• RAPORTY EWALUACJI

    • RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ 2014 / 2015

     Raport__z_ewal._wew._2014_-_2015.doc

     Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej szkoły przeprowadzonej w Zespole Szkół w Koronowie.

     Ewaluację przeprowadzano od września 2014 do czerwca 2015.

     Wymaganie (wg Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r.) poddane ewaluacji - „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.”. Ocenę powyższego wymagania przeprowadzono analizując cztery następujące obszary:

     Nauczyciele, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

     Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.

     Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

     Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

     W ewaluację zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły. Pracami koordynował lider zespołu do spraw planowania, ewaluacji, badań i analiz Danuta Daczkowska.

     Celem ewaluacji było:

     pozyskanie informacji na temat współpracy nauczycieli w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,

     ustalenie, czy wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych w szkole następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami,

     ustalenie, w jaki sposób nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy,

     zebranie informacji, w jaki sposób nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy,

     Podstawa prawna.

     Akty prawne regulujące badane wymaganie:

     -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013r. poz. 560),

     -     Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.),

     -Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. KN (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź. zm.).

      

     Ewaluacja była zaplanowana i systematycznie prowadzona.

     Komentarz:

     O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluacje, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

     Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

     Nauczyciele angażują się w pracę zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Wspólnie planują różnorodne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz je realizują.

     Z wywiadu z dyrektorem szkoły uzyskano informacje, iż w szkole odbywa się praca nauczycieli w zespołach. W naszej szkole funkcjonują następujące zespoły:

     1. ZESPÓŁ DS. PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

     2. ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA, EWALUACJI, BADAŃ I ANALIZ

     3. KOMISJA BHP

     4. ZESPÓŁ DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

     5. ZESPÓŁ DS. REWALIDACJI

     6. ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

     7. KLASOWE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

     8. ZESPÓŁ DS. PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE

     9. ZESPÓŁ DS. DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

     10. ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

     a) HUMANISTYCZNY

     b) MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

     c) WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

     11. WDN

     12. KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

     13. ZESPÓŁ DS. PROMOCJI

     Działania nauczycieli planowane są w oparciu o kalendarz roku szkolnego, plan pracy szkoły, wnioski z poprzedniego roku szkolnego, programy naprawcze, WDN oraz wnioski z ewaluacji. Podczas współpracy dochodzi do wymiany doświadczeń, powstają nowe pomysły. Nauczyciele współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz dyrektorem szkoły. Praca zespołów jest dokumentowana. Każdy z działających zespołów przedstawia dyrektorowi plan pracy, harmonogram na bieżący rok szkolny, który na bieżąco może być modyfikowany. Bieżąca analiza pracy zespołów odbywa się podczas spotkań członków zespołów dokumentowanych protokołami z posiedzeń zespołów lub notatkami ze spotkań. Protokół z zebrania sporządza przewodniczący zespołu. Informacje o działaniach i dokonaniach nauczycieli w danym zespole są publikowane na stronie internetowej szkoły. Zespół do spraw ewaluacji w czerwcu pisze raport z ewaluowanego wymagania, przedstawia go dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej, publikuje na stronie szkoły. Dwa razy w ciągu roku szkolnego przewodniczący zespołu składa dyrektorowi pisemne sprawozdanie z prac zespołu. Dwa razy w roku nauczyciele wypełniają ankietę dotyczącą jakości pracy w zespole i dokonują analizy pola sił.

     Z analizy ankiet skierowanych do nauczycieli wynika, że wszyscy ankietowani nauczycieli wyrażają opinię, iż praca w zespołach jest potrzebna.

     Zaangażowanie w prace zespołów jest bardzo wysokie. Większość nauczycieli angażuje się w prace zespołów bardzo aktywnie 41% i raczej aktywnie 50%. Nikt z ankietowanych nie uznał, że praca w zespołach go nie interesuje. Atmosfera prac w zespołach jest przyjazna. Relacje ze współpracownikami zostały ocenione jako bardzo dobre 73% i raczej dobre 27%.

     100% nauczycieli uznało natomiast, iż częstotliwość spotkań zespołów jest wystarczająca. Wynika to zapewne z tego, iż zespoły same określają we wrześniu w harmonogramie częstotliwość spotkań przy akceptacji wszystkich jego członków.

     Preferowana forma współpracy nauczycieli, to wymiana doświadczeń, informacji, rozmowa, dyskusja (19 na 22 nauczycieli).

     W ramach współpracy nauczyciele wspólnie dokonują analizy potrzeb uczniów i w oparciu o nie organizują proces edukacyjny. Nauczyciele wspólnie konsultują i analizują potrzeby edukacyjne uczniów, m.in. problemy w nauce, praca z uczniem słabym i dostosowanie wymagań do jego możliwości, wybór podręczników, programów, postępy w nauce. Ponadto potrzeby edukacyjne uczniów są konsultowane przez nauczycieli przed spotkaniami z rodzicami. Nauczyciele konsultują się również w sprawie realizacji podstawy programowej, metod i form pracy, doraźnej pomocy dla uczniów. Jak wynika z analizy dokumentacji szkolnej zespoły omawiają wnioski i zalecenia z przeprowadzonych analiz. Analizy osiągnięć dydaktycznych ucznia dokonuje się na klasyfikacjach rocznych i śródrocznych. Nauczyciele wypracowują narzędzia do diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Współpraca nauczycieli w zespołach dotyczy procesów wychowawczych, np. wspólnego oddziaływania nauczycieli, ustalanie form pomocy uczniom z problemami, przekazywania informacji na temat różnych niepokojących zachowań poszczególnych uczniów i związanych z nimi zajść - informacje o krokach podjętych przez wychowawcę i pedagoga czy psychologa; wspólnego ustalania wniosków co do dalszej pracy z tymi uczniami. Nauczyciele konsultują ze sobą również potrzeby wychowawcze. Wymieniają się informacjami na temat niewłaściwego zachowania dzieci na lekcjach, przerwach lub poza szkołą, agresji uczniów, konfliktów uczniów z rówieśnikami oraz dyskutują na temat uczniów mających trudną sytuację ekonomiczną czy rodzinną. Przedmiotem konsultacji są również sprawy indywidualne uczniów, integracja zespołu klasowego, wystawianie ocen z zachowania.

     W ramach pracy zespołów przedmiotowych nauczyciele dbają o korelację między przedmiotami, przykładowo realizując tematykę zdrowego żywienia na różnych przedmiotach.

     Kolejne działania wspólnie podejmowane przez nauczycieli, to organizowanie wycieczek, uroczystości, akademii, imprez szkolnych, dekorowanie sali do imprez i uroczystości. Nauczyciele tego samego przedmiotu ujednolicają przedmiotowe systemy oceniania oraz wymagania edukacyjne, ustalają kontrakty z uczniami. Ponadto planują konkursy przedmiotowe i tematyczne, opracowują wspólnie regulaminy konkursów, powołują komisje konkursowe, wyłaniają zwycięzców. Nauczyciele wspólnie podejmują działania w zakresie promocji szkoły, organizują Drzwi otwarte, kolportują broszury zachęcające do nauki w naszej placówce.

     Nauczyciele wspólnie dla każdego ucznia opracowują indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, dostosowany do jego potrzeb i możliwości oraz zgodny z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     Dzięki współpracy nauczycieli uczniowie zyskują : 

     poziom dydaktyczny dostosowany do możliwości uczniów,

     brak większych kłopotów wychowawczych,

     stosunkowo niska wypadkowość,

     dyscyplina i konieczność jej przestrzegania,

     dobra atmosfera pracy szkoły,

     poczucie bezpieczeństwa.

     Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.

     Analizując ankiety, wywiad z dyrektorem i rozmowy z nauczycielami, można stwierdzić, że zmiany w procesie edukacyjnym wprowadzane są w naszej szkole zespołowo.

     Jako modyfikacje wprowadzane w wyniku wspólnych ustaleń  z innymi nauczycielami,

     uczący najczęściej wskazywali zmiany w pracy z uczniami sprawiającymi problemy dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenie dotyczące stosowanych metod i form pracy. Wprowadzane modyfikacje w procesach edukacyjnych opierają się na wnioskach z dotychczasowej pracy i prowadzonych diagnozach oraz zgłaszanych propozycjach od nauczycieli uczniów, rodziców.

     Modyfikacje wprowadzane w naszej szkole zespołowo dotyczą następujących działań:

     - zmian w kalendarzu imprez szkolnych, sportowych,

     - zmian w planach nauczania,

     - przygotowywanie ćwiczeń i testów, które doskonalą umiejętności odpowiadające

     standardom egzaminacyjnym,

     - nanoszenie zmian w rozkładach materiału uwzględniając możliwości i potrzeby uczniów,

     - wspólne tworzenie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

     - wprowadzenie metody aktywizowania uczniów w czasie zajęć logopedycznych – zeszyt

     z naklejkami jako wzmocnienie pozytywne,

     - poszerzenie warsztatu pracy o program do nauki komunikacji „Mówik”,

     - poszerzenie warsztatu pracy o metodę quillingu, decoupage,

     - poszerzenie współpracy ze środowiskiem – współpraca  ze Strażą Miejską,

     - urozmaicanie zajęć o pracę z tablicą interaktywną,

     - ujednolicenie kryteriów ocen z zachowania,

     - wprowadzanie zmian w PSO i WSO, zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów

     i podążając za zmianami w prawie oświatowym,

     - wypracowanie nowych procedur, np. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle

     chorym, Procedura dopuszczenia programów do użytku szkolnego,

     - modyfikacja Statutu szkoły zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego,

     - realizacja wniosków m.in. z corocznych diagnoz i egzaminów zewnętrznych – wprowadzenie w ramach zajęć z art. 42 KN zajęć ćwiczących ortografię „Ortografia? –Fajna sprawa!”,

     - zmiany w harmonogramie pracy zespołów,

     - powołanie drugiego zespołu do spraw ewaluacji,

     - poprawa bezpieczeństwa - poszerzenie opieki w czasie dyżurów nad uczniami z klasy

     autystycznej,

     - w celu wzmocnienia stosowania wśród uczniów zwrotów grzecznościowych, oklejenie ścian

     szkoły w napisy ze zwrotami grzecznościowymi,

     Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

     Nauczyciele współpracują w rozwiązywaniu problemów, a sposoby wspierania się ich w pracy z uczniami są przydatne.

     Najczęściej pojawiające się problemy wśród uczniów naszej szkoły, to:

     -problemy z zachowaniem,

     -problemy z frekwencją,

     -brak higieny, pojawiający się świerzb i wszawica,

     -problemy materialne uczniów i ich rodzin.

     Problemy pojawiające się są rozwiązywane na bieżąco. Zespół wychowawczy, w skład, którego wchodzą wychowawcy wszystkich klas, pedagog i psycholog wspólnie ustalają kierunki działań zmierzające do skutecznego rozwiązywania problemów.

     Po przeanalizowaniu planu pracy zespołu wychowawczego i sprawozdań z jego działania można stwierdzić, że nauczyciele podejmują liczne działania, aby pomóc uczniom i ich rodzinom w pojawiających się problemach.

     Największy problem dotyczy negatywnych zachowań uczniów (wulgaryzmy, agresja, zaczepki, wyzwiska, ucieczki z przerw, ucieczki z lekcji, systematyczne opuszczanie obowiązkowych zajęć lekcyjnych, zatracanie dystansu do nauczyciela).

     W celu niwelowania takich zachowań zakładane są karty obserwacji uczniów, zeszyty obserwacji, wpisywane są uwagi w dziennikach lekcyjnych, omawiane są na lekcjach wychowawczych trudne sytuacje, wspólnie szuka się przyczyn ich powstawania oraz sposobów ich zapobiegania. W rozmowach uczestniczą pedagog szkolny, psycholog, wychowawca. Prowadzone są rozmowy z uczniami, z rodzicami, kierowane są pisma do rodziców, na bieżąco utrzymywany jest kontakt z kuratorami, którzy sprawują opiekę nad uczniami, czy rodzinami naszych uczniów. W szczególnych przypadkach stosowane są kary określone w Statucie szkolnym, np. nagana dyrektora szkoły.

     Nauczyciele wspólnie z pedagogiem ustalają i na bieżąco monitorują, nanoszą zmiany w kryteriach ocen z zachowania uczniów.

     W celu rozwiązywania problemów dotyczących higieny, odbywa się kontrola czystości uczniów przez wychowawców klas, pogadanki z pielęgniarką, pomoc w umawianiu wizyt z lekarzami, sugerowanie wizyt u lekarzy specjalistów.

     Problemy materialne, ubóstwo i bieda, to kolejny problem wśród uczniów naszej szkoły.

     Nauczyciele bardzo często z własnych środków zakupują i przynoszą odzież, czy sprzęty potrzebne do opieki nad małymi dziećmi.

     Pedagog szkolny współpracuje ze Stowarzyszeniem Wiosna, które organizujące coroczną akcję Szlachetna Paczka. Pedagog wskazuje osoby najbardziej potrzebujące do otrzymania konkretnej pomocy. Pedagog współpracuje z Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki wsparciu funduszy z tej komisji organizowana jest między innymi konkretna pomoc uczniom i ich rodzinom oraz dofinansowywane są wycieczki i wyjazdy. W sytuacjach szczególnych, jak np. pomoc rodzinie, której dom uległ spaleniu, czy zakup roweru dla ciężko chorego ucznia – spełnienie jego marzenia, wówczas Rada Rodziców przy naszej szkole we współpracy z nauczycielami organizuje kiermasze świąteczne. Pozyskane fundusze trafiają dla najbardziej potrzebujących.

     Radni Powiatu Bydgoskiego raz do roku fundują stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

     Wychowawcy klas, pedagog i psycholog pomagają w wyborze kandydatów do tego wyróżnienia.

     Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy.

