• Świetlica szkolna

    •  

     ŚWIETLICA SZKOLNA     
              
                

                                                    

     Nadzór nad realizacją statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023 / 2024
     pełnią wychowawcy świetlicy tj. p
     . Piotr Mitera, p. Joanna Kujawa oraz p. Aleksandra Maliszewska. 
     Świetlica otwarta jest w godzinach:

     Poniedziałek 7.15- 15.50

     Wtorek 7.15- 15.50

     Środa 7.15- 15.05

     Czwartek 7.15- 15.05

     Piątek 7.15- 15.05

     Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.

     Świetlica szkolna w roku 2023/2024 prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze według zatwierdzonego planu pracy. Wszystkie działania wychowawców są skierowane ku temu, aby świetlica stała się miejscem przyjaznym dla młodzieży Zespołu Szkół. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach wyznaczonych planem zajęć lekcyjnych i dowozów na dany rok szkolny. Sala świetlicowa wyposażona jest w urządzenia audiowizualne, gry stolikowe, puzzle i materiały do zajęć plastyczno – technicznych.

     Zadania:

     • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania
      w świetlicy.
     • Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w świetlicy, na terenie szkoły, poruszania się po drogach, regulaminami dowozów.
     • Umożliwianie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji.
     • Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.
     • Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy integracyjne, spotkania, czytanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne).
     • Uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne (miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.
     • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,  muzyki, czy plastyki.
     • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.

      

      

     Nasza świetlica współpracuje z MGOPS w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, rozbitych. W ramach tej współpracy uczniowie otrzymują bezpłatne obiady, które wydawane są
     w świetlicy codziennie w dniach nauki szkolnej, w godzinach od 12:25 do 12:40.

      

      

      

     Regulamin Świetlicy Szkolnej

     Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

     Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

     1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

     2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowywanie się w szkole, domu i środowisku szkolnym).

     3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków: kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

     4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwijania napotkanych trudności wychowawczych.

     5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

     6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w świetlicy.

      

     Prawa ucznia w świetlicy

     Uczeń ma prawo:

     1. Respektować swoje prawa i obowiązki.

     2. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zebraniach i imprezach.

     3. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.

     4. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

     5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.

     6. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

     7. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.

     8. Korzystania z pomieszczenia świetlicy, materiałów plastycznych, księgozbioru, zabawek i gier.

      

     Obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej

     Uczeń ma obowiązek:

     1. Dbać o ład i porządek.

     2. Zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy.

     3. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.

     4. Informować każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.

     5. Zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.

     6. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

     7. Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i podczas posiłku.