• Regulamin

    •  

     REGULAMIN  BIBLIOTEKI  I CZYTELNI  SZKOLNEJ

     w Zespole Szkół w Koronowie

      

     REGULAMIN  BIBLIOTEKI:

     1. Z  biblioteki  szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie , nauczyciele i pracownicy administracyjni. W dni otwarte organizowane w szkole , zasoby biblioteki są  również udostępniane  rodzicom.
     2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego  Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku  według godzin pracy nauczyciela bibliotekarza.
     3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
     4. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki  na okres jednego miesiąca.
     5. Jeżeli czytelnik  nie oddał  książki w wyznaczonym terminie , nie może wypożyczać kolejnej. Udostępnianie będzie  wstrzymane do  czasu oddania  wypożyczonej  książki.
     6. Czytelnik może prosić o rezerwacje potrzebnej mu książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w terminie , biblioteka  może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
     7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
     8. Z  księgozbioru  podręcznego uczeń  może korzystać tylko w  czytelni. Nie można wynosić tych książek poza bibliotekę . Wyjątek stanowią  wypożyczenia  przez nauczycieli na lekcje.
     9. Czytelnik ma dostęp do czasopism znajdujących się w regałach otwartych. Do innych zbiorów  tylko za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
     10. Za książki z księgozbioru podręcznego i inne materiały ( np.czasopisma , płyty DVD ) wypożyczone przez nauczyciela do pracowni na cały rok szkolny lub lekcje bieżące , odpowiada nauczyciel wypożyczający wyżej wymienione materiały.
     11. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie , uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych książek i czasopism.
     12. Czytelnik  zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
     13. Przed zakończeniem roku szkolnego , w wyznaczonym  terminie uczeń  ma  obowiązek oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku  , w dniu zakończenia roku szkolnego nie otrzyma świadectwa.

      

      

     REGULAMIN CZYTELNI:

     1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego . Przed wypożyczeniem książki  należy wpisać się do rejestru .
     2. W czytelni mogą przebywać uczniowie przygotowujący się do lekcji , korzystający z księgozbioru podręcznego
     3. W czytelni obowiązuje cisza i zasady kulturalnego zachowania.
     4. Za zniszczenia dokonane przez ucznia w czytelni odpowiada materialnie uczeń.
     5. Nauczyciel bibliotekarz  ma prawo odmówić uczniowi  chęci korzystania z czytelni, jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał regulaminu.

      

      

     Regulaminy opracowano na podstawie:

     1. Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o  systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami);
     2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) w sprawie „ramowych statutów ...szkół publicznych”.