MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia specjalistyczne

ZAJĘCIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W naszej szkole, w ramach pomocy pscychologiczno-pedagogicznej realizowane są następujące zajęcia:

- korekcyjno- kompensacyjne

- dydaktyczno-wyrównawcze

- wybór kierunków kształcenia/przygotowujące do egzaminów

- rozwijające uzdolnienia- taneczne

- rozwijające uzdolnienia- sportowe

- terapeutyczne

- rozwijające kompetencje społeczne

- psycholigiem/ pedagogiem

- zawodoznawcze

- logopedyczne

Dodatkowo odbywają się również zajęcia:

- kształtujące aktywność

- muzyczne

- interpersonalne

ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE

    Zajęcia te organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów.

   Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, godzina zajęć trwa 60 minut.

  W klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

   W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE

   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze to zajęcia na których uczeń ma zagwarantowane wyrównanie braków w zakresie dydaktyki. Opieką dydaktyczno-wyrównawczą w naszej szkole, objęte są dzieci, u których zauważa się trudności w nauce czytania, pisania, liczenia oraz w rozwoju emocjonalnym. Diagnoza funkcjonalna tych dzieci obejmuje następujące czynniki: 

-         sprawność percepcyjno-motoryczną

-         ogólny poziom sprawności umysłowej

-         możliwości emocjonalno-motywacyjne 

 

Nauczyciel  na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w grupie:

 

·indywidualizuje środki i metody pracy

·usprawnia zaburzone funkcje

·powtarza i utrwala materiał programowy

·stwarza atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

 

 

WYBÓR KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA/PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

 

Zajęcia, które pomagają uczniom wybrać przyszły kierunek kształcenia zawodowego. Poznanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania konkretnych zawodów. Wspieranie uczniów w wyborze i pomoc w określeniu idnywidualnych predyspozycji.

Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, gimnazjalnych, ósmoklasisty. 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Koronowie
    ul. Sobieskiego 16
    86-010 Koronowo
  • Tel./ fax 52-38-22-929
    kom. 508-480-281

Galeria zdjęć