     Nauczyciele naszej szkoły doskonalą metody i formy współpracy. W ankiecie do nich skierowanej wymienili następujące szkolenia z tego zakresu, w których brali udział:

     „Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej”,

     „Monitorowanie realizacji podstawy programowej”,

     „Wspólne opracowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa, ewakuacji, dyżurów”,

     „Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu kompetencji po VI klasie szkoły podstawowej” (nowa formuła),

     „Prawidłowe wypełnianie dokumentacji szkolnej w świetle obowiązujących przepisów, zmiany w prawie oświatowym”,

     „Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej”,

     „Zasady konstruowania  IPET - ów dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.

     Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

     Dane uzyskane z ankiety i z rozmów z nauczycielami wskazują, iż wszyscy nauczyciele naszej szkoły dokonują ewaluacji własnej pracy.

     Dwa razy w ciągu roku szkolnego nauczyciele dokonują pisemnej samooceny własnej pracy, przeprowadzają rozmowy pohospitacyjne z dyrektorem szkoły, dokonują autorefleksji swojej pracy, zastanawiają się nad poszerzeniem warsztatu pracy, gromadzą dokumentację do awansu zawodowego, w której odpowiadają sobie na pytania o efekty swoich poczynań zawodowych, poddają ewaluacji stopień realizacji podstawy programowej, poddają ewaluacji kryteria ocen z zachowania, realizacje projektów edukacyjnych, analizują wyniki egzaminów zewnętrznych, a na ich podstawie formułują wnioski do dalszej pracy.

     O jakości i skuteczności swoich działań edukacyjnych nauczyciele uzyskują informację analizując sprawdziany uczniów, kartkówki, wypowiedzi ustne, testy, testy diagnostyczne, prace domowe, prace plastyczne, wyniki konkursów, analizę kart pracy, dokonują obserwacji uczniów.

     Z przeprowadzonych ankiet i wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, iż nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

     W naszej szkole nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

     Jest to wymóg wynikający z przepisów oświatowych, ale nauczyciele czynią to z własnej potrzeby. Bez współpracy szkoła właściwie nie mogłaby funkcjonować. Nauczyciele współpracują przede wszystkim poprzez działania podejmowane w ramach zespołów samokształceniowych, prace w różnych zespołach zadaniowych i komisjach, prowadzenie przez nauczycieli szkoleń na zebraniach rady pedagogicznej, lekcje otwarte, uczestnictwo w posiedzeniach zespołów klasowych, a szczegółowiej poprzez organizację wszelkich imprez i konkursów, wymianę doświadczeń, podejmowanie uchwał, redagowanie wniosków do dalszej pracy po analizie różnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów, wspólne redagowanie testów i sprawdzianów, organizację wycieczek, ustalenia dotyczące nadzoru, np. wybór tematyki do ewaluacji wewnętrznej szkoły. Każdy nauczyciel odbywający szkolenie w ramach WDN jest zobowiązany podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z członkami Rady Pedagogicznej.

     Nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych.

     Wzajemne wspieranie się nauczycieli w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych odbywa się poprzez:

     planowanie pracy np. w zespołach (ustalenie planu pracy, harmonogramu, redagowanie sprawozdań, itp.),

     wybór podręczników,

     wybór programów nauczania,

     uzgodnienia dotyczące uczniów podejmowane wspólnie na radzie pedagogicznej (np. ustalenia dotyczące egzaminów poprawkowych czy opiniowanie przejść warunkowych, pomoc w ustaleniu, w trudnych przypadkach, oceny z zachowania, itp.),

     rozmowy dotyczące rozwiązywania problemów uczniów,

     uzgodnienia poczynione w różnych komisjach, np. zaopiniowanie wniosków

     o zapomogi losowe, ustalenia wniosków i rekomendacji dotyczące ewaluacji wewnętrznej,

     wybór szkoleń rady pedagogicznej i przedmiotowych (np. który nauczyciel będzie uczestniczył w szkoleniu, jeżeli jest ono przeznaczone dla polonistów, matematyków czy językowców),

     wspólne planowanie miejsc i programów wycieczek,

     organizowanie uroczystości i imprez szkolnych.

     Nauczyciele wspólnie opracowują plany pracy, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów, dokonują analizy wyników przeprowadzanych sprawdzianów (sprawdziany i egzaminy próbne i właściwe), przygotowują uroczystości i święta szkolne itp.

     Nauczyciele aktywnie uczestniczą w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Przygotowują zebrania samokształceniowe w różnej formie. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem, pełniąc funkcję opiekuna stażu.

     Mocne strony :

     zdecydowana większość nauczycieli angażuje się w znacznym stopniu w prace różnych zespołów,

     preferowaną formą współpracy wśród nauczycieli jest wymiana doświadczeń, informacji, dyskusja,

     atmosfera prac w zespołach jest przyjazna, relacje między współpracownikami są bardzo dobre,

     nauczyciele angażują się w prace zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Wspólnie planują różnorodne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz je realizują,

     wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami,

     nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy,

     nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy,

     nauczyciele chętnie wymieniają się swoim doświadczeniem z innymi,

     nauczyciele dokonują analizy wyników kształcenia i wyciągają z niej wnioski;

     współpraca nauczycieli pozytywnie wpływa na wyniki kształcenia,

     efekty współpracy zespołowej nauczycieli widoczne są w postaci:

     -wysokiego poziom pracy szkoły,

     -renomy szkoły w środowisku,

     -wymiany wiedzy i doświadczeń nauczycieli,

     -integracji nauczycieli, uczniów i rodziców,

     -ułatwienia pracy dyrektora (brak większych konfliktów i nieporozumień, co przekłada się na spokojną atmosferę pracy),

     -aktywizacji nauczycieli,

     -wymiany wiedzy i doświadczeń nauczycieli,

     -poprawy jakości nauczania,

     -uspołecznionych zachowań uczniów, którzy znają i stosują zasady savoir vivre.

     Słabe strony:

     nie wszyscy członkowie zespołów w równym stopniu angażują się w pracę zespołów,

     nie zawsze prace poszczególnych zespołów przebiegają systematycznie.

     Rekomendacje:

     należy zwiększyć zaangażowanie niektórych nauczycieli w pracę zespołów, gdyż nie wszyscy w równym stopniu angażują się w realizację planów pracy szkoły,

     w dalszym stopniu kontynuować współpracę wśród nauczycieli celem dalszej poprawy efektywności pracy szkoły,

     doskonalić umiejętności współdziałania nauczycieli, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.

     Koronowo, 2 czerwca 2015

     Analiza ankiet dotycząca opinii

     nauczycieli Zespołu Szkół w Koronowie na temat współpracy w planowaniu

     i realizowaniu procesów edukacyjnych

     Ankieta została przeprowadzona wśród nauczycieli w celu poznania ich opinii na temat współpracy w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W ankiecie wzięło udział 22 nauczycieli z Zespołu Szkół w Koronowie.

     W wyniku analizy uzyskane  informacje mają posłużyć doskonaleniu pracy szkoły.

     Ankieta dla nauczycieli

     Została przeprowadzona wśród nauczycieli uczących w klasach I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i w grupach edukacyjno-terapeutycznych.

     Czy współpracuje Pan(i) z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych?

      

     Czy współdziałanie  nauczycieli w ramach zespołów jest potrzebne?

      

     Jak ocenia Pan(i) swoje zaangażowanie w  pracę zespołów?

      

     Jak ocenia Pan(i) swoje relacje ze współpracownikami z zespołu?

      

     Jaka forma współpracy między nauczycielami najbardziej Państwu odpowiada?

      

     Czy  Pana(i) zdaniem częstotliwość spotkań zespołów jest wystarczająca?

     Czy Pana(i) zdaniem współpraca nauczycieli wpływa na lepsze wyniki kształcenia?

     Czy dokonuje Pan(i) ewaluacji własnej pracy?

     Podsumowując wyniki ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli  należy stwierdzić, że:

     100% ankietowanych nauczycieli jest zdania, że współpracują z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych

     100% nauczycieli stwierdziło, że współdziałanie z innymi nauczycielami w ramach zespołów jest potrzebne

     Nauczyciele oceniają swoje zaangażowanie w pracę zespołów jako bardzo duże i duże

     Nauczyciele oceniają bardzo dobrze swoje relacje ze współpracownikami z zespołu

     Nauczycielom najbardziej odpowiada wymiana doświadczeń, informacji, rozmowa i dyskusja oraz praca w grupach a także organizacja imprez szkolnych

     Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli w ankietach, że częstotliwość spotkań im odpowiada (100%)

     100% nauczycieli odpowiedziało, że współpraca pomiędzy nauczycielami wpływa na lepsze wyniki kształcenia

     100% nauczycieli potwierdziło dokonywanie ewaluacji swojej pracy

      

     Wniosek:

     W opinii  nauczycieli praca w zespołach przyczynia się do  lepszej i efektywniejszej pracy

      i wpływa  na wyniki kształcenia .

     Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów i swoje relacje ze współpracownikami oceniają jako bardzo dobre.

     Nauczyciele dokonują także na bieżąco ewaluacji swojej pracy.

      

     Raport z ewaluacji wewnętrznej 2013/2014

     Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej szkoły przeprowadzonej w Zespole Szkół w Koronowie.

     Ewaluację przeprowadzano od września 2013 do czerwca 2014.

     Wymaganie (wg Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r.) poddane ewaluacji - „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację”. Ocenę powyższego wymagania przeprowadzono analizując pięć następujących obszarów:

     1. W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
     2. W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.
     3. W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły.
     4. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
     5. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

      

     W ewaluację zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły. Pracami koordynował lider zespołu do spraw planowania, ewaluacji, badań i analiz Danuta Daczkowska.

     Celem ewaluacji było pozyskanie informacji o podejmowanych przez szkołę działaniach wspomagających rozwój uczniów oraz o uwzględnianiu w tych działaniach indywidualnej sytuacji uczniów.

     Ewaluacja była zaplanowana i systematycznie prowadzona.

     Komentarz:

     W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

      

     W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

     Specyficzne potrzeby rozwojowe i ograniczone możliwości psychofizyczne uczniów naszej szkoły wynikają z:

     - niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej;

     - niedostosowania społecznego;

     - zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

     - specyficznych trudności w uczeniu się;

     - zaburzeń komunikacji językowej;

     - choroby przewlekłej;

     - sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

     - niepowodzeń edukacyjnych;

     - zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

     - sposobu spędzania czasu wolnego, kontaktami ze środowiskami patologicznymi.

     Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły odbywa się dwutorowo.

     Po raz pierwszy dla uczniów rozpoczynających naukę w Zespole Szkół. Następnie, poprzez systematyczne dokonywanie diagnoz możliwości i potrzeb naszych uczniów.

      

     Pierwsze rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole odbywa się poprzez:

     • analizę opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej,
     • analizę dokumentów z poprzednich placówek /świadectwa, wyniki egzaminów, opinie, IPETY/,
     • analizę zaświadczeń lekarskich, orzeczeń o niepełnosprawności i innych dokumentów medycznych dostarczonych do szkoły,
     • rozmowę z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia,
     • wypełnienie przez rodziców lub opiekunów kwestionariuszy i ankiet,
     • wywiad z pracownikami instytucji opiekujących się uczniem i jego rodziną,
     • przeprowadzanie wstępnej diagnozy pedagogicznej,
     • przeprowadzenie diagnozy logopedycznej,
     • obserwację ucznia pod kątem jego adaptacji w środowisku szkolnym,

      

     Drugie, bieżące rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów odbywa się poprzez:

     • wnikliwą obserwację uczniów podczas zajęć i przerw,
     • rozmowy indywidualne z uczniami i na lekcjach wychowawczych, ankiety,
     • analizę aktualnych orzeczeń, opinii, zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów uczniów,
     • regularne diagnozy przedmiotowe uczniów dwa razy w roku,
     • testy sprawności fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego,
     • kontrolę osiągnięć uczniów /oceny w dzienniku szkolnym za prace domowe, sprawdziany, kartkówki, oceny z praktyk/,
     • analizę wyników egzaminów próbnych i zewnętrznych,
     • analizę czytelnictwa,
     • analizę osiągnięć uczniów na konkursach szkolnych i poza szkolnych,
     • kontrolę frekwencji w szkole i na praktykach zawodowych,
     • monitorowanie zachowania uczniów /obserwacja, karta zachowań uczniów na zajęciach, podczas przerw, na praktykach zawodowych, wywiad z pracownikami niepedagogicznymi i opiekunkami w autobusach szkolnych/,
     • wymianę informacji o uczniach na KZN, radach pedagogicznych, posiedzeniach zespołów przedmiotowych,
     • zbieranie informacji od rodziców o uczniach na spotkaniach indywidualnych i zebraniach klasowych;
     • wizyty domowe, rozpoznanie środowiska uczniów i jego potrzeb społecznych;
     • rozmowy z pracownikami instytucji opiekujących się uczniami i ich rodzinami /kurator, pomoc społeczna/.

      

     W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

     Uczniowie naszej szkoły wymagają dodatkowego wsparcia edukacyjnego, psychologicznego i pedagogicznego z powodu specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudnej sytuacji materialnej, problemów zdrowotnych, problemów rodzinnych (rodziny dysfunkcyjne).

     Szkoła podejmuje liczne działania mające na celu wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania te uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby każdego ucznia.

