczniowie zdobyli wiedzę, by potem ja przetrenować bezpośrednio w sytuacjach zarówno aranżowanych jak i naturalnych- nowo doświadczanych.
     Nie zabrakło dobrej zabawy przy ognisku z kiełbaskami.

     Były też prawdziwe harcerskie podchody.


      

     Opiekun uczniów i prowadząca zajęcia:
     Jolanta Szatkowska


     ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z ERGOTERAPII

         W zajęciach specjalistycznych z ergoterapii bierze udział 5 uczniów (1 dziewczyna i 4 chłopców) ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół w Koronowie. Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie samodzielności uczniów- umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych posiłków, planowania zakupów, organizacji pracy. Uczniowie podczas zajęć poznają zasady zdrowego sposobu odżywiania się i jego znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka. Ponadto uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu dekoracji stołu, jego prawidłowego nakrycia, uczą się podstawowych zasad savoir vivre przy stole. Prowadzone zajęcia z ergoterapii są doskonałą formą praktycznej nauki gastronomii w domowych warunkach, jak również poznania reguł poprawnie nakrytego stołu i zasad spożywania posiłków. Degustacja przygotowanych potraw sprawia uczestnikom wielką przyjemność i przynosi wiele doznań smakowych. Uczniowie chętnie włączają się w wykonywanie prac kulinarnych, przestrzegają zasad higieny i bezpieczeństwa, są aktywni i zorganizowani w grupie.

      

                                   

     Prowadząca zajęcia

     Celina Rudnicka


     ZAJĘCIA POZASZKOLNE- OBÓZ MATEMATYCZNO- JĘZYKOWY W SUCHEJ

             

            W dniach 16- 18 maja 2014 r. 6 uczniów i 4 uczennice Zespołu Szkół w Koronowie uczestniczyło w obozie matematyczno- językowym zorganizowanym w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej "ZACISZE" w Suchej, w ramach projektu „Praktyczna szkoła 2”.
          Celem wyjazdu było utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu matematyki i języka niemieckiego, kształtowanie zasad współżycia w zespole, rozwijanie zaradności życiowej oraz pokonanie przez uczniów z deficytem intelektualnym słabości i nieśmiałości w kontaktach międzyludzkich.
          Na potrzeby zajęć z matematyki i języka niemieckiego zostały zakupione pomoce dydaktyczne, m. in.. gry edukacyjne, fiszki, zbiory zadań. Zajęcia były prowadzone w jednej z sal wykładowych na terenie ośrodka.

          

     Zajęcia z matematyki

      

        

     Zajęcia z języka niemieckiego

           W wyniku prowadzonych zajęć, uczniowie rozwinęli sprawność rachunkową, udoskonalili umiejętność rozwiązywania zadań praktycznych dotyczących obliczeń procentowych, poszerzyli zasób słownictwa z zakresu zawodów oraz zajęć w czasie wolnym, wykorzystywali praktycznie nowo poznane struktury leksykalne i gramatyczne.
           W czasie wolnym uczniowie mieli do dyspozycji sprzęt sportowy: bilard, tenis stołowy, lotki elektroniczne, piłkarzyki.

             

         Wieczorem zostało zorganizowane ognisko na plaży.

                                       

           Klimat i krajobraz wokół ośrodka stwarzał dobre warunki do nauki oraz wypoczynku, relaksu i kontaktu z urokliwą przyrodą Borów Tucholskich.

      

      

      

     Opiekunowie wyjazdu

     Magda Piasek

     Monika Chmarzyńska


     WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA- POKAZY U PRACODAWCY PROWADZONE PRZEZ MISTRZA W ZAWODZIE KUCHARZ

     Dnia 28 kwietnia 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół w Koronoweie, w ramach projektu "Praktyczna Szkoła 2", brali udział w wycieczce zawodoznawczej do restauracji Maestra w operze Nova w Bydgoszczy. 

     Pod okiem szefa  uczniowie / przyszli kucharze/ wykonali smaczne potrawy:

     Przystawka: ser camembert z pesto zapiekany w cieście filo podany z bukietem sałat z sosem balsamico

      

     Zupa krem z zielonego groszku ze spienionym mleczkiem

                     

     Polędwiczki wieprzowe podane na grillowanym pomidorze, z purẻe z groszku zielonego i ziemniaków z pysznym sosem cytrynowym

                               

     Grillowany łosoś podany na czarnym makaronie barwionym atramentem z kałamarnic z sosem ostrygowym z bukietem sałat

                                                  

     Deser cremebrulee i pyszna kawa cappuccino

                                                                 

     Pokaz szefa kuchni z zastosowaniem ekskluzywnych produktów był dla naszych uczniów nowym doświadczeniem, a degustacja wykwintnych potraw przy profesjonalnie nakrytym stole, niezapomnianym przeżyciem.

                                              

                                                                                         

     Opiekun wycieczki Anna Gordon

      


     Powiat Bydgoski rozpoczął z dniem 1 listopada 2013 roku realizację kolejnego projektu skierowanego do uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz techników z terenu powiatu. Projekt pn. „Praktyczna szkoła 2” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

          Celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu bydgoskiego.

            Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic: Zespołu Szkół w Koronowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim. Łącznie wsparciem zostanie objętych 597 uczniów i uczennic, do których skierowana jest bogata oferta zajęć pozaszkolnych,pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, profilaktyczno-terapeutycznych,warsztatów,wyjazdów zawodoznawczych i kulturoznawczych,staży oraz praktyk zawodowych. W celu dostosowania bazy dydaktycznej szkół do wymagań rynku pracy zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt, pozwalający uczniom i uczennicom korzystać z najnowszych metod nauczania, jak również sprawdzać swoją wiedzę w praktyce.

         Projekt pn. „Praktyczna szkoła 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.