• ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

    • W naszej szkole, w ramach pomocy pscychologiczno-pedagogicznej realizowane są następujące zajęcia:

     - korekcyjno- kompensacyjne

     - dydaktyczno-wyrównawcze

     - wybór kierunków kształcenia/przygotowujące do egzaminów

     - rozwijające uzdolnienia- taneczne

     - rozwijające uzdolnienia- sportowe

     - terapeutyczne

     - rozwijające kompetencje społeczne

     - psycholigiem/ pedagogiem

     - zawodoznawcze

     - logopedyczne

     Dodatkowo odbywają się również zajęcia:

     - kształtujące aktywność

     - muzyczne

     - interpersonalne

     ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE

         Zajęcia te organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów.

        Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, godzina zajęć trwa 60 minut.

       W klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

        W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. 

      

     ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze to zajęcia na których uczeń ma zagwarantowane wyrównanie braków w zakresie dydaktyki. Opieką dydaktyczno-wyrównawczą w naszej szkole, objęte są dzieci, u których zauważa się trudności w nauce czytania, pisania, liczenia oraz w rozwoju emocjonalnym. Diagnoza funkcjonalna tych dzieci obejmuje następujące czynniki: 

     -         sprawność percepcyjno-motoryczną

     -         ogólny poziom sprawności umysłowej

     -         możliwości emocjonalno-motywacyjne 

      

     Nauczyciel  na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w grupie:

      

     ·indywidualizuje środki i metody pracy

     ·usprawnia zaburzone funkcje

     ·powtarza i utrwala materiał programowy

     ·stwarza atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

      

      

     WYBÓR KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA/PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

      

     Zajęcia, które pomagają uczniom wybrać przyszły kierunek kształcenia zawodowego. Poznanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania konkretnych zawodów. Wspieranie uczniów w wyborze i pomoc w określeniu idnywidualnych predyspozycji.

     Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, gimnazjalnych, ósmoklasisty.