     Szkoła organizuje następujące formy wsparcia uczniów:

     • nauczanie indywidualne w domu ucznia, w przypadku, jeśli problemy psychofizyczne uniemożliwiają uczniowi dojazd do szkoły,
     • darmowe obiady dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej,
     • darmowy transport do szkoły,
     • całodzienna opieka w świetlicy,
     • paczki okolicznościowe,
     • pozyskiwanie funduszy poprzez akcje charytatywne celem wsparcia ucznia, czy jego rodziny w sytuacji trudnej, losowej (np. choroba ucznia, pożar domu jednego z wychowanków),

      

     W ramach art. 42 KN szkoła organizuje następujące zajęcia:

     • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
     • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
     • zajęcia rewalidacji indywidualnej,
     • zajęcia świetlicowe,
     • zajęcia integracji sensorycznej,
     • zajęcia socjoterapeutyczne,
     • zajęcia artystyczne,
     • zajęcia o charakterze terapeutycznym,
     • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
     • zajęcia doradztwa zawodowego,
     • zajęcia relaksacyjne,
     • multimedialne programy edukacyjne w terapii osób z problemami w czytaniu,
     • przygotowanie uczniów do konkursów, uroczystości szkolnych,
     • rehabilitacja ruchowa,
     • zajęcia artystyczne,
     • zajęcia plastyczno-techniczne,

      

     W ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła organizuje następujące zajęcia:

     • rewalidację indywidualną,
     • zajęcia rewalidacyjne,
     • zajęcia logopedyczne,
     • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
     • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
     • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
     • socjoterapię,
     • gimnastykę korekcyjną,
     • rehabilitacja ruchowa,
     • zajęcia terapeutyczne,
     • biofeedback,
     • integracja sensoryczna,
     • zajęcia zawodoznawcze,

      

                 Rozpoznawania potrzeb uczniów biorących udział w zajęciach dokonuje się na podstawie: analizy opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii rodziców, rozmów z uczniami, diagnoz, opinii pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, jak również nauczyciela danego przedmiotu.

     Wszystkie zajęcia organizowane w ramach art. 42 KN i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają indywidualne potrzeby uczniów naszej szkoły. Rozwijają zainteresowania, zdolności i umiejętności uczniów. Są szczególnie pomocne w przypadku trudności w nauce.

     Realizowane zajęcia:

     • ułatwiają uczniom rozwijanie sprawności umysłowych oraz zrealizowanie zadań wynikających z podstawy programowej,
     • ułatwiają uczniom rozwijanie zasobów własnych oraz zrealizowanie zadań stawianych przed nimi na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym,
     • zaspokajają oczekiwania edukacyjne uczniów i rodziców (opiekunów prawnych),
     • kształtują pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego,
     • wyrabiają systematyczność, pracowitość i wytrwałość,
     • rozwijają umiejętności pracy w grupie,
     • wdrażają do prawidłowej organizacji pracy,
     • rozwijają logiczne myślenie,
     • rozbudzają zainteresowanie przedmiotem, zawodem.

      

     W naszej szkole realizowane są projekty w ramach EFS. Również te zajęcia w znaczący sposób wpływają na wspomaganie rozwoju uczniów.

     Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 realizuje cztery projekty w ramach EFS:

     1. „Równe szanse na start od najmłodszych lat”
     2. „Praktyczna szkoła”
     3. „Praktyczna szkoła 2”
     4. „Przygoda z wiedzą 2”.

      

     Realizacja projektu pod nazwą „Równe szanse na start od najmłodszych lat” pozwala wyrównywać szanse edukacyjne uczniów klasy I-III SP, poprzez indywidualizację nauczania. Zajęcia specjalistyczne, prowadzone w ramach tego projektu, pozwalają uczniom poszerzać i utrwalać umiejętności matematyczne, doskonalić techniki czytania i pisania oraz eliminować wady postawy. Realizacja projektów pod nazwą „Praktyczna szkoła” i „Praktyczna szkoła 2” pozwala rozwijać u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej podstawowe umiejętności i kluczowe kompetencje, pomaga uczniom przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy. Wyjazdy kulturoznawcze pozwalają rozwijać zainteresowanie uczniów kulturą. Uczniowie, dzięki realizacji projektów, mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach:

     - interpersonalnych, gdzie uczą się m.in. jak słuchać się nawzajem oraz jak komunikować się między sobą,
     - specjalistycznych z ergoterapii, na których poznają m.in. zasady dobrych manier, sposoby przygotowywania stołu do uroczystości,
     - z doradcą edukacyjno-zawodowym, na których poznają swój potencjał i planują ścieżkę kariery zawodowej,
     - z informatyki, na których uczniowie poznają podstawowe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,
     - z pedagogiem, gdzie uczniowie na zajęciach indywidualnych mogą rozwijać swoje kluczowe umiejętności prospołeczne oraz uczyć się rozpoznawania swoich emocji.

     Działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego podejmowane przez nauczycieli są powszechne i adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania uwzględniając potrzeby uczniów. Stosują metody aktywizujące, umożliwiają w sposób pisemny lub słowny wyrażenie swojej opinii, przydzielają dodatkowe zadania i funkcje uczniom zdolniejszym lub pobudzonym ruchowo, pomagają uczniom słabszym. Uczniowie twierdzą, że nauczyciele pomagają im uczyć się, gdy mają trudności w nauce. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się poprzez stosowanie pochwał, pracę w grupach, gry dydaktyczne, zachęcanie, a nie wywoływanie do odpowiedzi, samodzielne dochodzenie przez uczniów do sposobu rozwiązania zadań. Uczniowie słabsi są wspomagani przez nauczycieli w rozwiązywaniu zadań poprzez dodatkowe wskazówki. Ponadto uczniom tym nauczyciele różnicują zadania i ćwiczenia pod katem ich potrzeb i możliwości.

     Nauczyciele stwierdzają ponadto, że indywidualizują proces nauczania poprzez różnicowanie czasu przeznaczonego na wykonanie zadań dla poszczególnych uczniów i udzielanie indywidualnej pomocy, przygotowywanie zadań dodatkowych dla uczniów chętnych, zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach i konkursach.

     Analiza ankiet skierowanych do rodziców jak i do uczniów potwierdza powyższe informacje.

     O adekwatności zarówno działań prowadzonych przez szkołę na zajęciach obowiązkowych jak i zajęciach pozalekcyjnych do potrzeb świadczą opinie zdecydowanej większości rodziców i prawie wszystkich uczniów. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów odpowiadają one ich potrzebom oraz ich zainteresowaniom. Według rodziców, nauczyciele tak zorganizowali zajęcia pozalekcyjne, że są one dostosowane do potrzeb ich dzieci. Nauczyciele udzielają wsparcia, rozmawiają z rodzicami i uczniami o możliwościach i potrzebach uczniów. Prawie wszyscy rodzice są zdania, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania dzieci, uważają, ze szkoła podejmuje działania i starania, aby ich dzieci miały poczucie sukcesu w nauce na miarę ich możliwości. Zdecydowana większość rodziców ma poczucie, że ich dziecko jest w szkole traktowane indywidualnie.

     W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły.

     Zdaniem pedagoga, psychologa i wychowawców klas na terenie szkoły brak jest przypadków dyskryminacji uczniów. Żaden z uczniów, ani z rodziców nie zgłaszali problemów związanych z dyskryminowaniem z jakichkolwiek powodów.

     W szkole nie ma więc potrzeby podejmowania jakiś zorganizowanych działań mających na celu wprowadzenie programów antydyskryminacyjnych.

     Uczniowie Zespołu Szkół w znacznym stopniu pochodzą z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. W związku z powyższym uczniowie objęci są wspomaganiem pedagoga i psychologa. Zarówno uczniom jak i rodzicom udzielane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Organizuje się spotkania, prelekcje, warsztaty dla rodziców.

     Do działań antydyskryminacyjnych, jakie podejmuje szkoła należy zaliczyć: pogadanki prowadzone z dziećmi przez nauczycieli, pogadanki z przedstawicielami Policji (np. dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w szkole, zachowań agresywnych, przejawów niszczenia cudzego mienia ), indywidualne rozmowy z dziećmi, motywowanie uczniów (np. poprzez nagradzanie) do pracy nad sobą np. dotyczące utrzymywania higieny, angażowanie uczniów narażonych na dyskryminację w prace prowadzone zespołowo i przydzielanie im ważnych ról społecznych (np. podczas organizacji apeli szkolnych, udziału w przedstawieniach), realizacja projektów profilaktycznych poszerzających ofertę szkoły i pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego uczniom. Uczniowie uczestniczą w programach profilaktycznych, również w wyjazdach integracyjnych, imprezach pozaszkolnych .W ten sposób dokonuje się włączania uczniów w życie ogólnospołeczne, podnosi się poczucie własnej wartości, niweluje się poczucie wykluczenia. Uczniowie Zespołu Szkół są laureatami nagród, zajmują znaczące miejsca i wyróżnienia w konkursach ogólnoszkolnych, wojewódzkich, w działalności plastycznej, sportowej, muzycznej.

     Zespół Szkół od wielu lat przystępuje do programów unijnych, dzięki którym uczniowie mają finansowane wyjazdy kulturalne, biwaki, uczestniczą w koncertach, wycieczkach, korzystają z nowych technologii informacyjnych.

     Nauczyciele realizują zadania zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki ucząc na co dzień zasad: szacunku, tolerancji, akceptacji, kształtowania właściwych relacji interpersonalnych.

     W szkole uwrażliwia się uczniów na problem akceptacji, pomocy i opieki. Działania antydyskryminacyjne, jakie podejmują nauczyciele maja charakter profilaktyczny, odpowiadają specyfice szkoły i obejmują całą jej społeczność.

     Działania jakie są tu podejmowane mają na celu zapobieganie tym zjawiskom.

     Należy jednocześnie zaznaczyć, że pracownicy szkoły dostrzegają zagrożenie dyskryminacji, bądź wyśmiewania się, zaczepek u dzieci, np. ze względu na niepełnosprawność czy cechy psychofizyczne i trudności edukacyjne.

     Badając opinie uczniów i rodziców dotyczące wsparcia otrzymywanego w szkole ankietami skierowanymi do uczniów (20 ankiet) i do rodziców (20 ankiet) – jedno pytanie dotyczyło dyskryminacji w szkole (z powodów ekonomicznych, materialnych, społecznych, cech psychofizycznych uczniów).

     Analizując wyniki ankiet zdaniem większości rodziców, ich dzieci nie są w szkole dyskryminowane z powodów statusu społecznego i ekonomicznego rodziny lub dysfunkcji psychofizycznych ich dziecka.

     Jednak 20% rodziców uważa, że ich dziecko było w szkole  dyskryminowane z w/w powodów.

     Ponad połowa uczniów uważa, że nikt w szkole nie dokucza im z powodu sytuacji materialnej ich rodziny, czy też ich wyglądu, czterech uczniów nigdy się z takim problemem nie spotkało, natomiast 35% uczniów odpowiedziało, że w szkole dokuczano im z w/w powodów.

     Wynik ankiety był zaskakujący dla nauczycieli i postanowiono zintensyfikować działania profilaktyczne, przeprowadzić klasowe i indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, aby dotrzeć do tych uczniów i rodziców, którzy w anonimowych ankietach wskazali na problem.

     Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

     Analizując wypowiedzi pedagoga, psychologa szkolnego i wychowawców znaleziono liczne przykłady współpracy naszej szkoły z instytucjami i partnerami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom. Pomoc ta jest adekwatna do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Instytucjami wspierającymi uczniów w tym zakresie są:

     1.Zespół Opieki Zdrowotnej w Koronowie:

     • konsultacje lekarskie,
     • kierowanie na leczenie,
     • wsparcie psychologiczne,
     • terapia psychologiczna.

     2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie:

     • spotkania informacyjne z nauczycielami i rodzicami,
     • kierowanie do specjalistów /psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, pedagog, kurator/
     • diagnoza trudności i zaburzeń,
     • konsultacje psychiatryczne dla rodziców i uczniów,
     • ukierunkowanie oddziaływań w szkole i w domu,
     • organizowanie szkoleń, prelekcji dla rodziców uczniów z zaburzeniami psychicznymi
     • terapia zaburzeń:

         a/ psychoterapia,

                b/ socjoterapia,

                c/ biofeedback,

                d/ terapia pedagogiczna.

     • konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów z zaburzeniami psychicznymi,
     • grupy wsparcia dla rodziców o określonych problemach ich dzieci,
     • wzmożona opieka nad dziećmi mającymi nauczanie indywidualne z powodu zaburzeń emocji i zachowania, /psycholog/.

     3. Szkoły:

     • współpraca psychologów i pedagogów szkolnych innych szkół w  ramach posiedzeń Zespołu Orzekajacego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej :
     • wspomaganie i ukierunkowanie rodziców w zakresie objęcia opieką specjalistyczną i terapią,
     • pedagogizacja rodziców,
     • zajęcia dla uczniów na temat zagrożeń, uzależnień, skutków określonych zachowań
     • pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia terapeutyczne na terenie szkoły we współpracy z psychiatrą leczenie-terapia,
     • realizowanie programów unijnych m.in. program „Szkoła po szkole”- realizacja zagadnień służących poprawie  funkcjonowania społecznego i zawodowego.

     4. Działalność pozaszkolna:

     • świetlice środowiskowe z programem socjoterapeutycznym,
     • świetlica „Stowarzyszenie Rodzin Kolpinga”,
     • świetlica Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej”.

     5. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

     • monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
     • pomoc w uzyskiwaniu świadczeń oraz innych form pomocy, /usługi specjalistyczne: psycholog, prawnik/,
     • pomoc w uzyskiwaniu świadczeń z tytułu niepełnosprawności, /Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/,
     • „Klub dla dobra wspólnego”- zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

     6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy-pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie:

     • spotkania z pracownikami PUP w celu ukierunkowania działań,
     • w zakresie uzyskania pracy, świadczeń, informacje o kursach,
     • szkoleniach w ramach doradztwa zawodowego realizowanego w szkole,
     • pomoc merytoryczna przy sporządzaniu dokumentów, aplikacyjnych /CV, list motywacyjny, podanie itp./.

     7. Zespół Interdyscyplinarny przy MGOPS:

     • konsultacje i podejmowanie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

     8. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

     • motywowanie do podejmowania leczenia odwykowego w sytuacjach potrzeby środowiska.
     • współpraca w ramach realizacji programów profilaktycznych (dofinansowanie)

     9. Sądy:

     • współpraca z kuratorami i wymiarem sprawiedliwości w interesie uczniów, wymiana informacji, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych.

     10 Policja:

     • współpraca w zakresie profilaktyki, prewencji, kontakt w przypadkach interwencyjnych.

     11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

     • przekaz informacji, kontrola i wymiana informacji o sytuacji uczniów-podopiecznych PCPR.

     12. Monar Bydgoszcz:

     • współpraca z terapeutami (prelekcje i warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli).

      

     W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

     W przeprowadzonej ankiecie dotyczącej wsparcia otrzymywanego w szkole wzięli udział rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkół w Koronowie (20 ankiet skierowano do uczniów, 20 ankiet skierowano do rodziców).

     Podsumowując wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów należy stwierdzić, że:

     1. zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców nauczyciele wierzą w możliwości uczniów (55%- zdecydowanie tak, 45%- raczej tak)
     2. 90% rodziców uważa, że nauczyciele przynajmniej kilka razy w roku rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci, 10% rodziców jest zdania, że przynajmniej raz w roku
     3. 70% ankietowanych rodziców odpowiedziało, że pozytywne zachowania ich dzieci zdecydowanie są dostrzegane przez nauczycieli, 25% stwierdziło, że raczej są dostrzegane, a tylko 1 rodzic (5% badanej grupy) stwierdził, że raczej nie są
     4. 55% rodziców jest zdania, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje ich dzieci, 40%  uważa, że raczej tak, tylko 1 rodzic uważa, że raczej nie
     5. rodzice biorący udział w ankiecie uważają, że sposób w jaki szkoła uczy i wychowuje ich dzieci odpowiada potrzebom ich dziecka- 45% odpowiedziało: zdecydowanie tak, 45%: raczej tak; zaledwie 10% rodziców uważa, że raczej nie
     6. 55% rodziców stwierdziło, że zdecydowanie, w szkole podejmuje się starania, by ich dzieci miały poczucie sukcesu w nauce na miarę ich możliwości, 40% ankietowanych uważa, że raczej tak, tylko zdaniem 1 rodzica w szkole raczej nie podejmuje się takich starań
     7. zdecydowana większość rodziców ma poczucie, że ich dziecko jest w szkole traktowane indywidualnie (35% odpowiedzi: zdecydowanie tak, 55% odpowiedzi: raczej tak), 1 rodzic odpowiedział, że raczej nie, a 1, że zdecydowanie nie
     8. 50% rodziców uważa, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dziecka, 40% jest zdania, że zajęcia te są raczej dostosowane, 1 rodzic udzielił odpowiedzi, że są raczej niedostosowane, a 1, że są niedostosowane
     9. według ankietowanych rodziców szkoła oferuje następujące formy wsparcia wychowawczego:

     - współpraca wychowawcy z rodzicami (80% rodziców)

     - pomoc pedagoga, współpraca nauczycieli z rodzicami (70% rodziców)

     - pomoc psychologa (65% rodziców)

     - pomoc PPP, współpraca dyrektora z rodzicami (55% rodziców)

     - pomoc logopedy (45% rodziców)

     - pedagogizacja rodziców, opieka socjalna (25% rodziców)

     - szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji (10% rodziców)

     - poradnictwo wychowawcze (5% rodzic)

     10) zdaniem 35% ankietowanych rodziców ich dzieci zdecydowanie nie są w szkole dyskryminowane z powodów statusu społecznego i ekonomicznego rodziny lub dysfunkcji psychofizycznych ich dziecka, 40% rodziców uważa, że raczej nie są dyskryminowane, 10% rodziców jest zdania, że ich dziecko raczej było w szkole
     dyskryminowane z w/w powodów, 10% uważa, że dziecko zdecydowanie było dyskryminowane, natomiast 1 rodzic odpowiedział, że nigdy się z tym problemem nie spotkał.

     Podsumowując wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów należy stwierdzić, że:

     1. 60% ankietowanych uczniów jest zdania, że nauczyciele zdecydowanie wierzą w ich możliwości, 40% uważa, że raczej wierzą
     2. 75% uczniów stwierdziło, że nauczyciele rozmawiają z nimi o ich możliwościach i potrzebach przynajmniej kilka razy w roku, 15% odpowiedziało, że robią to przynajmniej raz w roku, zaś 10% ankietowanych odpowiedziało, że rzadziej, niż raz w roku
     3. 65% uczniów zdecydowanie uważa, że nauczyciele dostrzegają ich pozytywne zachowania, 30 % jest zdania, że raczej dostrzegają, tylko 1 uczeń odpowiedział, że nauczyciele  raczej nie dostrzegaj jego pozytywnego zachowania
     4. według 80% uczniów szkoła pomaga rozwijać ich zainteresowania i aspiracje, 15% uważa, że raczej nie pomaga, 1 uczeń odpowiedział, że zdecydowanie nie pomaga
     5. większości uczniom odpowiada sposób, w jaki szkoła ich uczy i wychowuje (55% odpowiedzi: zdecydowanie tak, 35 % odpowiedzi: raczej tak), 1 uczniowi raczej nie odpowiada, a 1 zdecydowanie nie odpowiada
     6. 55% ankietowanych uczniów zdecydowanie uważa, że w szkole podejmuje się starania, by uczniowie odnosili sukces w nauce na miarę ich możliwości, zdaniem 35% uczniów raczej podejmuje się w/w działania, natomiast 10% uczniów jest zdania, że w szkole takich działań się nie podejmuje
     7. 95% badanych uczniów uważa, że są w szkole traktowane indywidualnie, tylko 1 uczeń odpowiedział, że raczej nie jest
     8. według 65% uczniów zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do ich potrzeb, 20% uważa, że raczej są dostosowane, zdaniem 15% uczniów zajęcia są niedostosowane lub raczej niedostosowane
     9. zdaniem ankietowanych uczniów szkoła oferuje następujące formy wsparcia wychowawczego:

     - współpraca wychowawcy z rodzicami (95% uczniów)

     - współpraca nauczycieli z rodzicami, pomoc psychologa (85% uczniów)

     - pomoc pedagoga, współpraca dyrektora z rodzicami (80% uczniów)

     - pomoc PPP (75% uczniów)

     - szkoła pośredniczy w uzyskaniu pomocy z zewnętrznych instytucji, pomoc logopedy
     (70% uczniów)

     - pedagogizacja rodziców (60% uczniów)

     - opieka socjalna (40% uczniów)

     - poradnictwo wychowawcze (35% uczniów)

     10) 15% uczniów zdecydowanie uważa, że nikt w szkole nie dokucza im z powodu sytuacji materialnej ich rodziny, czy też ich wyglądu, 30% jest zdania, że raczej nikt w szkole nie dokucza im z w/w powodów, 20% ankietowanych uczniów nigdy się z takim problemem nie spotkało, natomiast według 35% uczniów koledzy zdecydowanie lub raczej tak dokuczają im w szkole.

     Podsumowując, można stwierdzić, że w opinii uczniów, jak również ich rodziców, wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

      

     MOCNE STRONY:

     • szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia i odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb organizuje zajęcia, wspiera rozwój fizyczny, emocjonalny oraz wpływa na poprawę sytuacji osobistej każdego ucznia,
     • w szkole organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     • tworzy się warunki do wyrównywania braków i zaległości, pomocy w specyficznych trudnościach w nauce,
     • w szkole jest dobrze zorganizowany system pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
     • w szkole istnieją różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów,
     • nauczyciele dostosowują metody pracy do możliwości uczniów, różnicują cele zajęć, metody nauczania i uczenia się zadań w taki sposób aby każdy z uczniów mógł osiągać postępy na miarę swoich możliwości,
     • szkoła troszczy się o uczniów i wspiera ich emocjonalnie i intelektualnie, przeciwdziała wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny,
     • szkoła prowadzi działania mające na celu eliminowanie wszelkich przejawów zachowań dyskryminujących uczniów w grupie rówieśniczej i uwrażliwia na to zjawisko członków społeczności szkolnej,
     • współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów i umożliwiającymi zaspokojenie ich potrzeb jest efektywna i adekwatna do ich sytuacji społecznej,
     • uczniowie oraz ich rodzice doceniają nauczycieli, ich zaangażowanie i cierpliwość; zwracają także uwagę na dobrą atmosferę panującą w szkole,
     • rodzice i uczniowie  oceniają wsparcie udzielane przez szkołę za adekwatne i właściwe w stosunku do potrzeb.

      

     SŁABE STRONY:

     20% rodziców uważa, że ich dziecko było w szkole dyskryminowane z  powodu statusu społecznego i ekonomicznego rodziny lub dysfunkcji psychofizycznych

     35% uczniów odpowiedziało, że w szkole dokuczano im z w/w/ powodów.

      

     Rekomendacje:

     • w celu większego uatrakcyjnienia i podnoszenia jakości pracy szkoły urozmaicać i indywidualizować pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia,
     • zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem lokalnym,
     • zintensyfikować działania o charakterze profilaktycznym dotyczące dyskryminacji,   przeprowadzić klasowe i indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami na temat dyskryminacji, aby dotrzeć do tych uczniów i rodziców, którzy w anonimowych ankietach wskazali na istnienie problemu nieprzychylnego traktowania rówieśników z powodu statusu społecznego i ekonomicznego rodziny lub dysfunkcji psychofizycznych uczniów, w połowie roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzić ankietę kontrolną, aby sprawdzić opinie uczniów i rodziców w tym temacie.

      

      

     Raport z ewaluacji wewnętrznej 

     w roku szkolnym 2012/2013 

     Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej szkoły przeprowadzonej w Zespole Szkół w Koronowie. W ewaluację zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły. Pracami koordynował lider zespołu do spraw planowania, ewaluacji, badań, i analiz Danuta Daczkowska.

     Celem ewaluacji było:

     • pozyskanie informacji na temat stanu  bezpieczeństwa uczniów na podstawie opinii samych uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
     • upowszechnianie przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych,

      

     Ewaluacja była zaplanowana i systematycznie prowadzona.

     Komentarz:

     Uczniowie naszej szkoły czują się w szkole bezpiecznie.

     Zespół Szkół w Koronowie jest niewielką i specyficzną placówką oświatową. Nie ma tutaj anonimowych uczniów, rodziców, nauczycieli, co zapewne wpływa na fakt wysokiego poczucia bezpieczeństwa wskazywanego zarówno przez rodziców, jak i uczniów. Odpowiedzi na pytania ankiety potwierdzają również przyjazną atmosferę placówki, do której dzieci chętnie uczęszczają i o której często opowiadają swoim rodzicom i  opiekunom.

     W celu zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły przeprowadzono ankiety. Ankiety skierowane były dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

     Z analizy ankiet dla uczniów wynika, iż:

     ·        86% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie

     ·        przeważająca większość uczniów nie była na terenie szkoły ofiarą przemocy,

     ·        sześcioro spośród ankietowanych uczniów, którzy byli ofiarą przemocy, stwierdziło, że przemoc ta dotyczyła głównie zastraszania, przezywania i obgadywania, jeden uczeń był ofiarą bicia, jak również jedna osoba była zamykana w pomieszczeniach,

     ·        trójka uczniów stwierdziła, że zdarzenia te miały miejsce na korytarzu szkoły oraz w klasie, jedna osoba odpowiedziała, że miejsce, w którym doświadczyła przemocy była szatnia,

     ·        według wszystkich ankietowanych uczniów, którzy byli ofiarą agresji lub przemocy była szatnia,

     ·        uczniowie najczęściej powiadamiali o zaistniałych sytuacjach wychowawcę oraz dyrektora i rodziców,

     ·        osoby, do których ankietowani uczniowie zwrócili się o pomoc, udzieliły jej pomocy, a także upomniały sprawcę,

     ·        większość uczniów broni się oraz mówi dorosłym, gdy przejawia się wobec nich agresję,

     ·        uczniowie niemal jednomyślnie stwierdzili, że byli świadkami agresji w szkole,

     ·        gdy komuś dzieje się krzywda, uczniowie mówią o tym osobom dorosłym, wzywają pomoc oraz stają w obronie tej osoby,

     ·        ankietowani stwierdzili, że aby w szkole było bezpieczniej, uczniowie powinni zgłaszać każdy zaobserwowany atak przemocy nauczycielom, a ci powinni konsekwentnie karać za nieodpowiednie zachowanie, zdaniem uczniów należałoby także zwiększyć liczbę dyżurujących na przerwach nauczycieli, powinno także być więcej lekcji wychowawczych poświęconych przemocy i radzeniu sobie z własnymi emocjami.

     Podsumowując ankiety dla rodziców stwierdzamy, iż:

     ·        71% rodziców uważa, że ich dzieci chętnie chodzą do szkoły,

     ·        większość dzieci dociera do szkoły autobusem,

     ·        82% dzieci nie zgłaszało rodzicom żadnych niebezpieczeństw sytuacji, które miałyby miejsce w szkole, troje z ankietowanych rodziców stwierdziło, że ich dziecko zgłaszało taką sytuację, ale tylko jeden rodzic wskazał na czym ta niebezpieczna sytuacja polega (podglądanie podczas przebieranie się dziecka),

     ·        większość dzieci – chętnie z własnej inicjatywy – dzieli się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi pobytu w szkole ze swoimi rodzicami, pięcioro rodziców stwierdziło, że dziecko nigdy nie opowiada o tym, co wydarzyło się w szkole,

     ·        wszyscy rodzice twierdzą, że wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu problemów,

     ·        zdaniem ankietowanych rodziców, miejscem, które niesie ze sobą największe niebezpieczeństwo w szkole jest szatnia oraz boisko, w dalszej kolejności jest toaleta i korytarz szkolny,

     ·        rodzice najchętniej wzięliby udział w spotkaniu z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą dotyczącym następującej tematyki:

     Ø      radzenie sobie z niebezpieczeństwem,

     Ø      relacja kolega – koleżanka,

     Ø      internet i związane z tym zagrożenia,

     Ø      kultura wypowiedzi i zachowania.

     ·        w zakresie poprawy bezpieczeństwa dziecka w szkole, rodzice proponują monitoring na korytarzach i boiskach oraz zwrócenie szczególnej uwagi podczas przerw na miejsca takie jak  szatnia, toalety,

     Zdaniem większości rodziców, ich dzieci chętnie chodzą do szkoły. Uczniowie chętnie –z własnej inicjatywy, dzielą się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi pobytu w szkole ze swoimi rodzicami. Zdecydowana większość dzieci nie zgłasza rodzicom żadnych niebezpiecznych sytuacji, które miałyby miejsce w szkole. Według rodziców, miejscem, które niesie ze sobą największe niebezpieczeństwo w szkole jest szatnia i boisko, w dalszej kolejności jest toaleta i korytarz szkolny. Wszyscy rodzice twierdzą, że wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu problemów. W zakresie poprawy bezpieczeństwa dziecka w szkole, rodzice proponują monitoring na korytarzu i boisku szkolnym oraz zwrócenie szczególnej uwagi podczas przerw na miejsca tj. szatnia i toalety.

     Przeważająca większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole i nie była na terenie szkoły ofiarą przemocy. W szkole zdarzają się pewne sytuacje agresywne, dotyczące najczęściej zastraszania, przezywania i obgadywania, rzadko natomiast bicia oraz zamykania w pomieszczeniach. Tego typu zdarzenia mają miejsce przeważnie podczas przerw lekcyjnych – na korytarzu szkoły. Uczniowie najczęściej powiadamiają o zaistniałych sytuacjach wychowawcę oraz dyrektora i rodziców. Osoby te zawsze udzielają pomocy uczniom i upominają sprawcę.

     Podsumowując ankiety dla nauczycieli należy stwierdzić, że:

     ·        prawie wszyscy ankietowani nauczyciele są zdania, że szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa ich uczniom,

     ·        większość nauczycieli zwraca uwagę na to, że było świadkami poniżania niektórych uczniów przez kolegów oraz bójek- były to najczęstsze sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów,

     ·        nauczyciele podkreślają, że najczęściej sprawcami przemocy byli rówieśnicy ofiar,

     ·        wszystkie sytuacje trudne były zgłaszane nauczycielom i rozwiązywane przy ich udziale,

     ·        ankietowani nauczyciele wskazywali, że miejscami gdzie zdarzały się akty przemocy w szkole były najczęściej korytarz, boisko szkolne oraz toalety,

     ·        w szkole zdecydowanie przeważa postawa koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

     ·        nauczyciele nie widzą żadnego zagrożenia dla uczniów ze strony osób przebywających spoza szkoły,

     ·        pytani nauczyciele uważają także , że nie funkcjonują na terenie szkoły nieformalne grupy uczniów,

     ·        sami nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie,

     Podsumowani wyników ankiety dla pracowników niepedagogicznych:

     ·        wszyscy pracownicy niepedagogiczni stwierdzili, że szkoła zapewnia swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa,

     ·        pracownicy niepedagogiczni nie byli świadkami żadnych form przemocy w stosunku do uczniów ( 90%), a 10 % stwierdza ,że były to pobicia i bicie,

     ·        zdaniem ankietowanych sprawcami przemocy byli starsi uczniowie( 90%) oraz w małym stopniu rówieśnicy(10%),

     ·        uczniowie- ofiary nie zwracali się do ankietowanych z prośbą o pomoc( 99%)

     ·        jeżeli chodzi o miejsca, w których zdarzały się akty przemocy, pytani odpowiedzieli, że są to toalety(najczęściej), potem korytarz szkolny i szatnia,

     ·        prawie wszyscy ankietowani prawie jednoznacznie odpowiedzieli, że w szkole dominuje postawa koleżeństwa,

     ·        wszyscy zapytani o osoby obce na terenie szkoły, nie widzą takiego zagrożenia,

     ·        nie ma także nieformalnych grup uczniów na terenie szkoły,

     ·        wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że czują się w szkole bezpiecznie i nie ma dla nich zagrożeń,

     ·        zdecydowana większość( 90%) nie doświadczyła przemocy fizycznej i psychicznej ze strony uczniów, jedynie 10% ankietowanych takiej przemocy doświadczyła,

     ·        nie było także sytuacji, w której uczniowie zniszczyli mienie pracowników niepedagogicznych,

     Uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa i obowiązki.

     W przeprowadzonych rozmowach w klasach, uczniowie podają zasady obowiązujące w szkole. Wskazują jakie mają prawa i jakie obowiązki, a czego nie wolno im robić.

     Badanie w zakresie znajomości praw i obowiązków wśród uczniów naszej szkoły przeprowadzono za pomocą opracowanej ankiety. Wypełniło ją 51 uczniów na poziomie wszystkich etapów edukacyjnych. W szkole podstawowej oraz przysposabiającej do pracy uczniowie wypełnili ankietę korzystając z pomocy nauczyciela . Na podstawie analizy ankiety można zdecydowanie stwierdzić, że uczniowie znają swoje prawa i obowiązki Na pytanie - Czy znasz prawa ucznia, Czy znasz obowiązki ucznia? Jedynie jedna osoba ankietowana twierdzi, że nie zna obowiązków i jedna nie ma zdania na ten temat. Pozostali uczniowie udzielili odpowiedzi twierdzącej – stanowi to 98% badanych.

     Uczniowie udzielając odpowiedzi na pytanie - Kto zapoznał Ciebie z prawami ucznia? zdecydowanie na pierwszym miejscu wskazują wychowawcę 49- badanych, następnie pozostałych nauczycieli - 31 uczniów, dyrektora szkoły – 21 uczniów i pedagoga szkolnego – 12 uczniów.

     Podobnie przedstawiają się odpowiedzi na pytanie Kto zapoznał Ciebie z obowiązkami ucznia? 51- uczniów, a więc wszyscy ankietowani wskazują wychowawcę klasy, 17 -uczniów dyrektora szkoły, 23 – uczniów pozostałych nauczycieli i 11 – uczniów pedagoga szkolnego.

     Można zatem stwierdzić, że wychowawcy klas wzorowo wypełniają swoje obowiązki w tym zakresie.

     Zapytani uczniowie twierdzą, że nauczyciele przypominają im o prawach i obowiązkach. Uczniowie doskonale wiedzą, w jakich dokumentach mogą szukać zapisów o ich prawach i obowiązkach. Wskazują bowiem kolejno:

     ·        statut szkoły – 48 uczniów

     ·        Konwencja Praw Dziecka – 34 uczniów

     ·        regulaminy wewnątrzszkolne – 27 uczniów

     ·        Deklaracja Praw Człowieka – 1 uczeń

     Potwierdzeniem takiego stanu jest także analiza tematyki godzin wychowawczych w dziennikach lekcyjnych: „Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia”, „Poznajemy i analizujemy prawa i obowiązki zawarte w Konwencji Praw Człowieka”, „ Poznajemy dokument – Konwencja o Prawach  Dziecka”, „Poznajemy regulaminy i inne dokumenty szkoły”. ”Pogadanka na temat znajomości i respektowania norm społecznych”.

     Uczniowie wiedzą również, gdzie można znaleźć dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia. W tym obszarze badani wskazują kolejno:

     ·        sekretariat szkoły – 45 uczniów

     ·        internet – 40 uczniów

     ·        dokumentacja wychowawcy – 36 uczniów

     ·        biblioteka szkolna – 10 uczniów

     Analiza ankiety pozwala jednoznacznie stwierdzić, że uczniowie znają swoje prawa oraz obowiązki. Potwierdzają również, że nauczyciele na bieżąco przypominają im o prawach i obowiązkach. Ponadto dobrze orientują się w jakich dokumentach i gdzie mogą szukać informacji na ten temat.

     Uczniowie naszej szkoły znają i  respektują  ogólnie przyjęte normy społeczne.

     Kolejnym aspektem przestrzegania  w szkole norm społecznych przez naszych uczniów  jest stosowanie  zwrotów grzecznościowych na co dzień. Pedagodzy naszej szkoły zwracają uwagę na używanie tych form wśród młodzieży.

     Hasła promujące używanie form grzecznościowych zalaminowane  znajdują się na ścianach korytarzy szkolnych.

      Wiele zajęć przeprowadza się w celu wdrożenia nawyków stosowania zwrotów grzecznościowych w szkole i poza szkołą. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w zajęciach dotyczących Savoir vivre. Przestrzega się zasad w czasie wspólnego  spożywania  śniadań, posiłków w stołówce szkolnej, a także na zajęciach dotyczących przystosowania do pracy. Uczniowie poznają zasady właściwego nakrywania i zachowania się przy stole poprzez udział wychowanków w imprezach szkolnych (np. akademie, konkursy, przedstawienia). Nabywają właściwych nawyków zachowania i stosownego stroju do danej okoliczności. Tradycją szkoły jest organizowanie corocznej Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w celu przygotowania młodzieży do kontynuowania tradycji kulturowych, nauki kulturalnego zachowania, szanowania odmiennych postaw, tolerancji wobec siebie.

     Uczniowie naszej szkoły szanują symbole narodowe; prezentują postawy patriotyczne. Z okazji świąt narodowych organizowane są w szkole apele, pogadanki, prezentacje  (Święto Niepodległości, Święta Majowe  1, 2, 3 maja). Za oprawę i przygotowywanie tych apeli odpowiedzialny jest nauczyciel historii.

     Prezentują zachowania prospołeczne, chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych ( liczne akcje charytatywne : Góra grosza, Pomoc dla Martynki – zbieramy nakrętki, Rówieśnicy – rówieśnikom- zbieranie art. szkolnych, kiermasze – pomoc naszym uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej”, sami proponują działania na rzecz pomocy innym, proponują pomoc  koleżeńską.

     Okazują szacunek dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, na wózku, pomagają sprowadzać ze schodów, podają rękę, nie naśmiewają się z defektów fizycznych innych.

     Do innych form wpływających na kształtowanie kultury osobistej uczniów zaliczyć można wyjazdy na "zieloną szkołę", udział w zawodach sportowych, uczestnictwo w kinie, teatrze, filharmonii i w wycieczkach edukacyjnych, prawidłowe zachowanie się uczniów w środkach komunikacji publicznej.

     Uczniowie nasi  kulturalnie zachowują się podczas zawodów, konkursów, wycieczek, na które wyjeżdżają; potrafią właściwie zachować się w muzeum, teatrze i innych instytucjach kultury.

     W trakcie pogadanki uczniowie wymieniają zasady, jakich należy przestrzegać w szkole.

     Wymieniają : nie wolno bić, nie wolno  przeklinać, nie wolno  biegać, nie wolno  wagarować,  nie wolno  przeszkadzać w czasie zajęć, nie wolno  śmiecić. Jednocześnie wiedzą również, co należy: okazywać szacunek dorosłym, pomagać innym, zmieniać obuwie zimą, pomóc nauczycielowi nieść  laptopa, być grzecznym, słuchać nauczycieli, przestrzegać zasad ubierania. Uczniowie naszej szkoły zanją zasady kulturalnego zachowania się, jednak zdarzają się również zachowania niepożądane, takie jak:

     używanie wulgaryzmów, bójki na przerwach, popychania, zaczepki, rozmowy w czasie lekcji, przeszkadzanie na lekcjach, lekceważenie poleceń nauczyciela, opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia nauczycieli.
     Takie zachowania można tłumaczyć psychofizycznymi uwarunkowaniami naszych uczniów, stopniem ich upośledzenia , deficytami intelektualnymi, zażywaniem leków psychotropowych, z warunkującej ich zachowanie trudnej sytuacji rodzinne i domowej.

     Dlatego ważnym staje się ustawiczna i permanentna praca nad respektowaniem norm społecznych wśród naszych uczniów.

     W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów.

     W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów.

     Diagnozę zachowań prowadzi się w szkole poprzez :

     ·        obserwację zachowań w szkole i miejscach publicznych,

     ·        rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, na spotkaniach Klasowych Zespołów Nauczycielskich i Zespołu Wychowawczego,

     ·        ewaluacje programu Wychowawczego oraz Profilaktyki szkoły na koniec roku szkolnego,

     ·        analizy działań wychowawczych (sprawozdania wychowawców klas),

     ·        analizy dokumentacji (medycznej, orzeczenie, IPET),

     ·        rozmowy z uczniami,

     ·        rozmowy z rodzicami,

     ·        rozmowy z pracownikami niepedagogicznymi w szkole,

     ·        informacje od kuratorów sądowych i społecznych, policji, pracowników MOPS-u pracodawców uczniów zasadniczej szkole zawodowej,

     ·        informacje od najbliższych sąsiadów szkoły/mieszkańców okolicznych domów,

     ·        wywiady środowiskowe, wizyty w domach uczniów,

     ·        prowadzenie kart obserwacji zachowań uczniów,

     ·        zestawienia wychowawców „Opieka nad uczniem” dwa razy w roku,

     W szkole prowadzona jest diagnoza zagrożeń.

     Diagnoza zagrożeń prowadzona jest w szkole biorąc pod uwagę:

     ·        analizę dokumentacji pedagoga i wychowawców,

     ·        informację od pracowników niepedagogicznych,

     ·        raport z ewaluacji wewnętrznej (wyniki ankiet dotyczących bezpieczeństwa)

     ·        informacje od nauczycieli na spotkaniach Zespołu Wychowawczego,

     ·        obserwacje miejsc newralgicznych (szatnie, toalety, boisko szkolne, korytarze),

     ·        rozmowy z nauczycielami, rodzicami, kuratorami, policją,

     ·        wyniki badań psychologa - Kwestionariusz Reaktywności Emocjonalnej.

     W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

     W celu wzmacniania zachowań pożądanych stosowane są w szkole następujące działania:

     ·        procedury nagradzania: pozytywna ocena z zachowania, wyróżnianie uczniów, którzy dobrze się zachowują, nagrody rzeczowe, dyplomy, nagrody Radnych Powiatu Bydgoskiego, wpisy na stronie internetowej, udział w dodatkowych wyjściach, uroczystościach, reprezentowanie szkoły,

     ·        na godzinach wychowawczych przypominanie norm, zasad życia społecznego, hierarchia wartości – praca na rzecz innych, promowanie zachowań społecznych, np. Sprzątanie świata,

     ·        spotkania z policjantem,

     ·        spotkania z pielęgniarką – promocja zdrowego stylu życia,

     ·        zajęcia z pedagogiem i psychologiem – uczenie asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych/ankiety, ćwiczenia, bajki terapeutyczne,

     ·        zajęcia sportowe, gra fair play,

     ·        udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, np.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

     ·        modyfikacja programów wychowawczych w zależności od potrzeb,

     ·        apele porządkowe,

     ·        pogadanki na temat bezpieczeństwa,

     ·        bazowanie na mocnych stronach ucznia i zainteresowaniach, uzdolnieniach i talentach, np. udział w uroczystościach szkolnych uczestników szkolnego zespołu „Muzyczny Kram”, koła recytatorskiego, zajęciach kółka informatycznego,

     ·        upowszechnienie regulaminu zachowań uczniów na korytarzu szkolnym poprzez rozwieszenie ich w widocznych miejscach w szkole oraz częste odwoływanie się do tego regulaminu,

     ·        w każdej klasie umieszczono regulamin klasopracowni, z którym uczniowie są zapoznawani,

     ·        podpisywanie kontraktu uczniów z wychowawca i nauczycielami,

     ·        przypominanie uczniom ich praw i obowiązków zawartych w statucie Zespołu Szkół.

     Działania wobec zdiagnozowanych zagrożeń :

     ·        opracowanie procedur reagowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia

            i postępowania wg nich,

     ·        szkolenie nauczycieli w ramach Rad Pedagogicznych nt. zagrożeń:

     1.     Procedury postępowania w sprawach Niebieskiej Karty w Zespole Szkół w Koronowie.

     2.     Dyscyplinowanie uczniów i działania interwencyjne.

     3.     Prawo wewnątrzszkolne w kontekście przedstawienia praw ucznia.

     ·        prowadzone są systematyczne obserwacje zachowań uczniów (karty obserwacji + - ),

     ·        stosowanie prewencji, dyscyplinowanie uczniów na apelach porządkowych,

     ·        współdziałanie nauczycieli w ramach Klasowych Zespołów Nauczycielskich, Zespołu Wychowawczego w celu eliminowania złych zachowań,

     ·        wzmacnianie pożądanych zachowań poprzez stosowanie pochwał, pozytywnego oceniania, nagradzania,

     ·        praca z uczniem poprzez współdziałanie psychologa i pedagoga, pielęgniarki szkolnej, przedstawiciela policji, MONAR, Straży Pożarnej, kuratorów sądowych, opieki społecznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej,

     ·        terapia ucznia poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz zajęć z zakresu integracji sensorycznej i Biofeedback,

     ·        szybka reakcja na niewłaściwe zachowania uczniów (nauczyciel-wychowawca, pedagog- psycholog - dyrektor) oraz pracowników niepedagogicznych,

     ·        rejestr długotrwałych nieobecności ucznia w szkole ( dziennik lekcyjny),

     ·        stosowanie systemu nagradzania i karania,

     ·        o niewłaściwym zachowaniu bądź zagrożeniu niedostosowaniem społecznym informuje się niezwłocznie rodziców ucznia,

     ·        wspieranie rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu norm i zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym dziecka – rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania z rodzicami,

     ·        zasady bezpiecznego zachowania się wpajane są także na lekcjach, Edukacja dla bezpieczeństwa,

     ·        co roku odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne uczniów i pracowników szkoły w przypadku sytuacji kryzysowych w szkole, np. pożar,

     ·        na bieżąco aktualizowane są procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

     ·        opracowano procedury postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego,

     ·        systematycznie wdraża się uczniów do zachowań prozdrowotnych - realizacja programów prozdrowotnych np. Trzymaj Formę,

     ·        prowadzenie konkursów o tematyce profilaktycznej,

     ·        rozdawanie materiałów o tematyce profilaktycznej, np. ulotki, plakaty, broszury, informatory,

     ·        prowadzenie akcji profilaktycznych,, Biały tydzień” , ,, Niebieski tydzień”,

     ·        założenie niebieskiej skrzynki, do której uczniowie mogą wkładać kartki z informacjami o istniejących zagrożeniach,

     ·        prowadzenie gazetki informacyjnej o tematyce profilaktycznej,

     ·        interwencje, konsultacje, mediacje, kontrakt z uczniem,

     ·        reagowanie na wulgaryzmy,

     ·        uczenie zwrotów grzecznościowych,

     ·        uczenie umiejętności komunikowania się z innymi, uczenie asertywności,

     ·        dzień „Bezpiecznego Internetu” – omawianie zagrożeń jakie niesie Internet,

     ·        utrwalanie przez uczniów numerów telefonu służb, które mogą pomóc w sytuacji zagrożenia Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej, Pogotowia Niebieskiej Linii,

     ·        realizacja tematyki zagrożeń w ramach godzin wychowawczych,

     ·        prowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji WOŚP,

     ·        wskazywanie prawidłowych postaw obywatelskich w czasie różnych sytuacji dnia codziennego, podczas uroczystości szkolnych, zawodów sportowych,

     ·        korygowanie niepożądanych zachowań na lekcjach, przerwach, przed lekcjami i po lekcjach, w szkole i poza nią,

     ·        wspieranie i wspomaganie uczniów w różnych działaniach na rzecz klasy i szkoły,

     ·        zaangażowanie uczniów w rozwój osobisty i w rozwój szkoły poprzez pracę w samorządzie szkolnym, uczestnictwo w zawodach sportowych szkolnych i poza szkolnych, występach artystycznych, wykonywaniu dekoracji klas i szkoły,

     ·        pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego – lekcje poświęcone bezpieczeństwu w czasie ferii zimowych oraz wakacji,

     ·        upowszechnienie spisu telefonów alarmowych poprzez umieszczenie ich w różnych miejscach na korytarzu.

     Szkoła analizuje działania podejmowane dla eliminowania zagrożeń 

     i wzmacniania właściwych zachowań. 

     Analiza działań dokonywana jest za pomocą zebrania danych ilościowych i jakościowych pozyskanych z badań ankietowych wykonywanych narzędziami stosowanymi w szkole. Dane zebrane opracowane są w postaci wykresów. Przedstawiane nauczycielom, rodzicom. Dane w obszarze zapobieganie zagrożeniom pochodzą również z rozmów, wywiadów i obserwacji: uczniów, rodziców, nauczycieli, podczas przebywania uczniów na terenie szkoły oraz podczas wyjść i wycieczek. Bierze się również pod uwagę dokumentację ucznia, wychowawców, pedagoga i psychologa, protokołów. Analizy informacji dokonuje się także podczas zebrań zespołu wychowawczego. Działania podejmowane w obszarze zapobiegania zagrożeniom wynikają z zadań, jakie zakłada realizacja programu profilaktyki, programu wychowawczego, pedagogizacji rodziców. Szkoła brała udział we wszystkich edycjach ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez Przemocy”. W Zespole Szkół prowadzi się rejestr wypadków. Stosuje się co najmniej raz w roku symulację na wypadek pożaru. Respektuje się obowiązujący system nagród i kar, z przewagą nagród i wzmocnień pozytywnych.

     W razie potrzeby działania te są modyfikowane.

     Mocne strony

     Uczniowie szkoły czują się w szkole bezpiecznie.

     Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego.

     Dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje te uzyskują na lekcjach wychowawczych, podczas rozmów indywidualnych, na zajęciach lekcyjnych i z pedagogiem szkolnym.

     Uczniowie wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania

      i bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.

     W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie sami uczniowie dostrzegają potrzebę podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek szczególnie w czasie przerw na korytarzach.

     W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej np. poprzez rozmowy z uczniami, wybór tematów w ramach godzin wychowawczych, nowelizację zapisów Statutu szkoły, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami.

     Dyrektor i nauczyciele cieszą się dużym zaufaniem. Odpowiedzialnie pełnią swoje role, właściwie ze sobą współpracują.

     Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.  Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli.

     Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęściej są to zajęcia lekcyjne, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (np.  policja, straż pożarna).

     Wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych.

     Szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów, w tym celu organizowane są wspólne wycieczki i wyjścia szkolne, wyjazdy na „Zieloną szkołę”, zabawy, imprezy szkolne, turnieje czy współzawodnictwo sportowe klas.

     Uczniowie biorą czynny udział w różnych programach i projektach edukacyjnych.

     Uczniowie angażują się w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, udział w zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.

     Zdaniem większości rodziców nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na niepożądane zachowania uczniów, odwołują się do ustalonych zasad, rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu.

     Szkoła wspiera rodziców we wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa oraz norm społecznych. Informacje, które rodzice otrzymują na temat rozwoju swojego dziecka są pomocne w wychowaniu.

     Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat pracy szkoły i sposobu wychowania.

     Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa  dzieci w szkole oraz podczas wyjść i wycieczek zostały omówione i są na bieżąco nowelizowane.

     Statut szkoły dokładnie omawia zasady oceniania zachowania oraz prawa i obowiązki ucznia.

     Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw

     i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych przez wychowawcę klasy lub pozyskali takie informacje ze strony internetowej szkoły.

     Słabe strony:

     Część  uczniów doświadczyło ze strony innych uczniów różnego rodzaju niewłaściwych zachowań, mających charakter najczęściej agresji słownej rzadziej fizycznej. 14% uczniów informuje o tym, że bywają sytuacje, kiedy czują się zagrożeni. Uczniowie najczęściej doświadczają: przezywania, obgadywania, popychania, zaczepek, wyśmiewania

     Miejsca, w których najczęściej dochodzi do niewłaściwych zachowań to głównie: toalety, szatnia, korytarz szkolny.

     Nauczyciele spotykają się z przejawami niekulturalnego zachowania ze strony uczniów.

     Rekomendacje:

     Można bardziej zaangażować uczniów we współtworzenie z nauczycielami regulaminów i zasad zachowania oraz zachęcać ich, aby stali się pomysłodawcami spotkań z osobami, które są dla nich autorytetem.

     Nadal przeprowadzać rozmowy z uczniami na temat kulturalnego zachowania wobec innych, wskazać sposoby radzenia sobie z agresją, podkreślać, iż przemoc słowna jest tak samo karana jak przemoc fizyczna i przypominać o konsekwencjach takiego postępowania. Prowadzić lekcje wychowawcze, w których uczniowie opanowaliby techniki pozwalające rozładować emocje, a w szczególności agresję słowną.

     Utrzymać trzyosobowe zespoły nauczycieli dyżurujących podczas przerw. Częściej kontrolować toalety i szatnie podczas dyżurów na przerwach.

     Ustalić końcoworoczne nagrody dla uczniów wyróżniających się nienagannym zachowaniem (np. „Wzór do naśladowania”).

     Wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i skutecznej komunikacji

     z dziećmi poprzez organizowanie pogadanek, prelekcji i spotkań ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem).

     Przeprowadzić pogadanki na temat internetu i cyberprzemocy i związanych z tym zagrożeniach.

     Sposoby prezentacji raportu:

     Przedstawienie raportu Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.

     Do odczytania uczniom i rodzicom.

     Do odczytania pracownikom niepedagogicznym szkoły.

     Umieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły.

      

     Raporty z ewaluacji zewnętrznej 2012/2013

     Raporty z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Koronowie

     raport_sp.pdf

     raport_gim.pdf

     raport_zsz.pdf

      

     Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej „Promowana jest wartość edukacji”.

     RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ 2014 / 2015


     Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej szkoły przeprowadzonej w Zespole Szkół w Koronowie.

     Ewaluację przeprowadzano od października 2014r. do czerwca 2015r.

     Wymaganie (wg Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r.) poddane ewaluacji - „Promowana jest wartość edukacji”. Ocenę powyższego wymagania przeprowadzono analizując cztery następujące obszary:

     1. W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się,

     2. W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie,

     3. Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji,

     4. Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji  w społeczności lokalnej.

     W ewaluację zaangażowani byli wszyscy nauczyciele szkoły. Pracami koordynował lider zespołu do spraw planowania, ewaluacji, badań i analiz Judyta Mazurkiewicz  oraz członkowie zespołu: Edyta Molczyk i Grażyna Talarek.

     Celem ewaluacji było:

     Pozyskanie informacji o podejmowanych przez Szkołę działaniach mających na celu promowanie wartości edukacji, pozyskanie informacji na temat zainteresowania pracą Szkoły i jej osiągnięciami, pozyskanie informacji, w jakim stopniu promowana jest w Szkole wartość edukacji, w jakim stopniu działania realizowane przez Szkołę promują wartość edukacji                  w społeczności lokalnej.

     Ewaluacja była zaplanowana i systematycznie prowadzona.

     Promowanie wartości edukacji wspierają akty prawne takie jak:

     1.Ustawa z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r.

     Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

     2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  Nr 61, poz.624,2002r. z późniejszymi zmianami),

     3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.  z  2006r.

     Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

     4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy            oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami),

     5.Rozporządzenia MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
     w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76),

     6.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego                             lub indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. z 2003r. Nr 23poz.192),

     7.Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych                     oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2010r. Nr 228 poz. 1489) z późniejszymi zmianami.

     8.Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania                            i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

     Promowanie wartości edukacji wspierają również wewnątrzszkolne akty prawne takie jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Programu Profilaktyki, Kalendarium Szkoły, Uchwały Rady Pedagogicznej, Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły, Koncepcja pracy szkoły.

     We współczesnym świecie uczenie się jest ważna umiejętnością. Wincenty Okoń uważa, że proces kształcenia związany jest ze stroną podmiotową, osobowościową i wiąże się                   z poznaniem samego siebie, kształtowaniem motywacji i zainteresowań oraz sprawności sprzyjających kształtowaniu samego siebie. Uczeń musi być świadomy, że uczy się sam dla siebie. To, czego się nauczy i jak się nauczy, ma mu pomóc w przyszłości znaleźć się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości jutra, i stać się człowiekiem zaradnym w życiu.

     Celem ewaluacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa oraz uświadomienie rodzicom, społeczności lokalnej wartości edukacji realizowanej w naszej szkole.

     Komentarz:

     W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się

     W naszej szkole procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań ucznia. Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Jak wynika z analizy ankiet większość ankietowanych uczniów tj. 33 uważają, że nauczyciele motywują ich do nauki, a szczególnie  motywująco wpływa na nich pochwała słowna ze strony nauczycieli (27/35).

     Właściwa organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat           oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

                 Nasza szkoła podejmuje szereg działań kształtujących pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. Do tych działań należą: osobiste doświadczenia uczniów, motywowanie                   do wykorzystywania informacji z innych przedmiotów, przyjmowanie opinii                                   i wykorzystywanie ich na lekcjach, atmosfera oparta na życzliwości i świadomości przydatności umiejętności nabywanych podczas lekcji, traktowanie wszystkich uczniów równie dobrze, dbanie o dobre relacje między uczniami, szanowanie ucznia.

     Działaniem kształtującym pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się jest w naszej szkole promowanie, wspieranie i rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. Aby tego dokonać, należy odkryć najmocniejsze strony ucznia i rozwijać je. Podejmowane przez szkołę działania są pozytywnie postrzegane przez uczniów, ich rodziców, samorząd lokalny oraz partnerów Szkoły. Zarówno rodzice jak również przedstawiciele organu prowadzącego znają szkołę i jej uczniów. Świadczą o tym zdobyte dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe               i stypendia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, indywidualizacja nauczania, skuteczne metody i formy pracy z uczniem. Ponadto uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowują i wystawiają okolicznościowe przedstawienia dla społeczności lokalnej: przedstawienie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, przedstawienie jasełkowe „Jak Bartek do Betlejem wędrował” wystawiane dla dzieci z miejscowych przedszkoli, szkoły podstawowej, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej, Koła Gospodyń Wiejskich, Hufca Koronowo, mieszkańców miasta, rodziców oraz sponsorów                i przyjaciół szkoły. Szkoła pozytywnie postrzegana jest w środowisku. Sukcesy i osiągnięcia          w różnych dziedzinach są nagłaśniane na stronie internetowej szkoły, gminy i powiatu
     oraz lokalnej prasie. Ponadto szkoła promuje swoich utalentowanych uczniów przez organizowanie wystaw i konkursów plastycznych, umieszczanie osiągnięć uczniów                         na tablicach informacyjnych, zapiski w kronice szkolnej, udział w konkursach i zawodach szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich, udział uczniów w wydarzeniach organizowanych na terenie miasta i gminy, zapraszanie na uroczystości Szkoły rodziców, gości i przyjaciół Szkoły.

     W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie

     Uczenie się przez całe życie jest wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw. Nasza szkoła promuje w swoich działaniach edukację, jako wartość ważną dla człowieka w biegu jego życia. Ważną rolę odgrywa tu informowanie o własnej ofercie edukacyjnej i celach, jakie  dzięki niej Szkoła chce uzyskać, osiągniętych dzięki edukacji sukcesach uczniów itd. Zespół Szkół w Koronowie systematycznie prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz o podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Oferta edukacyjna Szkoły wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz informuje środowisko                       o celowości i skuteczności podejmowanych działań. Świadczą o tym wydawane foldery informacyjne o Szkole, organizowane Dni Otwarte Szkoły, informacje zamieszczane                     w telewizji kablowej, na stronie internetowej szkoły, na tablicach ogłoszeń, wyjazdy nauczycieli do innych szkół oraz spotkania dyrektora z rodzicami uczniów. Informacje docierają również do uczniów poprzez  umieszczone komunikaty od nauczycieli, na godzinie wychowawczej, zebraniach Samorządu Uczniowskiego, apelach, akademiach. Najlepszym źródłem informacji dla rodziców są zebrania. Szkoła przygotowuje sprawozdania z prowadzonych działań dla władz samorządowych. Systematycznie każdego roku informuje o wynikach uczniów w egzaminach gimnazjalnych i zawodowych oraz osiągnięciach                   w konkursach zewnętrznych i zawodach sportowych. Instytucje samorządowe posiadają informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz realizacji projektów edukacyjnych. Poza oficjalnymi źródłami przekazu ważnym nośnikiem informacji o ofercie edukacyjnej Szkoły są źródła nieformalne tj. przekaz ustny w środowisku uczniów i rodziców. Bardzo często pozytywne informacje             o Szkole zamieszczane są w prasie lokalnej, która informuje o uroczystościach środowiskowych przygotowywanych i prowadzonych przez szkołę.

                 W naszej szkole prowadzi się szereg działań kształtujących postawę uczenia się przez całe życie: zajęcia  są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, uczniowie chętnie uczestniczą w wyjazdach do kina, teatru, czy wycieczkach, mają możliwość spotykania się z ciekawymi ludźmi, którzy wskazują im także potrzebę uczenia się przez całe życie, uczestniczą w różnorodnych konkursach, zawodach.

     Wystrój i dobre wyposażenie sal lekcyjnych w naszej szkole wpływa na samopoczucie uczniów. Kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie jest możliwe przez odpowiednio dobrane programy nauczania, postawę nauczycieli, którzy systematycznie dokształcają się i wykorzystują na swoich zajęciach nowoczesne środki nauczania. Wszystkie działania, które Szkoła realizuje dla środowiska lokalnego promują wartość naszej edukacji,           a informacja o nich jest wystarczająca. Działania podejmowane na rzecz środowiska kształtują istotne dla naszych uczniów umiejętności takie jak poznanie świata i przyrody, kształtowanie umiejętności komunikowania się czy funkcjonowania w środowisku lokalnym. Preorientacja zawodowa prowadzona w Szkole i informowanie uczniów o potrzebach rynku pracy, uświadamianie im jak ważna jest w życiu praca - są istotnym elementem kształtowania postawy uczenia się przez całe życie.

                 Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników diagnoz wstępnych i końcowych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych, analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje             w zawodzie.

                 Do działań kształtujących postawę uczenia się jest w naszej szkole formułowanie                         i wdrażanie do realizacji wniosków z promowania wartości edukacji. W Zespole Szkół                w Koronowie działają zespoły przedmiotowe i zadaniowe, które poprzez realizację celów zawartych w planach pracy promują wartość edukacji. Członkowie w/w zespołów dokonując ewaluacji swej pracy formułują wnioski do dalszej pracy w celu podwyższenia jakości pracy szkoły. W Szkole przeprowadzana jest diagnoza wstępna i końcowa uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie diagnozy w danym oddziale, dokonują analizy jej wyników, a następnie formułują wnioski do pracy z uczniami. W szkole dokonywana jest analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

     Wnioski z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych są wdrażane do realizacji przez wszystkich nauczycieli na zajęciach lekcyjnych, zajęciach dodatkowych, tj. zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej itp.

     Zatem można stwierdzić, że w naszej szkole dba się o pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się, prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie                     oraz promujące wartość edukacji. Jak wynika z analizy ankiet wszyscy ankietowani uczniowie naszej szkoły tj. 35 uczniów mają świadomość tego po co się uczą i większość               z nich wskazuje, że dzięki nauce będą samodzielni w życiu społecznym (22) i zdobędą wybrany zawód (21).

     Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów                           do promowania wartości edukacji

     Nasza szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. Nauczyciele wykorzystują informacje o losach absolwentów przede wszystkim       w charakterze „dobrych praktyk”, poprzez które promują wartość uczenia się i motywują swoich uczniów do nauki.

                 Absolwent jest cennym źródłem informacji. W celu ulepszenia jakości kształcenia nasza szkoła systematycznie bada losy absolwentów. Absolwenci w sposób w miarę obiektywny oceniają przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych w naszej szkole. Wyniki badań losów absolwentów stanowią zasadnicze elementy oceny rzeczywistego stanu przygotowania zawodowego absolwentów.

     Zasadniczym celem pozyskiwania i wykorzystywania informacji o losach absolwentów jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej Szkoły i funkcjonowania ich w dalszym dorosłym życiu.

     Gromadzenie i analizowanie informacji o losach absolwentów jest ważnym źródłem danych, które są wykorzystywane przez Szkołę do planowania, realizowania i udoskonalania aktualnie prowadzonych procesów edukacyjnych. Dzięki nim Szkoła może dokonywać analizy stopnia osiągania celów, które sobie stawia. Badanie losów absolwentów jest ważne 
     z dwóch powodów. Zbierane dane, po pierwsze dają szansę na modyfikację oferty edukacyjnej (w zależności od zauważalnych tendencji), a po drugie pokazują aktualnym uczniom możliwe kierunki rozwoju. 

     Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi. Informacje o losach absolwentów dają możliwość: stwierdzenia, czy wiedza i umiejętności zdobyte w Szkole umożliwiają absolwentom zdobycie pracy, zdobycie zaradności życiowej, samodzielności, stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna Szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji, opracowywania zestawień statystycznych.

     Każdego roku nasze Gimnazjum i Szkołę Przysposabiającą do Pracy kończy kolejna grupa uczniów. Nasi absolwenci opuszczają mury szkoły i rozpoczynają naukę w szkołach zawodowych w Zespole Szkół w Koronowie. Po kilku latach nauki pracują w wyuczonym zawodzie. Mimo, że nie są już uczniami naszej szkoły nie tracą z nią kontaktu. Przychodzą                         do wychowawców, nauczycieli i kolegów, dzielą się wrażeniami, opowiadają o radościach                i kłopotach. Czasem proszą o pomoc w rozwiązaniu problemu lub po prostu chcą porozmawiać. Nauczyciele na podstawie zgromadzonych informacji o losach absolwentów współpracują między sobą, wykorzystują różnorodne rozwiązania wychowawcze, edukacyjne wyzwalając przez to w uczniach pomysłowość, kreatywność, przedsiębiorczość, uczą odpowiedzialności za siebie i innych oraz budują poczucie własnej wartości. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci i podejmuje starania by uczniowie mieli poczucie sukcesu w nauce na miarę swoich możliwości. Szkoła współpracuje z prasą lokalną, w której                    to zamieszczone są artykuły o sukcesach naszych wychowanków. Nauczyciele, wychowawcy pomagają uczniom jak i rodzicom w wyborze zawodu, w przygotowaniu dokumentacji związanej z nową szkołą jak i załatwieniu dokumentacji związanej z odbywaniem praktyk             u pracodawcy. Nauczyciele na podstawie informacji o losach absolwentów wymieniają się wiedzą o uczniach i środowisku, modyfikują treści nauczania w ramach różnych przedmiotów, na bieżąco konsultują się, odbywają się spotkania nieformalne, dostosowują proces edukacyjny do poziomu możliwości uczniów uwzględniając diagnozę potrzeb. Prowadzą dodatkowe zajęcia w celu jak najlepszego przygotowania do dalszej edukacji                i znalezienia pracy oraz jak najlepszego funkcjonowania w dorosłym życiu.  Dodatkowo organizują różnorodne wycieczki, wyjścia poza teren szkoły, konkursy, spotkania z różnymi przedstawicielami zawodów, pogadanki oraz udział w projektach unijnych.

     Informacje o losach absolwentów szkoła pozyskuje z rozmów z absolwentami, z ich rodzicami, rodzeństwem, które uczęszcza do gimnazjum, podczas odwiedzin absolwentów             w szkole, poprzez portal społecznościowy „Nasza Klasa” czy „Facebook” oraz informacji uzyskanych od pracodawców. Jak wynika z analizy ankiet większość ankietowanych uczniów tj. 25 wie czym zajmują się absolwenci naszej szkoły.

     Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji                    w społeczności lokalnej

     Uspołeczniona szkoła to wspólnota nauczycieli, uczniów, rodziców, mieszkańców społeczności, w której wszyscy oni mają prawo decydowania o sprawach Szkoły, współpracują ze sobą i wspierają się nawzajem. Szkoła stanowi istotny zasób wpływający na sposób funkcjonowania społeczności lokalnej. Szkoła to przecież nie tylko miejsce, w którym odbywa się proces edukacji, szkoła także wychowuje i otacza opieką uczniów, borykających się z różnymi problemami, tj. ubóstwo, uzależnienia. Szkoła ma w rozmaity sposób włączać się nie tylko w rozwiązywanie problemów swoich uczniów, ale szerzej także pozostałych mieszkańców – współpracując z lokalnymi instytucjami, prowadząc akcje profilaktyczne               i edukacyjne. Stanowi zatem ważny podmiot budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Szkoła to też miejsce przyjazne dla rodziców uczniów, zarówno tych, którzy są gotowi aktywnie włączać się w życie Szkoły, wspólnie działać na rzecz Szkoły, podejmować decyzje dotyczące spraw ważnych dla Szkoły, jak i tych, którzy chcą ograniczyć się raczej do kontaktów z wychowawcą dotyczących sytuacji ich dziecka. Relacje między nauczycielami i rodzicami są czynnikiem wspierającym jakość nauczania uczniów, budowania jednolitej strategii edukacyjnej w Szkole i rodzinie, kształtowania postaw obywatelskich wewnątrz Szkoły. Dobra komunikacja daje możliwość nawiązania prawdziwej współpracy między rodziną a Szkołą. Jak wynika z analizy ankiet zdecydowana większość ankietowanych rodziców tj. 30 ocenia wysoko jakość edukacji w naszej szkole.

     Nasza szkoła prowadzi działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które promują ją w środowisku. Nauczyciele naszej szkoły przygotowują i organizują wiele uroczystości związanych z rocznicami, świętami i ważnymi momentami życia Szkoły. Wszystkie                    te działania są zauważane w społeczności lokalnej i przyczyniają się do szeroko rozumianej promocji Szkoły. Często odbywają się różne imprezy, zarówno sportowe (mecze, turnieje), jak i szkolne (apele, akademie), a także towarzyskie (dyskoteki, bale). Młodzież chętnie się bawi. Współtworzy wybrane imprezy, wkładając w to swój zapał, wiedzę i umiejętności. Tematyka imprez jest różna.  Mają na celu uczynienie placówki interesującą, integrującą szkolne środowisko, ale także ukazującą, że przez zabawę można wiele się nauczyć.                  To świetna okazja do stworzenia możliwości rozwoju intelektualnego i społecznego. Przygotowanie uroczystości wymaga wielu działań, czasu, kreatywności, ciekawego scenariusza, a nawet pomocy sponsorów. Do najważniejszych imprez wpisanych                         w harmonogram pracy Szkoły zaliczyć można: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, Narodowe Święto Niepodległości, Andrzejki, Dzień walki z AIDS, szkolne jasełka, wigilie szkolne i klasowe, bal karnawałowo-walentynkowy, loteria fantowa, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Obchody Dnia Wiosny, uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Matki, uroczyste zakończenie roku szkolnego, dyskoteki, piknik rodzinny, spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizujemy wspólne kolędowanie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz Przyjaciół naszej szkoły. Młodzież nie uchyla się od prac na rzecz szkoły czy środowiska. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną. Tymi działaniami są: wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci, wycieczki edukacyjne, udział w programach ekologicznych - „Sprzątanie Świata”, ,,Segregujemy śmieci”, udział w akcjach charytatywnych - akcja „Sprzątanie Świata”, kiermasz świąteczny na rzecz rodziny chorego ucznia i rodziny pogorzelców, udział w akcji „Góra Grosza”, zbiórka świątecznych darów dla dzieci z ubogich rodzin, zbiórki nakrętek, zbiórki odzieży używanej dla potrzebujących.

     Nauczyciele promują Szkołę, przygotowując młodzież do udziału w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiegow których uczniowie osiągają liczne sukcesy. Jak wynika z analizy ankiet większość rodziców tj. 28 uważa, że najczęściej upowszechniane informacje na temat pracy Szkoły to te o wynikach konkursów i zawodach sportowych. Nauczyciele i uczniowie kreują pozytywny wizerunek w środowisku poprzez publikacje osiągnięć w prasie lokalnej, na stronie internetowej Szkoły i poprzez folder promujący Szkołę. Artykuły dotyczą działalności placówki, imprez okolicznościowych i sportowych, sukcesów w konkursach i olimpiadach. Zapiski o wydarzeniach szkolnych, osiągnięciach uczniów znajdują się w szkolnej kronice. Na szkolnych apelach wręczane są nagrody rzeczowe, książkowe i dyplomy uczniom zdobywającym znaczące miejsca w konkursach i zawodach. Jak wynika z analizy ankiet  prawie wszyscy ankietowani tj. 32 wiedzą jakie są osiągnięcia szkoły, większość z nich uzyskuje informacje o osiągnięciach na zebraniach z rodzicami (26) oraz ze strony internetowej szkoły (21) oraz uważa także, że informacje o osiągnięciach Szkoły otrzymują      w odpowiedniej formie (26).

     Nasi uczniowie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy              (np. uroczystości patriotyczne związane o z obchodami urodzin miasta). Na uroczystości szkolne zapraszani są rodzice, uczniowie z innych szkół oraz władze gminy, władze Powiatu Bydgoskiego, przedsiębiorcy z terenu miasta i gminy Koronowo.

     Kolejnym działaniem promującym wartość edukacji są corocznie organizowane                 w naszej placówce „Drzwi Otwarte”. W celu zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły - Zespół ds. Promocji organizuje akcje promocyjne służące pozyskaniu nowych uczniów.                 Do tych działań należą:  przygotowanie i zredagowanie folderu promującego Szkołę, ulotek, plakatów i informacji do lokalnych mediów.

     Szkoła prowadzi również przedsięwzięcia promujące potrzebę uczenia się wśród rodziców, czyli prowadzenie szeroko zakrojonej tzw. pedagogizacji rodziców.

     W związku z powyższym bardzo istotne jest pytanie: Czy nasza szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku?  

     Rodzice naszych uczniów uważają, że ich dzieci mają w Szkole szansę na sukces                w nauce na miarę swoich możliwości intelektualnych i fizycznych. Doceniają także inne walory pracy Szkoły. Są to organizowane przez wychowawców różnego rodzaju imprezy edukacyjne, wycieczki kulturalno – wychowawcze, wyjazdy do kina i teatru, jasełka wystawiane dla społeczności gminy i okolicznych wsi, pikniki rodzinne. Wielu rodziców zwraca uwagę na przyjazną atmosferę panującą w Szkole, indywidualizację nauczania, skuteczne metody i formy pracy z uczniem. W Szkole prowadzona jest działalność charytatywna. Uczniowie aktywnie biorą udział w akcjach, uczestniczą w kiermaszach świątecznych organizowanych przez Radę Rodziców naszej szkoły. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku. Sukcesy i osiągnięcia w rozmaitych dziedzinach są nagłaśniane. Podejmowane przez szkołę działania są pozytywnie postrzegane przez uczniów, ich rodziców, lokalny samorząd oraz partnerów Szkoły, zarówno rodzice jak i przedstawiciele lokalnego samorządu znają osiągnięcia Szkoły i jej uczniów (świadczą o tym wręczane puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach, za sukcesy sportowe otrzymywane przez uczniów stypendia Radnych Powiatu). Partnerzy Szkoły i przedstawiciele rodziców mają poczucie, że dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły zależy na dobrej współpracy              ze środowiskiem lokalnym i promowaniu Szkoły. Jak wynika z analizy ankiet wszyscy ankietowani rodzice tj. 35 pozytywnie postrzega działania Szkoły. Najwięcej ankietowanych tj. 26 za przykłady świadczące o tym, że Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku wskazuje imprezy klasowe, szkolne, o których dyskutuje się w środowisku.

      

     Koronowo, dnia 05.06.2015r.

      

     Analiza ankiet dotycząca opinii               uczniów i rodziców na temat 

     promowania wartości edukacji w Szkole                                     i społeczności lokalnej oraz postrzegania naszej szkoły w środowisku                                          w roku szkolnym 2014/2015                                   w Zespole Szkół w Koronowie

      

     Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów                       i rodziców w celu poznania ich opinii na temat promowania wartości edukacji w naszej szkole.

     W wyniku analizy uzyskane informacje mają posłużyć doskonaleniu pracy Szkoły.

      

     ANKIETA DLA UCZNIÓW

     Ankieta została przeprowadzona losowo w klasach gimnazjum, w grupie edukacyjno-terapeutycznej – gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy. Ilość ankietowanych uczniów to 35.

     1. Czy uczniowie wiedzą po co się uczą?

     2. Czy uczniowie wiedzą co osiągną dzięki nauce?

     3.  Kto mówi uczniom o tym, że warto się uczyć?

     4. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do nauki?

     5. Czy uczniowie uważają, że nauczyciele w wystarczającym stopniu motywują ich do nauki?

     6. Czy uczniowie wiedzą czym zajmują się absolwenci naszej szkoły?

      

     Podsumowując wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów należy stwierdzić, że:

     1. wszyscy uczniowie wiedzą po co się uczą (35/35),
     2. większość uczniów uważa, że dzięki nauce będą samodzielni w życiu społecznym              i zdobędą wybrany zawód (22, 21/35),
     3. prawie wszyscy ankietowani na pytanie – kto mówi Ci o tym, że warto się uczyć – wymienili rodziców i nauczycieli (31, 30/35),
     4. zdecydowana większość ankietowanych uważa, że pochwała słowna najbardziej motywuje ich do nauki (27/35),
     5. prawie wszyscy uczniowie (33/35 ankietowanych) uważają, że nauczyciele                        w wystarczającym stopniu motywują ich do nauki,
     6. większość ankietowanych wie czym zajmują się absolwenci naszej szkoły (25/35).

      

     ANKIETA DLA RODZICÓW

     Ankieta dotyczy promowania wartości edukacji w naszej szkole, postrzegania Szkoły w środowisku. Ankieta wyraża opinie rodziców na ten temat i posłuży doskonaleniu pracy Szkoły.

     Ankieta została przeprowadzona losowo wśród rodziców uczniów naszej szkoły. Ilość ankietowanych rodziców to 35.

     1. W jaki sposób Szkoła informuje o podejmowanych działaniach?

     2. W jaki sposób Szkoła upowszechnia informacje o osiągnięciach?

     3. Jakie informacje na temat pracy Szkoły są upowszechniane?

     4. Czy rodzice chcieliby otrzymywać w innej formie informacje o osiągnięciach Szkoły?

     5. Jakie przykłady świadczą o tym, że Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku?

     6. Jak rodzice postrzegają działania Szkoły?

     7. Czy rodzice znają osiągnięcia Szkoły?

     1. Jak jest jakość edukacji w Szkole?
     2. Czy rodzice uważają, że nauczyciele w Szkole motywują uczniów do nauki?

     Podsumowując wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców należy stwierdzić, że:

     1. Prawie wszyscy ankietowani rodzice dowiadują się o podejmowanych w szkole działaniach od nauczycieli i wychowawców (33/35),
     2. Większość ankietowanych uzyskuje informacje o osiągnięciach na zebraniach                  z rodzicami oraz ze strony internetowej szkoły (26, 21/35),
     3. Zdecydowana większość rodziców uważa, że najczęściej upowszechniane                          są informacje na temat pracy szkoły o wynikach konkursów i zawodach sportowych (28/35),
     4. Większość ankietowanych uważa, że informacje o osiągnięciach szkoły otrzymują           w odpowiedniej formie (26/35),
     5. Najwięcej ankietowanych za przykłady świadczące o tym, że szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku wskazuje imprezy klasowe, szkolne, o których dyskutuje się w środowisku (26/35),
     6. Wszyscy rodzice pozytywnie postrzegają działania szkoły (35/35),
     7. Prawie wszyscy wiedzą jakie są osiągnięcia szkoły (32/35 ankietowanych),
     8. Zdecydowana większość rodziców ocenia wysoko jakość edukacji w naszej szkole (30/35),
     9. Prawie wszyscy uważają, że nauczyciele motywują uczniów do nauki (34/35 ankietowanych).

      

     Podsumowując, można stwierdzić, że w opinii uczniów, jak również ich rodziców,                 w naszej szkole promowana jest wartość edukacji, jakość edukacji odpowiada ich potrzebom, Szkoła realizuje działania mające na celu promowanie wartości edukacji w społeczności lokalnej, Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.

     Rekomendacje (mocne i słabe strony):

     Mocne strony:

     - szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę,

     - właściwa współpraca służąca integracji ze środowiskiem lokalnym,

     - popularyzowanie działań szkoły i jej dorobku w środowisku,

     • rodzice uczniów dowiadują się o podejmowanych w szkole działaniach, osiągnięciach        Szkoły,

     - promowanie uczniów wyróżniających się na tle innych, uczniów z zainteresowaniami,   pasjami, zdolnościami, umożliwienie im udziału w konkursach, zawodach sportowych,  imprezach szkolnych, uroczystościach szkolnych,

     - umożliwienie wszystkim uczniom naszej szkoły uczestniczenia w konkursach szkolnych (regulaminy konkursów są dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań każdego ucznia),

     -pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty z instytucjami  działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

     - podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązywania problemów ucznia,

     -zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w akcje charytatywne i inne podejmowane z własnej inicjatywy,

     - Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.

     Słabe strony:

           - tworzenie okazji i możliwości do dzielenia się przez absolwentów i uczniów Szkoły
             wiedzą, doświadczeniami życiowymi na temat pracy,    

     - zwiększyć zaangażowanie wszystkich rodziców w organizację imprez na rzecz Szkoły,   

      

     Wnioski  do  dalszej  pracy:

     - należy w dalszym ciągu dbać o pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się w naszej
       szkole i prowadzić działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie,

     - należy, dbając o pełną informacje o działaniach, celach Szkoły, prowadzić w dalszym

      ciągu stronę  internetową i  zamieszczać na  niej  szeroki wachlarz informacji traktując ją  

      jako główne źródło informacji o Szkole,

     - należy nadal utrzymać dobry poziom współpracy Szkoły ze środowiskiem lokalnym,

     - wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc                    

       i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych,

       edukacyjnych,

     - dbać o właściwą reklamę Szkoły, promocję Szkoły w środowisku lokalnym Szkoły,

     - dotychczasowe działania Szkoły należy kontynuować zgodnie  z  zainteresowaniami, pasjami, zdolnościami  uczniów,

     - w dalszym ciągu pogłębiać świadomość edukacyjną rodziców,

     - stworzyć okazje do spotkań z absolwentami Szkoły.